Aars­ti­der­ne bran­der sig på bære­dyg­tig­hed, men bli­ver nu ankla­get for ”klok­ke­klar greenwashing”


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Aars­ti­der­ne, der sæl­ger øko­lo­gi­ske mad­va­rer til dan­sker­ne, lever ikke op til virk­som­he­dens egne ret­nings­linjer for bære­dyg­tig­hed, når de sæl­ger bund­trawlet fisk til deres kunder. 

Det erken­der de selv over for Frihedsbrevet. 

Eks­per­ter kal­der bran­din­gen for gre­enwas­hing og vild­led­ning af kunder. 

Hele histo­ri­en

Aars­ti­der­ne har siden sin spæ­de begyn­del­se slå­et sig op på bære­dyg­tig­hed og omtan­ke for miljøet. 

Iføl­ge virk­som­he­den er det ret­tes­noren, når de ”nøje udvæl­ger” råva­rer, der er ”de bed­ste for dig og pla­ne­ten” til deres kunder. 

Men den ret­tes­nor lader til at være sprunget. 

Fri­heds­bre­vet kan nem­lig afslø­re, at Aars­ti­der­nes kun­der, der mod­ta­ger de såkald­te mål­tids­kas­ser, i fle­re til­fæl­de har fået fisk, der er fan­get med fangst­me­to­den otb – også kal­det skovlbundtrawl. 

Aars­ti­der­ne hæv­der ellers at føl­ge Ver­dens­na­tur­fon­dens fiske­gu­i­de, hvor net­op en ræk­ke fiskear­ter, der er fan­get med sko­vlbund­trawl, er mar­ke­ret med rødt, da det er ska­de­ligt for havmiljøet. 

Alli­ge­vel har Fri­heds­bre­vet set doku­men­ta­tion for, at Aars­ti­der­ne har leve­ret fle­re pak­ker med fisk, hvor fangst­me­to­den er anført som otb, i sine måltidskasser. 

Aars­ti­der­ne erken­der i et skrift­ligt svar til Fri­heds­bre­vet, at de ikke har efter­le­vet retningslinjerne. 

“Vi har omgå­en­de sik­ret, at der ikke lan­der fisk fra WWF’s (Ver­dens­na­tur­fon­den, red.) røde liste i vores mål­tids­kas­ser til næste uge og frem­over,” skri­ver virk­som­he­den til Frihedsbrevet. 

Et eksem­pel på fisk i Aars­ti­der­nes mål­tids­kas­ser, der er fan­get med fangst­me­to­den otb, som det frem­går nederst til ven­stre på bil­le­det. Pri­vat foto

Sto­re mil­jø­mæs­si­ge konsekvenser

Hen­ri­ke Sem­m­ler Le, der er seni­o­r­rå­d­gi­ver hos Ver­dens­na­tur­fon­den, siger, at hvis virk­som­he­der bran­der sig med at bru­ge fon­dens fiske­gu­i­de, er for­vent­nin­gen, de over­hol­der den. 

“Hvis man som erhvervs­dri­ven­de siger, at man føl­ger fiske­gu­i­dens anbe­fa­lin­ger, så for­ven­ter vi selv­føl­ge­lig også, at man gør det,” siger Hen­ri­ke Sem­m­ler Le. 

Hun bekræf­ter, ud fra den doku­men­ta­tion, Fri­heds­bre­vet har sendt, at vis­se pro­duk­ter fra Aars­ti­der­ne står mar­ke­ret som rød i deres fiskeguide. 

”Da det dan­ske hav­mil­jø er meget pres­set, vil den sam­le­de vur­de­ring oftest være, at fisk fan­get med bund­trawl – her­un­der også sko­vlbund­trawl – i dan­ske far­van­de ender med en rød mærk­ning”, siger Hen­ri­ke Sem­m­ler Le. 

Ste­fan Neu­en­feldt, seni­o­r­for­sker på DTU Aqua, Insti­tut for Akva­ti­ske Res­sour­cer, stem­mer i. Han for­sker i dyna­mi­k­ker i øko­sy­ste­mer i havet, og for ham her­sker der ingen tvivl om, at sko­vlbund­trawl lig­ger nederst på listen over skån­som­me fangstredskaber. 

