Zet­lands che­fre­dak­tør afvi­ste ven­skab med Bar­ba­ra Ber­tel­sen, men har været på pri­vat højsko­le­op­hold med hen­de fle­re gange

I efter­å­ret afslø­re­de Fri­heds­bre­vet, at Zet­lands che­fre­dak­tør, Lea Kors­gaard, delt­og i Bar­ba­ra Ber­tel­sens 50-års fød­sels­dag, ni dage inden hun publi­ce­re­de et for­svar for Ber­tel­sen, som hun men­te blev uri­me­ligt for­fulgt af medi­er­ne i for­bin­del­se med dæk­nin­gen af FE-sagen. Lea Kors­gaard afvi­ste gen­nem hele for­lø­bet, at hun er ven­ner med Bar­ba­ra Ber­tel­sen, men Fri­heds­bre­vet kan nu afslø­re, at Ber­tel­sen og Kors­gaard så sent som i 2021 har været på pri­va­te højsko­le­op­hold sam­men i som­mer­fe­ri­en. Kors­gaard næg­ter at stil­le op til inter­view, da hun anser sagen for at være privat. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her