Britt Bager: Jeg råd­før­te mig med Ven­stres hoved­or­ga­ni­sa­tion om Britt Bager-finten

Da Britt Bager for syv år siden modt­og en ano­nym dona­tion på 100.000 kro­ner fra fem for­skel­li­ge virk­som­he­der, del­vist ejet af sam­me sel­skab­se­jer, hav­de hun for­in­den råd­ført sig med Ven­stres Hoved­or­ga­ni­sa­tion. Det for­tæl­ler den nu Kon­ser­va­ti­ve poli­ti­ker i et inter­view med Fri­heds­bre­vet. Iføl­ge Bager hen­vend­te hun sig den­gang til par­tiets hoved­or­ga­ni­sa­tion for at få for­kla­ret reg­ler­ne for pri­vat par­ti­støt­te. Anled­nin­gen var et til­bud fra en bekendt, der ønske­de at støt­te hen­des valg­kamp økonomisk. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.