CBS-pro­fes­sor kom­mer ban­ker­ne til und­sæt­ning og ret­ter skarp kri­tik af erhvervsministeren

Der er alt for stram regu­le­ring af ban­ker­ne, der ikke læn­ge­re selv kan bestem­me, hvem der skal lede dem, og så er erhvervs­mi­ni­ster Simon Kol­lerup ligeg­lad med ban­ker­ne. Sådan lyder bud­ska­bet fra Ste­en Thom­sen, der for­sker i god sel­skabs­le­del­se og er pro­fes­sor på Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce på CBS. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her