Dan­mark er langt bag­ef­ter på organ­do­na­tion: 25-åri­ge Mat­hi­as måt­te bede om sin onkel Pal­les ene nyre

Rege­rin­gens ambi­tio­ner for det dan­ske sund­heds­væ­sen er tårn­hø­je. Dan­mark skal have intet min­dre end “ver­dens bed­ste sund­heds­væ­sen”. Men når det kom­mer til organ­do­na­tion, er der lang vej til mål. Dan­mark hal­ter nem­lig langt bag­ef­ter de lan­de, vi nor­malt sam­men­lig­ner os med. Sid­ste år blev det kun til 84 done­re­de orga­ner fra afdø­de patien­ter. Det er det lave­ste tal siden 2014. Mens rege­rin­gen nu ønsker at star­te en debat om, hvor­dan områ­det bedst kan styr­kes, ven­ter hund­red­vis af dan­ske­re på et liv­gi­ven­de organ. Blandt dem var ind­til for nylig nyre­pa­tient Mat­hi­as Sch­nei­der. Efter at have ven­tet for­gæ­ves på en nyre fra en donor, bad han sin onkel om hjælp. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her