Året der gik — Fri Politik


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser

Hvis du alle­re­de har styr på tor­sken, champag­nen og den dum­me hat, så synes jeg, at du nu skal smæk­ke bene­ne op på bor­det, læne dig godt til­ba­ge og nyde det­te til­ba­ge­blik på årets bed­ste poli­ti­ske histo­ri­er fra Fri­heds­bre­vet. Der er nok at tage af og læse­stof til adskil­li­ge timer, og jeg kan ikke lade være med at tæn­ke, at det blandt andet må skyl­des det­te noget ekstra­or­di­næ­re år, som vi nu kører i garagen.

For er du vim­mer, hvor har det dog været et helt igen­nem van­vit­tigt år i dansk poli­tik. Jeg tro­e­de ellers ikke, at det kun­ne bli­ve vil­de­re efter 2020, hvor cor­o­na brød ud, og metoo tog den ene mand­li­ge poli­ti­ker ud efter den anden. Jo, det hele kun­ne åben­bart godt overgås.

I et nor­malt år vil­le ingen for eksem­pel tale om andet end sagen mod Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, der i august måned fik seks måne­ders betin­get fængsel for svin­del med EU-mid­ler. Ekstremt opsigtsvæk­ken­de i sig selv, men hur­tigt over­gå­et af, at dom­me­ren Søren Holm Seerup efter­føl­gen­de blev erklæ­ret inha­bil, og der­for blev det beslut­tet, at sagen sim­pelt­hen skul­le gå om. En histo­risk rets­sag med et histo­risk plottwist.

Én, der ikke har sam­me held, er Inger Støj­berg, der blev dømt med piber og trom­mer i Rigs­ret­ten for at have udstedt en ulov­lig instruks om kon­se­kvent adskil­lel­se af unge asyl­par uden parts­hø­ring. 60 dages ube­tin­get fængsel lød straf­fen på, som hun for­ment­lig får lov til at afso­ne med fod­læn­ke. End­nu en histo­risk begi­ven­hed, som for­stå­e­ligt nok har fået poli­ti­ske kom­men­ta­to­rer til at træk­ke trå­de til Tamilsa­gen og Erik Ninn Han­sen. Tænk, at Inger Støj­berg selv skul­le ende med at bli­ve stemp­let som kri­mi­nel efter sene­st at have været retsord­fø­rer for Ven­stre. Vi er hin­si­des iro­ni her. “Sænk skul­dre­ne, Inger!,” har man lyst til at råbe til hen­de, hvis man skul­le stø­de ind i hen­de i biografen.

Og så er der selv­føl­ge­lig vores alle­sam­mens Slet­te Met­te, der plud­se­lig frem­stod end­nu min­dre digi­ta­li­se­ret end en ame­ri­kansk dooms­day prep­per. Det kom frem, at hun sådan cir­kus siden som­me­ren 2020 kon­se­kvent har slet­tet alle sine sms’er, sådan som man ellers kun ken­der det fra pus­he­re eller utro ægte­folk. Det var sket på råd­giv­ning fra depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen, som også er en per­son, der vir­ke­lig fik sit fol­ke­li­ge gen­nem­brud det for­gang­ne år. Bar­ba­ra Ber­tel­sen hav­de angi­ve­ligt – og her er angi­ve­ligt vir­ke­lig et vig­tigt for­be­hold at sæt­te ind, for jeg tror over­ho­ve­det ikke på det – rådet Met­te Fre­de­rik­sen til at slet­te beske­der af hen­syn til “infor­ma­tions­sik­ker­he­den”. Bort­for­kla­rin­gen end­te med at give nul mening, da det kom frem – blandt andet her i Fri­heds­bre­vet – at den ene­ste anden mini­ster, der tog sam­me hen­syn til infor­ma­tions­sik­ker­he­den, var Met­tes fan­girl num­mer ét Astrid Krag. Alt­så eksi­ste­re­de der kun to til­ba­ge­væ­ren­de mulig­he­der: Enten er resten af lan­dets mini­stre totalt ligeg­la­de med infor­ma­tions­sik­ker­hed, eller også skyl­des stats­mi­ni­ste­rens sms-slet­ning noget andet, som hun ikke vil fortælle.

