Dansk Fattigparti: Katastrofevalg koster kassen — og måske partiet

Dan­sk Folkepar­tis der­oute ram­mer dem hårdt på pengepun­gen. Offentlig partistøtte, som er rygraden i danske partiers økono­mi, udde­les nem­lig ud fra det antal stem­mer, der høstes ved kom­mu­nal­valg og folket­ingsvalg, og der­for bidrager Dan­sk Folkepar­tis sen­este val­gfi­asko­er også finan­sielt til par­ti­ets nedsmelt­ning – og mulige under­gang. Deres elendi­ge resul­tat ved tirs­da­gens kom­mu­nal­valg bety­der ikke min­dre end en halver­ing i den offentlige støtte, som par­ti­ets lokale foreninger vil mod­tage de næste fire år. Et ind­hug i bud­get­tet, som kom­mer oven på et grumt folket­ingsvalg, der kost­ede Dan­sk Folkepar­ti hele 13 mil­lion­er kro­ners nedgang i offentligt tilskud. Her faldt deres indtægt fra stem­mer over 50 pro­cent – fra cir­ka 23 mil­lion­er kro­ner til omkring 10 mil­lion­er kroner. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.