Voks­ne udskam­me­de 16-åri­ge og pres­se­de dem til druk i Dan­ske Sko­le­e­le­ver: Køb­te loli­ta­duk­ker og bol­lefår til fest

Det skul­le have været et år med per­son­lig udvik­ling og poli­tisk enga­ge­ment. I ste­det blev det et år fyldt med mistriv­sel. I den­ne arti­kel står tre kvin­der frem med navn og for­tæl­ler, hvor­dan de ople­ve­de at være en del af orga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Sko­le­e­le­ver. Den­gang for fem år siden var de 16 år. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her