2021 blev i det hele taget ikke, som de fle­ste af os hav­de reg­net med. Per­son­ligt hav­de jeg tænkt, at nu, hvor vi gik ind i året med fav­nen fuld af vac­ci­ner, vil­le det også bli­ve året, hvor vi omsi­der vin­ke­de far­vel til cor­o­na. Men jeg skal da lige love for, at vi alle­sam­men er ble­vet klo­ge­re her i de sid­ste par måne­der. “Super­vå­be­net”, som er det Søren Bro­strøm, Magnus Heu­ni­cke, Met­te Fre­de­rik­sen og co. igen og igen har kaldt vac­ci­ner­ne, har vist sig meget lidt mod­stands­dyg­ti­ge over for virus­sen over tid, og aldrig har vi haft høje­re og mere vold­som­me smit­te­tal. Magnus Heu­ni­ck­es udmel­ding om, at når folk bare var vac­ci­ne­ret, så kun­ne vi drop­pe hele test­sy­ste­met og nøjes med at lave nog­le test af spil­de­van­det i ny og næ og ellers glem­me alt om cor­o­na, synes at være glemt igen. Vac­ci­ner­ne har mest bare vist sig effek­ti­ve til at for­hin­dre alvor­li­ge syg­doms­for­løb, og det er da også en vel­sig­net ting, men tan­ken om 4., 5. og 6. stik i løbet af de kom­men­de år er alli­ge­vel en anel­se deprimerende.

Og så har jeg ikke engang nævnt …

Alt­så på man­ge måder et van­vit­tigt år i dansk poli­tik, og her har jeg ikke engang fun­det plads til at næv­ne, hvor­dan rege­rin­gen svor, at de aldrig nogen­sin­de vil­le tage de dan­ske børn i Syri­en hjem til Dan­mark, men så nog­le måne­der efter gjor­de lige præ­cis det, da det blev afslø­ret, hvor­dan rege­rin­gen gik og put­te­de med ube­lej­li­ge risi­ko­vur­de­rin­ger fra For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste. Jeg har hel­ler ikke nævnt Dansk Fol­ke­par­tis neds­melt­ning til kom­mu­nalval­get og Kri­sti­an Thu­le­sen Dahls poli­ti­ske død, eller hvor­dan for­svars­mi­ni­ster Tri­ne Bram­sen sat­te to stre­ger under, hvor udu­e­lig hun er, da hun valg­te at pri­o­ri­te­re at føre valg­kamp på Ærø og her kig­ge på sæler, alt imens Afg­ha­ni­stans hoved­stad faldt til Tali­ban. Og så er der selv­føl­ge­lig nu eks-kon­ser­va­ti­ve Naser Kha­der, der i 2021 blev afslø­ret som lan­dets metoo-mon­ster num­mer 1 og den pæne radi­ka­le Kri­sti­an Hegaard, der også viste sig at være en rig­tig gram­se­frans. At de to metoo-sager ender som små paran­te­ser her, når bræt­tet skal gøres op på årets sid­ste dag, siger vist alt om, hvor vild en amfe­ta­min­ko­ger 2021 har været.

Der har med andre ord været nok at se til for redak­tio­nen bag Fri Poli­tik, og når jeg ser til­ba­ge på den jour­na­li­stik, der er ble­vet bedre­vet her på ste­det det sene­ste hal­ve år, er det sgu ikke så rin­ge end­da. Jeg mener, at vi blandt andet skal måle os selv på, om det er lyk­kes at frem­brin­ge inter­es­san­te, ori­gi­na­le histo­ri­er og vink­ler på de sto­re poli­ti­ske sager, jeg har rid­set op ovenfor.

En af de vig­tig­ste opga­ver for enhver poli­tisk redak­tion har de sene­ste par år været at hol­de øje med, hvor­dan myn­dig­he­der­ne og poli­ti­ker­ne hånd­te­rer cor­o­na­si­tu­a­tio­nen. Er de for hyste­ri­ske? For lais­sez fai­re? Bru­ger de for man­ge pen­ge? For lidt? Vir­ker de ting, som man bru­ger pen­ge på? Og er det i det hele taget kom­pe­ten­te kræf­ter, der sid­der og sty­rer showet? Og her star­ter jeg for alvor min kavalkade.

