Byggematador fik 100.000 skattekroner af borgmester og donerede bagefter 50.000 til hans valgkamp: Kan ligne “korruption”, mener ekspert


Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du acceptere cookies fra vores lydleverandør.

Det korte af det lange

Først den ene vej, så den anden vej.

Sådan løb pen­gene fra Aal­borg Kom­mune og borgmester Thomas Kas­trup-Larsen (S) til bygge­mata­dor Jes­per Skovs­gaard før kom­mu­nal­val­get i 2017.

Ganske usæd­van­ligt tikkede der i april 2017 100.000 skat­tekro­ner fra Aal­borg Kom­mune ind på kon­toen i Jes­per Skovs­gaards ejen­doms­sel­skab 2E Group.

Fak­tu­raen, som Fri­heds­brevet er i besid­delse af, er stilet direk­te til borgmesterens pri­vatadresse i det vestlige Aal­borg og dækker over et bidrag til det pop­ulære TV2-pro­gram Nybyg­gerne, som 2E lev­er­er boliger til.

Fire måned­er efter Jes­per Skovs­gaards fir­ma mod­tog 100.000 kro­ner, strømmede der 50.000 kro­ner ind på kon­toen hos Socialdemokrati­ets lokalafdel­ing i Aal­borg forud for kom­mu­nal­val­get, hvor Thomas Kas­trup-Larsen som sid­dende borgmester var spidskandidat.

Pen­gene kom fra tre af Jes­per Skovs­gaards sel­sk­aber og var delt op i tre por­tion­er. Èn dona­tion af 10.000 kro­ner og to dona­tion­er af 20.000 kro­ner. For­di ingen beløb i sig selv over­steg beløb­s­grænsen på 20.000 kro­ner, kunne det lade sig gøre at holde dona­tion­erne anonyme, lige­som Jes­per Skovs­gaard kunne gå under radaren.

Fri­heds­brevet kan afs­løre sagen på bag­grund af hem­melige bilag, som vi er kom­met i besid­delse af.

Sagen efter­lad­er rig­man­den Jes­per Skovs­gaard og borgmester Thomas Kas­trup-Larsen med alvorlige fork­lar­ing­sprob­le­mer. Det men­er i hvert fald flere parti­er på råd­huset og flere ekspert­er i offentlig forvaltning.

Sådan lyder kritikken

En af dem er Fred­erik Waage, jurapro­fes­sor på Juridisk Insti­tut ved Syd­dan­sk Uni­ver­sitet (SDU), som ser med stor alvor på sagen.

“Det tidsmæs­sige sam­men­fald (mellem transak­tion­erne, red.) er påfaldende. Det er klart, at kom­munens midler ikke må bruges som mody­delse for bidrag til en val­gkamp,” lyder vur­derin­gen fra Fred­erik Waage, der men­er, at sagen ikke ser godt ud for borgmesteren og kalder på en forklaring.

Jes­per Olsen, for­mand for antiko­r­rup­tion­sor­gan­i­sa­tio­nen Trans­paren­cy Inter­na­tion­als danske afdel­ing, men­er, at for­lø­bet set ude­fra kan være kriminelt.

“Det kunne godt ligne returkom­mis­sion,” siger Jes­per Olsen og tilføjer:

“Returkom­mis­sion i sådan en sag er også kor­rup­tion, for­di det er mis­brug af magt til egen vinding.”

Returkom­mis­sion kan ifølge straf­feloven straffes med op til flere års fængsel.

Perspektiv

Trans­paren­cy-for­man­den sam­men­lign­er sagen med en tidligere skan­dale­sag fra Aal­borg i beg­y­n­delsen af 1980’erne, hvor den socialdemokratiske borgmester Mar­ius Ander­sen blev dømt for bestikkelse, da han fik foræret et “mos­grønt bade­værelse” fra en storen­tre­prenør uden at betale for det.

“Det her kunne godt ligne et grønt bade­værelse anno 2017,” siger Jes­per Olsen.

