Voks­ne udskam­me­de 16-åri­ge og pres­se­de dem til druk i Dan­ske Sko­le­e­le­ver: Køb­te loli­ta­duk­ker og bol­lefår til fest

Det skul­le have været et år med per­son­lig udvik­ling og poli­tisk enga­ge­ment. I ste­det blev det et år fyldt med mistriv­sel. I den­ne arti­kel står tre kvin­der frem med navn og for­tæl­ler, hvor­dan de ople­ve­de at være en del af orga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Sko­le­e­le­ver. Den­gang for fem år siden var de 16 år. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.