Et under­ligt dyr

De før­ste eksemp­ler på noget af årets bed­ste jour­na­li­stik fra Fri Poli­tik hand­ler der­for om smit­te­o­p­spor­in­gen. Hvis du har været smit­tet med cor­o­na i decem­ber og for­søgt at få fat på smit­te­o­p­spor­in­gen, ved du alle­re­de, at det system nær­mest er smel­tet ned.

Smit­te­o­p­spor­in­gen er i min optik et af de under­lig­ste og sva­ge­ste dyr i cor­o­na­sko­ven. Et gigan­tisk stort

cal­l­cen­ter, som på trods af ende­lø­se strøm­me af res­sour­cer til­sy­ne­la­den­de aldrig kom­mer for­an smit­ten, men altid hal­ter bag­ef­ter. “Over­svøm­met” og “over­væl­det” lyder det igen og igen fra ledel­sen. Og nu, midt i den vær­ste cor­o­nabøl­ge af dem alle, bli­ver opga­ven med smit­te­o­p­spor­ing så over­dra­get til dan­sker­ne selv.

Så san­de­lig et under­ligt dyr! Men bestemt ikke et bil­ligt ét. Ind­til nu har smit­te­o­p­spor­in­gen suget mere end 1 mil­li­ard kro­ner ud af skat­te­bor­ger­nes lom­mer, og på Fri­heds­bre­vet mener vi, at det i sig selv er grund nok til at tage de kri­ti­ske bril­ler på. Så det har vi selv­føl­ge­lig gjort.

Med snu­den i pen­ge­spo­ret har vi for eksem­pel for­talt histo­ri­en om, at myn­dig­he­der­ne sid­ste år rin­ge­de SOS til kon­su­lent­hu­set PwC, da det for alvor brænd­te i smit­te­o­p­spor­in­gen, og kri­tik­ken hag­le­de ned over ind­sat­sen. Det koste­de fle­re mil­li­o­ner kro­ner og før­te iføl­ge fle­re tid­li­ge­re og nuvæ­ren­de ansat­te ikke til andet end skær­pet doku­men­ta­tions­krav og brug af mål­tal. Sel­ve opspor­in­gens kva­li­tet blev iføl­ge med­ar­bej­der­ne ikke forbedret.

Det er dog ikke kun på resul­ta­ter­ne og de ydre linjer, at smit­te­o­p­spor­in­gen har været gen­stand for hård kri­tik. Som vi kun­ne afslø­re i okto­ber, er der på de indre linjer også kri­tik af enhe­dens arbejds­for­hold. Blandt andet beskyld­te en ansat ledel­sen for at være “kom­plet ligeg­la­de” med med­ar­bej­der­nes trivsel.

Kri­tik­ken blev bak­ket op af Arbejds­til­sy­net, der efter et besøg i enhe­den i sep­tem­ber fik mistan­ke om, at med­ar­bej­de­re “udsæt­tes for kræn­ken­de hand­lin­ger” som for eksem­pel udbrud af “spon­tan vre­de”, “ned­vær­di­gen­de kom­men­ta­rer” og “for­skel­s­be­hand­ling”. Som noget af det før­ste i det nye år er sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke nu ind­kaldt til sam­råd om arbejds­for­hol­de­ne i smitteopsporingen.

Vi har selv­føl­ge­lig også skre­vet om smit­te­o­p­spor­in­gens digi­ta­le lil­le­sø­ster: Smit­te­stop-appen. Alle­re­de i sep­tem­ber sat­te vi fokus på, at appen på det tids­punkt hav­de fun­det frem til min­dre end én pro­cent af alle smit­te­de. De pau­v­re resul­ta­ter mød­te kri­tik hos fle­re af epi­de­mi­ud­val­gets med­lem­mer, der dog alli­ge­vel beslut­te­de at for­læn­ge appens leve­tid. I decem­ber kun­ne vi så for­tæl­le, at ud af 28.000 smit­te­de på én uge fandt smit­te­stop-appen kun 60. Det er jo helt vil­de tal, når man tæn­ker på, at sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke solg­te appen til dan­sker­ne som et “nyt og godt våben” i kam­pen mod epidemien.

