Dan­marks nye kvin­de­fængsel svøm­mer over: Løsla­der døm­te før tid for at få plads

I 2007 med­del­te Kri­mi­nal­forsor­gen efter en hen­stil­ling fra ombuds­man­den, at deres 50 dob­belt­cel­ler rundt om i de dan­ske fængs­ler vil­le bli­ve afvik­let “inden­for en over­sku­e­lig årræk­ke”. Men i ste­det er antal­let næsten tredoblet i dag. Adskil­li­ge dan­ske fængs­ler har fle­re ind­sat­te, end de har plad­ser, og der­for må både vare­tægts­fængs­le­de og døm­te i sti­gen­de grad afso­ne to og to. Selv i det helt nyop­ret­te­de kvin­de­fængsel er plad­sen for trang, og siden febru­ar har Kri­mi­nal­forsor­gen hver ene­ste måned frem­ryk­ket løsla­del­ser på grund af “akut plads­man­gel”. Det viser en aktind­sigt, som Fri­heds­bre­vet har søgt. Kri­mi­nal­forsor­gen vil ikke sva­re på, hvor lang tid plads­man­gel kan siges at være “akut”. De for­kla­rer dog, at de har for­søgt at lave prog­no­ser på antal­let af afso­ne­re, men at det­te “kan være svært”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.