Wee­ken­da­vi­sens kul­turkom­men­ta­tor sty­rer net­værk for kul­tu­rens top­folk ved siden af: Det er ikke en dob­bel­trol­le, siger che­fre­dak­tør Mar­tin Krasnik

Anne Sop­hia Her­man­sen er kul­turkom­men­ta­tor hos Wee­ken­da­vi­sen – men hun bijob­ber sam­ti­dig som faci­li­ta­tor af et pro­mi­nent kul­tur­net­værk, hvor en lang ræk­ke frem­træ­den­de kul­tur­che­fer sid­der til bords og beta­ler Her­man­sen for at sty­re sla­gets gang. Det bør dekla­re­res, hvis man får beta­ling fra de folk, man sam­ti­dig skri­ver om i avi­sen, mener eks­pert. Men det er der ingen grund til her, lyder sva­ret fra Her­man­sen og hen­des chefredaktør. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her