Kaos i Dan­marks næst­stør­ste fag­for­e­ning: 300–400 med­ar­bej­de­re ned­læg­ger arbej­det på grund af util­freds­hed med én chef

Der er højspændt dra­ma i Dan­marks næst­stør­ste fag­for­e­ning HK efter mel­lem 300 til 400 med­ar­bej­de­re har ned­lagt arbej­det torsdag. 

Arbejds­ned­læg­gel­sen bekræf­tes af for­bunds­se­kre­tær i HK, Mari­an­ne Heide. 

Hun ken­der dog ikke omfan­get, da hun ikke selv er til ste­de i HK’s lokaler. 

Iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger skyl­des util­freds­he­den én spe­ci­fik chef, som iføl­ge med­ar­bej­der­ne har foru­re­net arbejds­mil­jø­et i fagforeningen. 

Kon­flik­ten er nu ble­vet så højspændt, at stort set samt­li­ge ansat­te i HK har ned­lagt arbej­det, lige­som der i fag­for­e­nin­gens kan­ti­ne har været afholdt kri­se­mø­de med mel­lem 150–200 personer. 

Iføl­ge Fri­heds­bre­vet kil­der, har util­freds­he­den ret­tet mod den spe­ci­fik­ke chef stå­et på i en årrække. 

De ansat­te har ned­lagt arbej­det i soli­da­ri­tet med de ansat­te i den spe­ci­fik­ke afde­ling, hvor den omstrid­te chef er leder. 

I en skrift­lig udta­lel­se, som Fri­heds­bre­vet er i besid­del­se af, bli­ver der opli­stet en ræk­ke kri­tik­punk­ter af che­fen, der blandt andet inklu­de­rer over­fus­nin­ger, udskam­ning, for­skel­s­be­hand­ling og råben af ansatte. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her