Dansk Fat­tig­par­ti: Kata­stro­fe­valg koster kas­sen — og måske partiet

Dansk Fol­ke­par­tis derou­te ram­mer dem hårdt på pen­ge­pun­gen. Offent­lig par­ti­støt­te, som er rygra­den i dan­ske par­ti­ers øko­no­mi, udde­les nem­lig ud fra det antal stem­mer, der høstes ved kom­mu­nalvalg og fol­ke­tings­valg, og der­for bidra­ger Dansk Fol­ke­par­tis sene­ste valg­fi­a­sko­er også finan­si­elt til par­tiets neds­melt­ning – og muli­ge under­gang. Deres elen­di­ge resul­tat ved tirs­da­gens kom­mu­nalvalg bety­der ikke min­dre end en hal­ve­ring i den offent­li­ge støt­te, som par­tiets loka­le for­e­nin­ger vil mod­ta­ge de næste fire år. Et ind­hug i bud­get­tet, som kom­mer oven på et grumt fol­ke­tings­valg, der koste­de Dansk Fol­ke­par­ti hele 13 mil­li­o­ner kro­ners ned­gang i offent­ligt til­skud. Her faldt deres ind­tægt fra stem­mer over 50 pro­cent – fra cir­ka 23 mil­li­o­ner kro­ner til omkring 10 mil­li­o­ner kroner. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her