Aal­borg-borg­me­ster alvor­ligt stæk­ket af egne par­ti­fæl­ler: ”Man sto­ler ikke på, at han har ordent­ligt styr på sagerne”

Den syge­meld­te Aal­borg-borg­me­ster, Tho­mas Kastrup-Lar­sen, er ble­vet bun­det på hæn­der og fød­der. Det sker efter Fri­heds­bre­vets afslø­rin­ger om selv­sam­me borg­me­ster og de mysti­ske 100.000 skat­te­kro­ner, som ingen ved, hvad er ble­vet brugt til. Afslø­rin­gen har nu udmønt­et sig i et møde i øko­no­mi­ud­val­get i Aal­borg Kom­mu­ne, som fandt sted man­dag den 7. febru­ar. Her blev samt­li­ge del­ta­ge­re eni­ge om – også Tho­mas Kastrup-Lar­sens egne par­ti­fæl­ler fra Soci­al­de­mo­kra­ti­et – at borg­meste­ren nu skal have ind­skræn­ket sine øko­no­mi­ske mulig­he­der på to cen­tra­le områ­der, og at øko­no­mi­ud­val­get vil lave en fæl­les, offent­lig kri­tik af den måde, borg­meste­ren og hans for­valt­ning har hånd­te­ret sagen på. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.