Bal­laden kom­mer efter, at Fri­heds­brevet i decem­ber kunne afs­løre, at Jes­per Skovs­gaard, der er stor­spon­sor af Socialdemokrati­et, på flere bygge­pladser har samar­be­jdet med et fir­ma, der er ejet af en Hells Angels-præsident.

Fri­heds­brevet har også kun­net afs­løre, at DKT Byg, der er fast hov­e­den­tre­prenør på 2E’s pro­jek­ter og delvist ejet af Jes­per Skovs­gaard, trækker en række ube­talte reg­ninger for adskil­lige mil­lion­er til kred­i­tor­er, der aldrig er blevet betalt. Fri­heds­brevet har talt med flere kred­i­tor­er, der fortæller, at de som følge af fir­maets man­glende betal­ing, er gået konkurs.

En sag for politiet

På råd­huset sender sagen flere poli­tikere op i det røde felt.

Det gælder blandt andet Enhed­slis­tens råd­mand Per Clausen (Ø).

“Hvis borgmesteren har fået støtte fra én per­son, hvor han har fået 50.000 kro­ner, så er det efter min over­be­vis­ning en overtrædelse af lov­givnin­gen. Hvis det er rigtigt, så er det en sag for poli­ti­et og fuld­stændig uaccept­abelt,” siger Per Clausen med hen­vis­ning til, at Jes­per Skovs­gaard var direk­tør i alle tre sel­sk­aber, som pen­gene er over­ført igennem.

Beløbene blev over­ført gen­nem tre ejen­dom­spro­jekt-sel­sk­aber, hvor Jes­per Skovs­gaard ejede det ene alene, mens han i 2017 ejede 50 pro­cent af de andre.

Per Clausen vil se nærmere på rela­tio­nen mellem Jes­per Skovs­gaard og borgmesteren. Desu­den vil han have en fork­lar­ing på, hvor­for kom­munen brugte 100.000 skat­tekro­ner på at støtte Jes­per Skovsgaard.

“Hvis borgmesterens val­gkamp finan­sieres på en måde, som er en omgåelse og hem­me­lighold­else af poli­tisk val­gkampsstøtte, så er det selvføl­gelig dybt kri­ti­s­abelt,” siger rådmanden.

Både Ven­stre og Dan­sk Folkepar­ti vil have grans­ket, om der stikker noget under:

“Det giv­er anled­ning til, at det er noget, der skal kigges nærmere på. For det ser uheldigt ud,” siger Ven­stre-led­er i Aal­borg og råd­mand Jan Nymark Thaysen.

Hos Dan­sk Folkepar­ti giv­er sagen råd­mand Kristof­fer Hjort Storm en besk smag i munden.

“Jeg håber ikke, han har fået pen­gene, for­di han er spon­sor til Socialdemokrati­et. Men det er da klart, at det kan man godt få mis­tanke om,” siger han og tilføjer:

“Så vidt jeg ved, så har Jes­per Skovs­gaard råd til at betale for sine mate­ri­aler, når han byg­ger huse,” siger Kristof­fer Hjort Storm.

Det har vi fundet ud af

Grund­laget for transak­tio­nen mellem Jes­per Skovs­gaard og kom­munen blev etableret i foråret 2016, da Jes­per Skovs­gaard ret­tede hen­ven­delse til borgmesteren for at høre, hvad kom­munen kunne bidrage med, hvis TV2-pro­gram­met Nybyg­gerne løb af sta­blen i Aal­borg i 2017.

Af en mailko­r­re­spon­dance, som Fri­heds­brevet har fået aktind­sigt i, fremgår det, at Thomas Kas­trup-Larsen ind­kaldte kom­mu­naldirek­tør Chris­t­ian Roslev, daværende råd­mand for By- og Land­skab Hans Hen­rik Hen­rik­sen og stad­sarkitekt Ped­er Baltzer Nielsen til et møde med Jes­per Skovsgaard.

