Alter­na­ti­vets leder har ikke været på arbej­de i halvan­den måned: Har ikke meldt sig syg


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Foto: Emil Nico­lai Helms/Ritzau Scanpix

Det kor­te af det lange

Alter­na­ti­vets leder, Fran­ciska Rosenkil­de, har ikke været på arbej­de siden den 12. decem­ber. Par­tiets pres­se­chef bekræf­ter, at par­tiets leder har været fra­væ­ren­de i en peri­o­de, men vil ikke sva­re på hvor læn­ge, eller hvor­når hun kom­mer til­ba­ge. Hun er nem­lig syg.

“Hun er syg, vi glæ­der os til, at hun kom­mer til­ba­ge,” skri­ver Alter­na­ti­vets presseansvarlige.

Men Fran­ciska Rosenkil­de har aldrig meldt sig for­melt syg, og hun er hel­ler ikke gået på syge­or­lov. Det viser over­sig­ten på Fol­ke­tin­get, lige­som Fol­ke­tin­gets Oplys­ning afvi­ser at have mod­ta­get en anmod­ning om sygeorlov.

For at få til­kendt syge­or­lov kræ­ver det en læge­er­klæ­ring, og sådan en har hun aldrig afleveret.

Fri­heds­bre­vet har ikke fået noget svar fra Fran­ciska Rosenkil­de selv.

Hele histo­ri­en

Hvis man leder efter Alter­na­ti­vets leder, Fran­ciska Rosenkil­de, på Chri­sti­ans­borg, går man for tiden forgæves.

Fak­tisk har hun ikke været på Chri­sti­ans­borg siden 12. december.

Hun har kun del­ta­get i 11 ud af 203 afstem­nin­ger om nye lov­for­slag i Fol­ke­tin­get og har blot stil­let tre spørgs­mål i hele den nuvæ­ren­de fol­ke­tings­sam­ling siden oktober.

Da vi kon­tak­ter Alter­na­ti­vet og Fransciska Rosenkil­de selv, for­tæl­ler par­tiets pres­se­af­de­ling, som insi­ste­rer på at bli­ve cite­ret som sam­let afdeling:

“Hun er syg, vi glæ­der os til, at hun kom­mer til­ba­ge,” lyder det.

Men for­melt er hun ikke syge­meldt og har ikke bedt om sygeorlov.

Fri­heds­bre­vet har talt med seks fol­ke­tings­med­lem­mer og en ræk­ke ansat­te på Chri­sti­ans­borg, som for­tæl­ler, at de enten ikke kan huske, hvor­når de sidst har set Alter­na­ti­vets leder, eller at det lig­ger til­ba­ge i begyn­del­sen af december.

Og ser man på, om hun rent fak­tisk har været der, når der er de sto­re møder og sam­råd i Fol­ke­tin­get, kan man se, at Fran­ciska Rosenkil­de ikke var at fin­de til par­ti­le­der­de­bat­ten den 15. janu­ar 2024, lige­som hun hel­ler ikke var til spør­ge­ti­men den 23. januar.

Kig­ger man på hen­des soci­a­le medi­er, har hun dog været aktiv med både sto­ri­es og opslag. I hen­des sene­ste opslag fra den 13. janu­ar skri­ver hun:

“Hvor går du hen, når ver­den bræn­der, og livet krad­ser? Jeg går mod kun­sten, lader mig beri­ge, inspi­re­re og bevæ­ge, mær­ker kun­stens bevidst­gø­ren­de kom­mu­ni­ka­tion, mær­ker mig selv.”

I opsla­get viser hun bil­le­der fra de muse­ums­ud­stil­lin­ger, hun selv nåe­de at se i den pågæl­den­de uge, hvor hun både var for­bi Arken og Louisiana.

Alter­na­ti­vets pres­se­af­de­ling oply­ser, at “hun er syg”. Men det er så også det ene­ste svar, vi kan få – de vil nem­lig ikke stil­le op til inter­view eller sva­re skrift­ligt på det hav af spørgs­mål, som sva­ret afføder.

Det frem­går af Fol­ke­tin­gets liste over med­lem­mer på orlov, at Fran­ciska Rosenkil­de ikke offi­ci­elt har fået syge­or­lov, og at der der­for hel­ler ikke er kaldt en sup­ple­ant ind. Fol­ke­tin­gets Oplys­ning afvi­ser også at have mod­ta­get en ansøg­ning om sygeorlov.

Fri­heds­bre­vet har også fore­lagt oplys­nin­ger­ne om hen­des lang­va­ri­ge fra­vær direk­te til Fran­ciska Rosenkil­de, da hun jo ikke er syge­meldt. Her lyder sva­ret dog end­nu engang fra Alter­na­ti­vets presseafdeling:

“Hun er syg, vi glæ­der os til, at hun kom­mer tilbage.”

Et læn­ge­re sygdomsforløb 

Iføl­ge Fri­heds­bre­vets kil­der dre­jer det sig ikke om en uge eller to. Det er et syg­doms­for­løb, som i skri­ven­de stund har varet i næsten halvan­den måned.

Iføl­ge reg­ler­ne kan man få syge­or­lov, hvis man er syg mere end syv dage – her­ef­ter kan man kal­de en sup­ple­ant ind.

Fri­heds­bre­vet har også gen­nem­gå­et Fran­ciska Rosenkil­des stem­me­hi­sto­rik i Fol­ke­tings­sa­len. Her frem­går det, at den sene­ste afstem­ning, hun delt­og i, var den 12. decem­ber 2023.

