3F vil strej­ke mod Elon Musk – mens med­lem­mer­ne har hund­red­vis af mil­li­o­ner kro­ner opspa­ret i Tesla


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Det kor­te af det lange

Med­lem­mer­ne i lan­dets stør­ste fag­for­e­ning, 3F, sym­pa­ti­strej­ker med sven­ske arbej­de­re, der pro­teste­rer mod elbil­pro­du­cen­ten Tesla. 

Nu viser det sig, at de strej­ken­de 3F’ere har spun­det guld på at kaste pen­sions­pen­ge efter net­op Tesla. 

3F-chef for­sva­rer millioninvestering. 

“Alt­så, nu blev Rom jo ikke byg­get på én dag.” 

Hele histo­ri­en

De dan­ske hav­ne­ar­bej­de­re er fær­di­ge med at trans­por­te­re Tesla-biler vide­re til Sve­ri­ge om 14 dage. 

I seks uger har den sven­ske fag­for­e­ning IF Metall strej­ket for en overenskomst på Teslas værk­ste­der i Sve­ri­ge, og nu har 3F Trans­port, der blandt andet orga­ni­se­rer chauf­fø­rer, red­dere og hav­ne­ar­bej­de­re, til­slut­tet sig en sympatistrejke. 

”Selv­om man er en af de rige­ste i ver­den, kan man ikke bare lave sine egne reg­ler. Vi har nog­le afta­ler på arbejds­mar­ke­det i Nor­den, og dem må man over­hol­de, hvis man vil dri­ve virk­som­hed her. Soli­da­ri­tet er grund­ste­nen af fag­be­væ­gel­sen og stræk­ker sig på tværs af landegrænser.” 

Sådan lyder kri­tik­ken på den ene side fra front­fi­gur og grup­pe­for­mand i 3F Trans­port, Jan Vil­lad­sen, efter at 3F har valgt at gå i sym­pa­ti­kon­flikt med Tesla, der ikke vil lade sven­ske arbej­de­re orga­ni­se­re sig. 

Men på den anden side har 3F’ernes pen­sions­sel­skab, Pen­sionDan­mark – hvor Jan Vil­lad­sen i øvrigt også sid­der i besty­rel­sen – aktier for 400 mil­li­o­ner kro­ner i Tesla, kan Fri­heds­bre­vet nu fortælle. 

Der­med har 3F’ernes pen­sions­sel­skab i de sene­ste år tjent sto­re sum­mer på den støt sti­gen­de Tesla-aktie, mens sel­ska­bet og Elon Musk fle­re gan­ge offent­ligt har for­talt, hvor lidt man bry­der sig om fagforeninger. 

Hvor­dan synes du egent­lig, at det ser ud, når man rent fak­tisk ind­går i en sym­pa­ti­kon­flikt, og man sta­dig­væk har en ret stort aktiepo­si­tion i Tesla? 

“Alt­så, nu blev Rom jo ikke byg­get på én dag. For­di vi har sendt en kon­flik­tvar­sel i dag, er det jo ikke sådan, at jeg rej­ser rundt i hele ver­den og siger, at nu må de ikke inve­ste­re i Tesla mere,” siger Jan Vil­lad­sen, som min­der om, at der er et ansvar for pensionsmidlerne. 

“Man sæl­ger jo ikke aktier for fle­re hund­re­de mil­li­o­ner lige på en studs. Vi har jo også en for­plig­tel­se over for dem, der har deres pen­sions­mid­ler her, så det skal jo gøres ordent­ligt og have en anden inve­ste­ring for de her pen­ge. Så det er ikke noget, jeg har tænkt mig at ind­kal­de til et ekstra­or­di­nært besty­rel­ses­mø­de om, hvis det er det, du spør­ger om. Men det kom­mer selv­føl­ge­lig op på besty­rel­ses­mø­de­r­ne, sådan er det jo,” for­kla­rer Jan Villadsen. 

Det undrer mig, at nu slår I på trom­me – nu skal vi vise Tesla osv. – at man så…

“… Kan du garan­te­re mig for, at Tesla ikke laver en overenskomst i næste uge inden besty­rel­ses­mø­det? Skal vi så købe dem til­ba­ge igen eller hvad? Det kan jo også være, at de laver en afta­le, det ved jeg jo ikke noget om,” siger Jan Villadsen. 

