CBS-pro­fes­sor kom­mer ban­ker­ne til und­sæt­ning og ret­ter skarp kri­tik af erhvervsministeren

Der er alt for stram regu­le­ring af ban­ker­ne, der ikke læn­ge­re selv kan bestem­me, hvem der skal lede dem, og så er erhvervs­mi­ni­ster Simon Kol­lerup ligeg­lad med ban­ker­ne. Sådan lyder bud­ska­bet fra Ste­en Thom­sen, der for­sker i god sel­skabs­le­del­se og er pro­fes­sor på Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce på CBS. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.