Fak­tisk har hun som sagt kun del­ta­get i 11 ud af de 203 gan­ge, der blev stemt om nye lov­for­slag i Fol­ke­tin­get. Det er dog ikke usæd­van­ligt, at man­ge ikke er der til en del afstem­nin­ger, da man har såkald­te clea­rings­reg­ler på Chri­sti­ans­borg, der til­la­der, at man stem­mer på andres veg­ne. Få mini­stre del­ta­ger eksem­pel­vis i afstemninger.

Fran­ciska Rosenkil­de har hel­ler ikke været til ste­de ved de sene­ste sam­råd i Klima‑, Ener­gi- og For­sy­nings­ud­val­get. Det frem­går af opta­gel­ser fra Fol­ke­tin­get. Et udvalg, der ellers må siges at behand­le spørgs­mål, som lig­ger inden for Alter­na­ti­vets mærkesager.

Til et åbent sam­råd, der fandt sted den 18. janu­ar, var Alter­na­ti­vet repræ­sen­te­ret af Chri­sti­na Olu­me­ko, der i mod­sæt­ning til Fran­ciska Rosenkil­de ikke er med­lem af Klima‑, Ener­gi- og Forsyningsudvalget.

Den sene­ste gang, man kan vide sig sik­ker på, at Fran­ciska Rosenkil­de delt­og, var til et sam­råd i udval­get den 4. okto­ber sid­ste år.

Fri­heds­bre­vet har spurgt for­man­den for Klima‑, Ener­gi- og For­sy­nings­ud­val­get, Ras­mus Lang­hoff fra Soci­al­de­mo­kra­ti­et, hvor­for Chri­sti­na Olu­me­ko sad med til sam­rå­det den 18. janu­ar, hvor­når Fran­ciska Rosenkil­de sidst var med til et udvalgs­mø­de, og om han har fået noget at vide om hen­des fra­vær, men det har han ikke ønsket at sva­re på.

“Tag ger­ne direk­te fat i Alter­na­ti­vet og Fran­ciska, så kan de selv sva­re,” skri­ver han på sms.

Og nær­me­re kom­mer vi det alt­så ikke, for hver­ken Fran­ciska Rosenkil­de eller Alter­na­ti­vets pres­se­af­de­ling ønsker at sva­re på, hvor­når hun sidst delt­og i et udvalgsmøde.

En søg­ning i Info­me­dia, som er et sam­let regi­ster over al pres­seom­ta­le, viser, at den sene­ste udta­lel­se fra Fran­ciska Rosenkil­de til medi­er­ne er fra den 12. decem­ber, hvor hun delt­og i spør­ge­ti­me i Fol­ke­tin­get. Her spurg­te hun stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen ind til kri­gen i Gaza:

“Hvor man­ge men­ne­sker vil rege­rin­gen accep­te­re, at Isra­el slår ihjel, før rege­rin­gen tager afstand?”

Fri­heds­bre­vet har fore­lagt Alter­na­ti­vets pres­se­af­de­ling påstan­den om, at Fran­ciska Rosenkil­de har været syge­meldt i noget, der lig­ner over en måned. Men det har de helt und­ladt at sva­re på.

Da Tor­sten Gejl, der hav­de været under et enormt arbejds­pres i for­ri­ge valg­pe­ri­o­de med 52 ord­fø­rer­ska­ber for Alter­na­ti­vet, gik på syge­or­lov, var det Fran­ciska Rosenkil­de blandt andre, der send­te ham hjem. Det frem­går af artik­len med rubrik­ken “Alter­na­ti­vet måt­te tvin­ge syg Tor­sten Gejl på sygeorlov”.

Fri­heds­bre­vet har selv­føl­ge­lig også for­søgt at få et svar fra de fire andre fol­ke­tings­med­lem­mer i Alter­na­ti­vet. De er dog enten ikke vendt til­ba­ge eller for­tæl­ler, at de sim­pelt­hen ikke har tid til at sva­re på spørgsmål.

Det mang­ler vi svar på

Vi har stil­let føl­gen­de spørgs­mål til Alter­na­ti­vets presseafdeling:

Hvor­for har I ikke meldt ud, at jeres poli­ti­ske leder har været syg i en måned?

Hvad fejl­er Fran­ciska Rosenkilde?

I hvor lang tid har hun været syg?

I hvor lang tid for­ven­ter hun at være fra­væ­ren­de fra sit arbej­de i Folketinget?

Hvor­når delt­og Fran­ciska Rosenkil­de sidst i et møde i Klima‑, Energi‑, og Forsyningsudvalget?

Når der er tale om så lang en syge­mel­ding, hvor­for har man så ikke valgt at ind­kal­de en suppleant? 

Fran­ciska Rosenkil­de har fem ord­fø­rer­ska­ber og er med­lem af tre udvalg. Hvem vare­ta­ger hen­des arbej­de under hen­des sygdom?

Sva­ret fra Alter­na­ti­vet er dog det sam­me, hver gang man spørger:

“Hun er syg, vi glæ­der os til, at hun er tilbage.”

Du er som altid vel­kom­men til at sen­de tips, ris og ros til os på wentoft@frihedsbrevet.dk, katrine@frihedsbrevet.dk og lars@frihedsbrevet.dk

Ret­tel­se, 25/1 2024: I en tid­li­ge­re udga­ve af den­ne arti­kel frem­gik det fejl­ag­tigt, at “for at få udbe­talt de 59.852 kro­ner om måne­den, som lan­dets 179 fol­ke­tings­med­lem­mer får i løn, under sin syg­dom, så kræ­ver det en læge­er­klæ­ring, og sådan en har hun aldrig afle­ve­ret.” Det­te er ikke kor­rekt, og Fri­heds­bre­vet bekla­ger fejlen.