Carls­berg sponso­re­re­de jule­froko­ster for jour­na­li­ster: “Det er et vildt eksem­pel på noget, vi skal hol­de os meget langt fra”

Gen­nem en årræk­ke har bryg­ge­ri­gi­gan­ten Carls­berg afholdt gra­tis jule­froko­ster og påske­froko­ster for en ræk­ke jour­na­li­ster ved erhvervs­me­di­er som eksem­pel­vis Bør­sen, hvor del­ta­ger­ne fik en eks­klu­siv øls­mag­ning. En che­fre­dak­tør på et kon­kur­re­ren­de medie tager kraf­tigt afstand fra arran­ge­men­ter­ne, som han mener, at uaf­hæn­gi­ge jour­na­li­ster bør hol­de sig langt fra. Carls­berg har nu taget et opgør med den slags events, lyder det fra bryggeriet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.