Den sid­ste histo­rie om smit­te­o­p­spor­in­gen, som jeg vil frem­hæ­ve her, er et sandt myste­ri­um, som træk­ker trå­de til rege­rin­gens minks­kan­da­le. I et inter­view med Fri­heds­bre­vet i novem­ber for­tal­te tid­li­ge­re enheds­chef Søren Agge­strup nem­lig for før­ste gang, at man i smit­te­o­p­spor­in­gen læn­ge hav­de mistan­ke om, at minks­mit­ten blev spredt fra farm til farm via ille­ga­le øst­ar­bej­de­re. Mistan­ken opstod iføl­ge Søren Agge­strup fle­re måne­der før rege­rin­gens beslut­ning om at afli­ve alle dan­ske mink, og var den “helt almin­de­li­ge opfat­tel­se” i smit­te­o­p­spor­in­gen. Oplys­nin­ger­ne er inter­es­san­te, for­di det i mink­kom­mis­sio­nen siden er kom­met frem, at sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke så sent som den 22. okto­ber 2020, to uger før alle mink blev beslut­tet afli­vet, bad om at få under­søgt selv­sam­me mistan­ke i for­hold til ille­ga­le arbejdere.

Af andre inter­es­san­te histo­ri­er i cor­o­na­ens tegn vil jeg til­la­de mig at næv­ne vores histo­rie om med­ar­bej­der­flug­ten i Sund­heds­sty­rel­sen. For hvor­dan skal vi egent­lig sto­le på, at Sund­heds­sty­rel­sen kan vare­ta­ge opga­ven med at hol­de styr på cor­o­na, når deres egne med­ar­bej­de­re ikke orker at arbej­de der?

Der­u­d­over var vi også et af de aller­før­ste medi­er til at inter­es­se­re os for myn­dig­he­der­nes mysti­ske ind­køb af cor­o­na­pil­ler til 450 mil­li­o­ner kro­ner. I dage­ne mel­lem jul og nytår begynd­te kri­tik­ken for alvor at hag­le ned over dem, og fle­re fag­per­so­ner har været ude og sige, at pil­ler­ne kan ska­de mere, end de gav­ner. Men Fri­heds­bre­vet star­te­de alle­re­de vores dæk­ning i star­ten af decem­ber med histo­ri­en om det totalt mørklag­te ind­køb af de mysti­ske coronapiller.

To uger sene­re kun­ne vi så føl­ge op og for­tæl­le, at selv Sund­heds­sty­rel­sen vil­le ønske, at de nu recept-para­te pil­ler, som sty­rel­sen anbe­fa­ler til behand­ling af alvor­lig cor­o­na­syg­dom, var mere effek­ti­ve. I novem­ber råd­gav Sund­heds­sty­rel­sen rege­rin­gen og Fol­ke­tin­get til at for­ud­be­stil­le pil­ler­ne på bag­grund af meget fore­lø­bi­ge resul­ta­ter. Nu viser nye­re data så en mar­kant dår­li­ge­re effekt end først anta­get. I et inter­view til Fri­heds­bre­vet udtal­te tid­li­ge­re for­mand for Dansk Sel­skab for Almen Medi­cin Anders Beich i den for­bin­del­se, at han er glad for, at han “hel­dig­vis” end­nu ikke har udskre­vet pil­ler­ne til sine patienter.

Frie Blot­te­re

Inden jeg går vide­re og brin­ger eksemp­ler på, hvad vi brag­te af vig­ti­ge histo­ri­er om kom­mu­nalval­get, sagen mod Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt og stats­mi­ni­ste­rens slet­te­funk­tion på tele­fo­nen, kan jeg ikke lade være med at brin­ge et mere kuri­øst indslag fra året, der gik. Vi kan kal­de det et lil­le frik­var­ter fra minks­kan­da­ler, rets­sa­ger og corona.