“Fangst­me­to­den er abso­lut en af de meto­der, der har størst mil­jø­mæs­si­ge kon­se­kven­ser for havet og for bio­di­ver­si­te­ten,” siger Ste­fan Neuenfeldt. 

Og det er der en sær­lig grund til. Fangst­me­to­den er nem­lig ken­de­teg­net ved, at sko­v­le kører hen over hav­bun­den, og det kan have betyd­ning for bestan­den af bund­le­ven­de fisk og hav­dyr, for­kla­rer mari­ne­bi­o­log og seni­o­r­for­sker på Aar­hus Uni­ver­si­tet, Jør­gen L.S Hansen. 

“Der fin­des for­skel­li­ge for­mer for trawling. Nog­le er vær­re end andre for hav­mil­jø­et. Bund­trawl med sko­vl anser jeg for en af de vær­ste,” siger han. 

Pyn­ter sig med lån­te, grøn­ne fjer

Når Aars­ti­der­ne præ­di­ker bære­dyg­tig­hed, men ikke selv prak­ti­se­rer det, klin­ger det mere end hult i ører­ne på Lars Thø­ger Chri­sten­sen, der er pro­fes­sor på Depart­ment of Mana­ge­ment, Socie­ty & Com­mu­ni­ca­tion på CBS. 

”Det lyder som et klok­ke­klart eksem­pel på gre­enwas­hing. Det er helt vildt, fak­tisk”, siger han. 

Lars Thø­ger Chri­sten­sen mener også, at det kan være svært for den enkel­te kun­de selv at gen­nem­skue, om pro­duk­ter­ne lever op til de bære­dyg­ti­ge standarder. 

”De har hug­get en hæl og klip­pet en tå, vir­ker det til. De pyn­ter sig med lån­te fjer. Og det er nok de fær­re­ste af kun­der­ne, der har opda­get det eller ved, hvad de tre bog­sta­ver (otb, red.) dæk­ker over. Uan­set hvil­ket fore­ta­gen­de der er tale om, så fortje­ner der at bli­ve kastet lys på sådan­ne pro­blem­stil­lin­ger,” siger Lars Thø­ger Christensen. 

Den sam­me vur­de­ring kom­mer fra Maja Effer­søe Khan, der er poli­tisk kon­su­lent i For­bru­ger­rå­det Tænk. 

”Hvis man oply­ser i sin mar­keds­fø­ring, at man ikke køber fisk, hvis art eller fangst­me­to­de figu­re­rer på den røde liste i WWF’s fiske­gu­i­de, og så alli­ge­vel gør det, så er det vildledende.” 

Fri­heds­bre­vet har fået et skrift­ligt svar fra Aars­ti­der­ne, der oply­ser, de efter afta­le med deres leve­ran­dør ikke bur­de få til­sendt fisk, der er i strid med deres fiskepolitik: 

“Grun­den til, at vi indi­mel­lem har til­ladt fisk fan­get med bund­trawl, er, at WWF også har fisk fan­get på trawl på deres ”gule liste” – eks. mørk­sej­en og hellefisken. 

Vi har omgå­en­de sik­ret, at der ikke lan­der fisk fra WWF’s røde liste i vores mål­tids­kas­ser til næste uge og fremover. 

Vi har des­u­den ind­skær­pet for­hol­de­ne om, at vi aldrig vil mod­ta­ge fisk fra WWF’s røde liste, over for vores leve­ran­dør. Der­u­d­over har vi skær­pet vores kon­trol med fiske­le­ve­ran­cer­ne, så vi kan sik­re, at fejl­en ikke sker igen. 

Tak for at gøre os opmærk­som­me på problemet.” 

Fri­heds­bre­vet har spurgt Aars­ti­der­ne, hvor sto­re mæng­der trawl­fan­get fisk, der er ble­vet leve­ret til deres kunder. 

De er ikke vendt til­ba­ge på vores spørgsmål.