Afslø­ring: Fag­bos­ser bor gra­tis i hem­me­li­ge lej­lig­he­der betalt af medlemmerne

Syv af lan­dets sto­re fag­for­e­nin­ger har købt mil­li­ondy­re lej­lig­he­der til deres for­mænd i nog­le af Køben­havns mest attrak­ti­ve kvar­te­rer, som de kan bo i gra­tis. Nog­le over 130 kva­drat­me­ter. Men de fle­ste af fag­for­e­nin­ger­ne har ikke for­talt til deres med­lem­mer om for­mands­bo­li­ger­ne, hvil­ket er stik imod reg­ler­ne, lyder det fra en ræk­ke juri­di­ske eks­per­ter. Fle­re af fag­for­e­nin­ger­ne erken­der over for Fri­heds­bre­vet at have købt lej­lig­he­der uden at ori­en­te­re deres med­lem­mer, men de mener, at alt er gået efter bogen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her