Fle­re har smidt Tesla på porten

Mens Pen­sionDan­mark fort­sat har aktier i Tesla, så har fle­re pen­sions­sel­ska­ber valgt den stik mod­sat­te vej ved direk­te at drop­pe inve­ste­rin­ger i Tesla, viser en gen­nem­gang af fle­re pen­sions­kas­sers investeringsportefølje. 

Det er sær­ligt Teslas hold­ning til at orga­ni­se­re sig, som er en rød klud i øjne­ne på pensionskasserne. 

En af dem er Indu­stri­ens Pen­sion, der blandt andet orga­ni­se­rer Dansk Metals med­lem­mer, som i hånd­fa­ste ven­din­ger tager afstand til Tesla. 

“Ordent­li­ge arbejds­for­hold er ikke blot en arbejds­ta­ger­ret, men er også med til at sik­re et lang­sig­tet bære­dyg­tigt afkast af inve­ste­rin­ger­ne. På den bag­grund valg­te vi i 2022 at ude­luk­ke Tesla, den ame­ri­kan­ske pro­du­cent af elbi­ler,” lyder det i Indu­stri­ens Pen­sions rap­port om sam­funds­ansvar for 2022. 

Tesla har i fle­re år været under lup­pen hos Indu­stri­ens Pen­sion, der i det for­gang­ne år tog det ende­gyl­di­ge skridt og ude­luk­ke­de elbil­pro­du­cen­ter, fre mgår det end­vi­de­re af rapporten. 

“Vi hav­de holdt sel­ska­bet ude af por­te­følj­en i en årræk­ke, mens vi fulg­te en ræk­ke ver­se­ren­de sager om brud på arbejds­ta­ger­ret­tig­he­der, bl.a. i for­hold til med­ar­bej­der­nes ret til at orga­ni­se­re sig. I 2022 kon­klu­de­re­de vi, at der ikke var sket til­stræk­ke­li­ge frem­skridt i sel­ska­bets hånd­te­ring af arbejds­ta­ger­ret­tig­he­der, og Tesla blev der­for til­fø­jet listen over eks­klu­de­re­de sel­ska­ber,” skrev Indu­stri­ens Pen­sion, der ikke står ale­ne med det kri­ti­ske syn på Tesla. 

Hos pen­sions­sel­ska­bet PKA, som blandt andet orga­ni­se­rer fysi­o­te­ra­pe­u­ter, jor­de­mødre og sygeple­jer­sker, har Tesla været i den sor­te bog i fem år. 

“Vi eks­klu­de­re­de i 2018 Tesla på grund af pro­ble­mer med arbejds­ta­ger­ret­tig­he­der,” frem­går det af inve­ste­rings­po­li­tik­ken hos PKA, der med 335.000 med­lem­mer er et af lan­dets stør­ste pensionsselskaber. 

Også hos Sam­pen­sion, der har over 300.000 med­lem­mer, er det ude­luk­ket at spyt­te pen­ge i Tesla, som er et af 269 sort­lis­te­de sel­ska­ber, frem­går det af Sam­pen­sions investeringspolitik. 

Tesla har siden 2020 været på den sor­te liste, viser en gen­nem­gang af Sam­pen­sions nyhedsarkiv. 

Og hos Lærer­nes Pen­sion er Tesla også ude­luk­ket for brud på glo­ba­le normer. 

Intern uenig­hed

Dis­kus­sio­ner om, hvor pen­sions­pen­ge­ne skal inve­ste­res, er ikke ny for 3F’erne.

Ja- og nej-stem­mer­ne var nem­lig tæt­te, da 700 kon­gres­de­le­ge­re­de til 3F’s kon­gres i 2022 dis­ku­te­re­de, hvor­vidt 3F skul­le arbej­de for en investeringspolitik. 

“​​Det klin­ger hult, når Pen­siondan­mark har inve­ste­ret 241 mil­li­o­ner kro­ner i Tesla,” sag­de Rune Thor Niel­sen, fag­lig sekre­tær i 3F’s afde­ling for jord- og beto­n­ar­bej­de­re BJMF, der fra taler­sto­len hen­vi­ste til, at Tesla fyrer fag­ligt aktive. 

Afstem­nin­gen var den­gang tæt, men blev i sid­ste ende stemt ned. 