Ifølge Aal­borg Kom­mune er der ikke noget møderefer­at fra mødet. Kom­munen opl­yser, at det efter­føl­gende blev aftalt, at der skulle over­føres 100.000 kro­ner til 2E for at lave en brand­ing­film om Aalborg.

Hans Hen­rik Hen­rik­sen, der trak sig efter det nyligt over­ståede kom­mu­nal­valg, kan godt huske, at der var et møde.

“Jeg kan ikke erindre, at der blev beslut­tet, at vi skulle give 100.000 kro­ner. Men jeg kan huske, at vi nikkede til, at det var en god idé, at man hen­lagde Nybyg­gerne til Aal­borg,” siger Hans Hen­rik Henriksen.

Kom­mu­naldirek­tør Chris­t­ian Roslev skriv­er i et skriftligt svar, at mødet han­dlede om Nybyg­gerne og kom­munens bidrag.

Det har ikke været muligt at få fat i Ped­er Baltzer Nielsen, der er hjem­sendt i en verserende sag om ulovlige udbygn­ingsaf­taler i kommunen.

Det siger borgmesteren

Fri­heds­brevet har stil­let Aal­borgs borgmester Thomas Kas­trup-Larsen en række spørgsmål. Desværre var borgmesteren optaget af møder hele dagen, lød meldin­gen fra kommunen.

Adspurgt til Jes­per Skovs­gaards støtte af den socialdemokratiske lokalforen­ing, hvor borgmesteren var opstil­let som spid­skan­di­dat, svar­er borgmesteren:

“Angående val­gkampsstøtte kan jeg opl­yse, at jeg ikke har fået nogen per­son­lige bidrag til min val­gkamp i hverken 2017 eller i 2021. Socialdemokrati­ets for­mand Jens Larsen Ped­er­sen har ans­var for den val­gkampsstøtte, som Socialdemokrati­et Aal­borg indsamler.

“Jeg har arm­slængde til dette arbe­jde og har der­for heller ind­sigt i det,” skriv­er borgmesteren.

På spørgsmålet om, hvad der skete på det møde, hvor det angiveligt blev beslut­tet at sende 100.000 skat­tekro­ner til Jes­per Skovs­gaard, og hvor­for der ikke fore­lig­ger noget refer­at fra det møde, skriv­er borgmesteren følgende:

“Jeg husker godt sagen om Nybyg­gerne. Aal­borg Kom­mune støt­tede i den forbindelse en brand­ing film for Aal­borg, som var en del af pro­gram­met. Vi tænk­te, at det var god markeds­føring af Aal­borg at få fil­men med som en del af pro­gram­met. Hvor­for der ikke fore­lig­ger et refer­at fra det pågældende møde, er jeg ikke vidende om.”

Fri­heds­brevet vil forsøge at få et læn­gere inter­view med borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

En sjov detalje

Nybyg­gerne er blevet optaget flere sted­er i lan­det. Blandt andet i Silke­borg, Hede­husene, Kold­ing og Furesø Kom­mune, som Jes­per Skovs­gaard over for Thomas Kas­trup-Larsen siger “hjalp os på forskel­lig vis”.

Det har ikke været muligt at opklare, hvad hjælpen dækker over, da Jes­per Skovs­gaard ikke er vendt tilbage på Fri­heds­brevets hen­ven­delse. Men Furesø Kom­mune opl­yser, at kom­munen ikke har givet støtte til 2E/Jesper Skovs­gaard og blot blev ori­en­teret om, at optagelserne ville finde sted.

Hverken Silke­borg, Kold­ing eller Høje Taas­trup Kom­mune, hvor Hede­husene lig­ger, har givet tilskud, opl­yser de tre kommuner.

Ran­ders Kom­mune, hvor Nybyg­gerne også er blevet optaget, er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

En meget, meget usædvanlig sag

Det er ikke første gang, at hem­melige dona­tion­er til poli­tikere bliv­er kendt i offent­lighe­den. I 2019 var der den såkaldte Britt Bager-sag, der han­dlede om, at de Kon­ser­v­a­tives Britt Bager som folket­ingskan­di­dat for Ven­stre i 2015 havde mod­taget 100.000 kro­ner fra samme per­son via fem sel­sk­aber, uden det blev indberettet.

