Dansk pen­sions­boss invol­ve­ret i grøn­land­sk mil­li­ons­kan­da­le: “Jeg har ikke nogen kommentarer”

En dansk pen­sions­kas­se­di­rek­tør bli­ver nu hvirv­let ind i en vok­sen­de skan­da­lesag i Grøn­land, som i sid­ste uge koste­de en borg­me­ster job­bet. For Peter Ols­son, ejen­doms­di­rek­tør i en af lan­dets stør­ste pen­sions­kas­ser AP Pen­sion, har siden 2019 haft en besty­rel­ses­post i det stormom­bru­ste, kom­mu­na­le ejen­doms­ud­vik­lings­sel­skab Sio­rar­sio­fik – Nuuk City Development.AP Pen­sion pro­fi­le­rer sig på ansvar­lig­hed og sam­funds­ansvar og er “tæt for­bun­det med det dan­ske vel­færds­sy­stem”. Nuuk City Deve­l­op­ment er i søge­ly­set for det stik mod­sat­te. Sel­ska­bet spil­ler en hoved­rol­le i en spek­taku­lær sag, som kom­mer til at koste de grøn­land­ske skat­tey­de­re mil­li­o­ner og atter mil­li­o­ner de kom­men­de år. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her