3F beslut­te­de der­for fort­sat at over­la­de beslut­nin­ger­ne om, hvil­ke sel­ska­ber 3F’ernes pen­sions­pen­ge skul­le inve­ste­res i, til pen­sions­sel­ska­ber­ne og deres bestyrelser. 

I Pen­sionDan­marks besty­rel­se sid­der net­op Jan Vil­lad­sen fra 3F Trans­port. Han frem­hæ­ver Pen­sionDan­marks poli­tik om aktivt ejer­skab, der skal ska­be for­an­dring indefra. 

“De pen­ge, der kom­mer ind, dem for­ren­ter vi jo bedst muligt, og så har vi det, vi kal­der for ‘Aktivt Ejer­skab’ i Pen­sionDan­mark. Det vil sige, når vi inve­ste­rer nog­le ste­der, så har vi også adgang til for­skel­li­ge gene­ral­for­sam­lin­ger, og hvad der ellers er. Og det er jo for at se, om vi kan for­bed­re for­hol­de­ne de ste­der,” siger Jan Villadsen. 

Nu sid­der du jo også selv med i besty­rel­sen i Pen­sionDan­mark. Er det noget, du tæn­ker skal brin­ges op? 

“Ja, jeg har tænkt mig at brin­ge det op. Jeg brag­te det op sidst, og der blev vi eni­ge om, at vi skal have en snak om det her. Så det er jeg helt sik­ker på, at vi har.” 

Hvad bety­der det?

“Ja. En snak om, om vi skal bli­ve ved med at inve­ste­re i fir­ma­er, som aktivt går ud på den­ne her måde og siger, at det (fag­for­e­nin­ger, red.) vil de ikke have noget med at gøre.” 

Nu er der jo en situ­a­tion, hvor dine med­lem­mer i 3F Trans­port bli­ver omfat­tet af en sym­pa­ti­kon­flikt mod Tesla, mens deres pen­sions­mid­ler jo rent fak­tisk er inve­ste­ret i selv­sam­me sel­skab. Føler man sig sådan lidt ånds­svag, når det sker? 

“Hører du ikke, hvad jeg siger? Jeg siger jo, at vi har en inve­ste­rings­po­li­tik, der siger, at vi har et aktivt ejer­skab. Og det gør vi for at se, om vi kan få ind­fly­del­se de ste­der, vi investerer.” 

I har væg­tet det akti­ve ejer­skab højest i Tesla ind­til nu, og nu vil du så tage sagen op?

“Ja, ja. Jeg vid­ste jo godt, at det har været under­vejs, så jeg tog fak­tisk sagen op på sid­ste besty­rel­ses­mø­de og sag­de, at vi måske skul­le have en snak om det, og det var vi eni­ge om. Og nu er det jo oplagt,” siger Jan Vil­lad­sen, som påpe­ger, at Pen­sionDan­mark ikke bare kan sæl­ge aktierne. 

Men så vir­ker det jo også, som om man væg­ter den­ne her inve­ste­ring ret højt.

“Nej, nej. Jeg kan godt høre, at du ikke sid­der med i den­ne her slags besty­rel­ser, for­di det er jo ikke sådan, at man bare knip­ser med fin­gre­ne og siger, at så sæl­ger vi dem.” 

Nej, jeg er ikke vant til at inve­ste­re 400 mil­li­o­ner kro­ner, hvis det er det, du spør­ger om. 

“Nej, men for­stå­el­sen af det her er jo, at man sæl­ger jo ikke lige for 400 mil­li­o­ner aktier sådan fra dag til dag,” påpe­ger for­man­den for 3F Transport. 

Ud over mid­ler­ne i Pen­sionDan­mark har 3F selv en aktie­be­hold­ning på 5 mil­li­ar­der kro­ner. 3F afvi­ser dog at sva­re Fri­heds­bre­vet på, hvor­vidt de har aktier i Tesla. 

“Vi udta­ler os ikke om vores øko­no­mi­ske for­hold udover, hvad der fin­des på vores hjem­mesi­de,” lyder sva­ret fra 3F. 

Fri­heds­bre­vet har for­søgt at få en kom­men­tar fra 3F’s for­bunds­for­mand Hen­ning Overgaard. 

“Alle spørgs­mål om Pen­sionDan­mark skal ret­tes til Pen­sionDan­mark. 3F har ingen kom­men­ta­rer,” lyder sva­ret dog fra 3F’s pressetjeneste.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her