Jeg tæn­ker på en histo­rie, som vi brag­te kort efter årets Fol­ke­mø­de, hvor Rune Lang­hoff, der den­gang var spin­dok­tor for Frie Grøn­nes leder Sikan­dar Sid­dique, end­te med, i hvad der med det blot­te øje ser ud til at have været en 10-hestes bran­dert, at blot­te sine køns­de­le for poli­ti­ke­re og jour­na­li­ster og kal­de en jour­na­list for “luder”. Han måt­te som kon­se­kvens af Fri­heds­bre­vets histo­rie træk­ke sig fra sin stilling.

Noget, der har undret mig ved den histo­rie, er, at Fri­heds­bre­vet var det ene­ste medie, der skrev om det i før­ste omgang. Nu hvor vi ved, at jour­na­li­ster fra fle­re for­skel­li­ge medi­er over­væ­re­de optrin­net, skul­le man synes, at det var en histo­rie, som der var kamp om at kom­me først med. Men redak­tio­nen bag Fri Poli­tik var alt­så de ene­ste, der fandt histo­ri­en vig­tig nok, lige ind­til spin­dok­to­ren trak sig – så kom alle lan­dets medi­er plud­se­lig med ombord.

Det var ellers ikke sær­ligt svært for mig at få øje på rele­van­sen, når man tæn­ker på, hvor­dan Frie Grøn­ne, og i sær­de­les­hed Sikan­dar Sid­dique, har ind­ta­get den poli­ti­ske sce­ne som en sel­vud­nævnt Mes­si­as, der er kom­met for at frel­se lan­det fra al ond­skab. Jeg ved ikke, hvad du tæn­ker, men jeg mener ikke, at spin­dok­to­rens opfør­sel hæn­ger spe­ci­elt godt sam­men med at fre­mel­ske en ny poli­tisk kul­tur, med­min­dre den kul­tur, man ønsker, er inspi­re­ret kraf­tigt af TV 2’s arbejds­mil­jø i de tid­li­ge 00’ere.

Rune Lang­hoff kom­mer i øvrigt direk­te fra et job som Uffe-Elbæk-hvi­sker i Alter­na­ti­vet (RIP), og der­med fat­ter man jo end­nu min­dre af, at man­den ikke har for­stå­et, at skør tee­na­ge­op­før­sel til bran­che­fe­ster ikke er vej­en frem i det poli­ti­ske miljø.

Kom­mu­nalvalg 2021

Nu vi er ved bizar opfør­sel fra poli­ti­ke­re, vir­ker det oplagt at fort­sæt­te med at næv­ne Fri­heds­bre­vets histo­ri­er op til kommunalvalget.

Fle­re gan­ge har jeg måt­tet gni­de mig godt og grun­digt i øjne­ne. Det gjaldt for eksem­pel histo­ri­en om lokal­po­li­ti­ke­ren Robert Jakob­sen, der var opstil­let for Soci­al­de­mo­kra­ti­et i Hvi­d­ov­re Kom­mu­ne og rend­te og hæng­te valg­pla­ka­ter op med sine poli­ti­ske mod­stan­de­re, hvor der var teg­net hage­kors på. En kan­di­dat til kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Brønd­by fra Enheds­li­sten skrev vi også om, for han hav­de bril­le­ret ved at trop­pe op til en min­de­høj­ti­de­lig­hed for en ter­r­o­rist – en kur­disk selv­mord­s­bom­ber. Hver sin smag, I guess.

En tred­je per­le fra det kom­mu­nal­po­li­ti­ske land­kort var histo­ri­en om, at kom­mu­nal­di­rek­tø­ren i Lol­land Kom­mu­ne Tho­mas Knud­sen offent­ligt har sagt, at “man kan tør­re røv” i kom­mu­nal bran­ding, hvor­ef­ter han så beslut­te­de at bru­ge en mil­li­on kro­ner på net­op en rek­la­me­kampag­ne for Lol­land Kom­mu­ne. Gad vide, hvor ren rum­pet­ten egent­lig bli­ver, når man tør­rer røv i en mil­li­on kro­ner? Det ærg­rer jeg mig her på årets sid­ste dag over, at vi ikke fik spurgt Tho­mas Knud­sen om.

