Afslø­ring: Kon­tro­ver­si­el tech-iværk­sæt­ters forsk­ning blev dum­pet med et brag – for­søg­te at skju­le det med vildt spind af løgne

Der er én ting, der går igen, når tech-iværk­sæt­te­ren Sahra-Josep­hine Hjorth beskri­ver den virk­som­hed, hun har skabt over de sene­ste syv år. Den er byg­get på hen­des forsk­ning ved Aal­borg Uni­ver­si­tet. Der­for har Fri­heds­bre­vet i læn­ge­re tid under­søgt fun­da­men­tet for det hele, nem­lig den forsk­ning som Sahra-Josep­hine Hjorth påstår, at hun har lavet, og som har fået pro­mi­nen­te inve­sto­rer og den dan­ske stat til at kaste mil­li­o­ner af kro­ner efter den fremad­stormen­de iværk­sæt­ter. Sahra-Josep­hine Hjorth har ikke ønsket at sva­re på, hvad det er for noget forsk­ning, som hen­des forsk­nings­ba­se­re­de virk­som­hed Cano­py­LAB er base­ret på. Og det er der måske en grund til. I sine ni år som p.hd.-studerende har Fri­heds­bre­vet kun kun­ne fin­de frem til én viden­ska­be­lig arti­kel, som Sahra-Josep­hine Hjorth har fået publi­ce­ret. En arti­kel som hand­ler om rumæn­ske migran­ter. Den ene­ste forsk­ning som rela­te­rer sig til Cano­py­LABs lærings­plat­form, og som Fri­heds­bre­vet har kun­ne fin­de frem til, er en ikke-udgi­vet viden­ska­be­lig arti­kel fra 2018. En arti­kel som er ble­vet afvist og dum­pet med et brag af tids­skrif­tet Inte­r­a­cti­ve Lear­ning Environ­ments. “Der er ingen resul­ta­ter i artik­len, som er under­støt­tet af viden­ska­be­lig doku­men­ta­tion,” står der i afvis­nings­bre­vet, som Fri­heds­bre­vet er kom­met i besid­del­se af. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her