Den efter­føl­gende poli­tiefter­forskn­ing blev ind­stil­let i 2020. Og Britt Bager forsvarede sig med, at hun over­holdt lovens bogstav og ikke lovens ånd, som hun blev kri­tis­eret for ikke at leve op til, da poli­tik­eren nægt­ede at opl­yse navnet på donoren.

På Dan­marks Medie- og Jour­nal­isthøjskole men­er kom­mu­nal­forsker Roger Buch, at sagen på mange måder udstiller, at åben­hed­sre­glerne, der i dag bety­der, at dona­tion­er under 21.900 kro­ner for­bliv­er anonyme, ikke virker.

“Reglerne er skabt for at sikre åben­hed og for at beskytte imod kor­rup­tion og ven­net­jen­ester. Hvis en per­son, som arbe­jder tæt sam­men med kom­munen, støt­ter et par­ti gen­nem flere sel­sk­aber, kan det alt­så ske fuld­kom­men skjult. Det er imod lovens ånd, men fuldt lovligt,” siger Roger Buch, der ikke forstår, hvor­for kom­munen skal yde bidrag til 2E for at levere boliger til et tv-program.

“Det ord, der er i mit hov­ed, er mys­tisk. Det er meget, meget usæd­van­ligt. Og det er svært at forstå, at man betaler en fak­tu­ra til en under­leverandør til et tv-pro­gram. Det skriger på, at man får fork­laret, hvad pokker der foregår, for det er højst usæd­van­ligt,” siger kommunalforskeren.

Fri­heds­brevet beskrev i decem­ber, hvor­dan Jes­per Skovs­gaard i Socialdemokrati­ets sen­este reg­n­skab fra 2019 fig­ur­er som én af de ni spon­sor­er, der giv­er mere end 20.900 kro­ner, som den daværende grænse for anonymitet lød på.

I et LinkedIn-opslag forsøgte Jes­per Skovs­gaard at dementere det, da han skrev, at hans dona­tion­er til Socialdemokrati­et lå mere end 10 år tilbage i tiden.

Den pås­tand står dog i skærende kon­trast til dona­tion­erne fra 2017 til Aal­borgs borgmesters socialdemokratiske lokalforening.

Jes­per Skovs­gaard har ikke øns­ket at stille op til inter­view. Via hans advokat Casper Gam­mel­gaard afvis­er han i et skriftligt svar, at der er nogen sam­men­hæng mellem aftal­en med Aal­borg Kom­mune og dona­tion­erne til Socialdemokrati­et, der ikke er i strid med lovgivningen.

“Alle bidrag til Socialdemokrati­ets lokale val­gkam­pagne gen­nem årene er naturligvis sket i overensstem­melse med regler for part­ibidrag på tid­spunk­tet, det er givet, hvilket også er bekræftet af ekspert­er, der er fore­spurgt,” lyder svaret.

Om bidraget fra kom­munen skriv­er byggematadoren.

“Aal­borg Kom­munes inter­esse i dette bidrag var at mod­tage en pro­fes­sionel pro­duc­eret Metronome Pro­mo­tion film om Aal­borg. Mine klien­ter kunne efter­føl­gende kon­statere, at fil­men blev brugt flit­tigt af kommunen.”

Det mangler vi svar på

Hvor­for dækkede Jes­per Skovs­gaard over dona­tion­erne? Hvem beslut­tede, at 2E skulle have 100.000 kro­ner? Hvad blev der snakket om på mødet uden møderefer­at? Og hvor­for skulle fak­tu­raen på 100.000 kro­ner stiles per­son­ligt til borgmesterens privatadresse?

Hvis du ved noget om Jes­per Skovs­gaard, som vi bør inter­essere os for, kan du hen­vende dig til mathias@frihedsbrevet.dk eller frihedsbrevet@protonmail.dk. Alle hen­ven­delser behan­dles med største fortrolighed.