Dom­mer Seerup 

Inden jeg run­der af, bli­ver jeg natur­lig­vis nødt til at ven­de til­ba­ge til sagen om Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, der blev idømt seks måne­ders fængsel af dom­me­ren Søren Holm Seerup, som hav­de haft så meget kløe i like-fin­ge­ren på Face­book, at han hav­de klik­ket sig totalt inha­bil. Ikke læn­ge efter den oprin­de­li­ge doms­af­si­gel­se kun­ne Fri Poli­tik afslø­re, at Søren Holm Seerup ikke var en plet­fri dom­mer og fak­tisk hav­de en histo­rik med inha­bi­li­tet og i 2012 (også) var skyld i at en sag måt­te gå om. Men ikke nok med det, så kun­ne vi også løf­te slø­ret for en, i min optik, kug­les­kør doms­af­si­gel­se, han stod fad­der til i 2015 på Færø­er­ne, hvor han gav lan­dets finans­mi­ni­ster med­hold i en injuri­esag, som mini­ste­ren hav­de anlagt mod fire jour­na­li­ster. I en del af begrun­del­sen for dom­men sag­de Søren Holm Seerup føl­gen­de: “Det er lige­le­des væsent­ligt, at det i et lil­le sam­fund som det færø­ske er en demo­kra­tisk nød­ven­dig­hed, at fol­ke­valg­te poli­ti­ke­re ikke for­svars­løst skal udsæt­tes for dæk­nings­lø­se sig­tel­ser for straf­ba­re for­hold i de loka­le mas­se­me­di­er, da man i mod­sat fald kan risi­ke­re, at den nød­ven­di­ge mini­mums­re­k­rut­te­ring af opstil­le­de til poli­ti­ske valg trues,”

Alt­så lag­de dom­mer Seerup sim­pelt­hen vægt på, at jour­na­li­ster­nes arbej­de kun­ne ska­de Færø­er­nes frem­ti­di­ge mulig­hed for at rek­rut­te­re poli­ti­ke­re, hvil­ket jo alt­så hver­ken er et hen­syn en dom­mer eller en jour­na­list skal tage, og dom­men blev i øvrigt også omstødt i lands­ret­ten. Måske net­op der­for bur­de det – hvis man alt­så læste Fri­heds­bre­vet i sep­tem­ber – ikke over­ra­ske det sto­re, at Søren Holm Seerup end­te med at bli­ve erklæ­ret inha­bil i sagen mod Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, når man ser på hans histo­rik for at kva­je sig.

Slet­te Mette

Det aller­sid­ste, jeg vil kip­pe med fla­get for i min kaval­ka­de over årets bed­ste histo­ri­er fra Fri Poli­tik, er vores histo­ri­er om årets måske vig­tig­ste poli­ti­ske histo­rie – nem­lig minks­kan­da­len. Mær­ke­ligt nok har det ikke været de tusind­vis af doku­men­ter, som mink­ko­mis­sio­nen har gen­nem­gå­et, der har bela­stet stats­mi­ni­ste­ren mest. Nej, det viste sig at være de doku­men­ter, som hun hav­de slet­tet. Først lidt bag­grund: Alle der har arbej­det tæt med stats­mi­ni­ste­rens depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen ved, at hen­des fore­truk­ne kom­mu­ni­ka­tions­form er short mes­sa­ge ser­vi­ce. Ger­ne sms’er i et meget groft sprog sendt til embeds­folk på alle tider af døg­net. Bruta­le Bar­ba­ra, som hun bli­ver kaldt, har givet­vis i peri­o­der sty­ret cor­o­na­ned­luk­nin­gen af lan­det via sms’er med stats­mi­ni­ste­ren, men vi får aldrig at vide, hvad der er fore­gå­et, for det hele er slet­tet. Meget påfal­den­de fandt Bar­ba­ra Ber­tel­sen i øvrigt på, at Met­te Fre­de­rik­sen skul­le slet­te sine sms’er i sam­me peri­o­de, hvor det stod klart, at rege­rin­gens cor­o­na­hånd­te­ring skul­le gran­skes af en arbejds­grup­pe med pro­fes­sor Jør­gen Grøn­ne­gaard i spidsen.

Her på Fri Poli­tik kun­ne vi meget hur­tigt sky­de stats­mi­ni­ste­rens søfor­kla­ring, med at sms-slet­nin­gen ske­te af hen­syn til infor­ma­tions­sik­ker­he­den ned, efter at have spurgt os for hos samt­li­ge af rege­rin­gens mini­ste­ri­er. Det viste sig kun at være Astrid Krag, som man har for­nem­mel­sen af altid bare siger og gør det sam­me som Met­te Fre­de­rik­sen, der også syste­ma­tisk slet­te­de sine sms’er.

For­lø­bet med Met­te Fre­de­rik­sens sms’er var på en måde gaven, der blev ved med at give, da man valg­te at ven­te til dagen efter kom­mu­nalval­get med at for­tæl­le befolk­nin­gen, at poli­ti­et desvær­re ikke kun­ne gen­ska­be stats­mi­ni­ste­ren og Bar­ba­ra Ber­tel­sens sms’er – til trods for, at man hav­de fået poli­tiets resul­ta­ter udle­ve­ret i luk­ke­de kuver­ter fle­re dage for­in­den. Ja, det var en rig­tig stin­ker, som man siger, men stats­mi­ni­ste­ren og justits­mi­ni­ste­ren meld­te hus for­bi på al kri­tik, for som sidst­nævn­te sag­de, så var for­lø­bet aftalt med mink­kom­mi­sio­nen. Vores redak­tion dyk­ke­de ned i for­lø­bet her, og hvis der er én ting, jeg ønsker mig for det nye år, så er det, at Met­te Fre­de­rik­sen ende­lig sæt­ter sig ned med en dyg­tig kri­tisk inter­viewer og gen­nem­går hele sms-for­lø­bet. Der er dog mar­kant stør­re sand­syn­lig­hed for, at Naser Kha­der bli­ver HR-chef i Dansk Kvin­de­sam­fund, end at stats­mi­ni­ste­ren ind­vil­li­ger i det. Vil vil selv­føl­ge­lig på Fri­heds­bre­vet bli­ve ved med at møde op, hvor hun er, og for­sø­ge at stil­le hen­de kri­ti­ske spørgsmål.

Godt kla­ret!

Hvis du vir­ke­lig har gidet at læse eller lyt­te til hele den­ne smø­re og er kom­met til vejs ende, er jeg meget impo­ne­ret. Du fortje­ner fak­tisk en medal­je. Både for den sta­mi­na, du har udvist ved at stå alle mine rab­le­ri­er igen­nem, men også for­di du støt­ter Fri­heds­bre­vet. For at vi skal bli­ve ved med at eksi­ste­re og und­gå at være afhæn­gi­ge af den stat, som vi er sat i ver­den for at kon­trol­le­re, kræ­ver det, at folk som dig abon­ne­rer. Så spred ende­lig ordet om os, hvis du kan lide, hvad du læser.

Selv synes jeg, at vi på kort tid er nået et impo­ne­ren­de højt niveau for det­te nyheds­brev med god, kri­tisk og under­hol­den­de jour­na­li­stik om de var­me­ste poli­ti­ske kar­to­f­ler i vores sam­fund lige nu. Det er selv­føl­ge­lig i sid­ste ende op til dig at vur­de­re, og hvis du synes, at der er noget, som du sav­ner i vores poli­ti­ske dæk­ning, eller hvis du har tip til histo­ri­er, som du synes, vi bur­de beskæf­ti­ge os med, så tøv ikke med at skri­ve til mig på kristoffer@frihedsbrevet.dk.

Jeg håber, at du kom­mer godt ind i det nye år, og at vi får glæ­de af hin­an­den i det kommende.

Ven­lig hilsen

Kri­stof­fer Erik­sen, chefredaktør