Dan­ske bryg­ge­ri­er sponso­re­re­de mid­da­ge, fester og gra­tis loka­ler til fle­re partier


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Foto: Carls­berg

Det kor­te af det lange

Gen­nem en læn­ge­re årræk­ke har lob­byi­ster­ne i Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen sponso­re­ret mid­da­ge, drik­ke­va­rer og stil­let loka­ler gra­tis til rådig­hed, når en ræk­ke af Fol­ke­tin­gets par­ti­er har afholdt eksem­pel­vis grup­pe­mø­der og i et enkelt til­fæl­de en sommerfest. 

Det kan Fri­heds­bre­vet afdæk­ke på bag­grund af sam­ta­ler med en lang ræk­ke kil­der med kend­skab til arran­ge­men­ter­ne, og fle­re par­ti­er bekræf­ter nu Bryg­ge­ri­for­e­nin­gens praksis. 

Eksem­pel­vis afholdt Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti i 2020 grup­pe­mø­de i øl-lob­by­ens loka­ler, hvor­ef­ter poli­ti­ker­ne og deres ægte­fæl­ler fik ser­ve­ret mid­dag på bryg­ge­ri­er­nes reg­ning. Det bekræf­ter par­tiets pres­se­chef Filip Lauritzen, da Fri­heds­bre­vet præ­sen­te­rer ham for oplysningerne. 

“Vi har de sene­re år én gang lånt et loka­le af Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen. Det var i 2020, hvor vi først holdt grup­pe­mø­de halvan­den time i et loka­le i det gam­le Carls­berg, der­ef­ter holdt direk­tø­ren for Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen 15–20 minut­ters oplæg, og så var der der­ef­ter mid­dag med ægte­fæl­ler, som Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen bød på,” siger Filip Lauritzen. 

Også Ven­stre og Radi­ka­le har iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger fået stil­let gra­tis loka­ler til rådig­hed af Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen samt fået mid­dag og våde varer uden beregning. 

I 2016 betal­te Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen for en som­mer­fest i Radi­ka­le Venstre. 

Der­for er det vigtigt

Det er ikke før­ste gang, der kastes lys på Bryg­ge­ri­for­e­nin­gens skjul­te lobbyisme. 

I en arti­kel­se­rie har Jyl­lands-Posten afslø­ret, at orga­ni­sa­tio­nen i al hem­me­lig­hed har assi­ste­ret og betalt ung­doms­par­ti­er­nes kamp imod, at der skul­le ind­fø­res en alders­græn­se på 18 år for at købe alko­hol. Græn­sen går i dag på 16 år i detailhandlen. 

Men lob­byind­sat­sen har alt­så ikke kun begræn­set sig til ungdomspartierne. 

Iføl­ge Jes­per Olsen, for­mand for Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nals dan­ske afde­ling, har de gra­tis mid­da­ge og dit­to lån af loka­ler karak­ter af par­ti­støt­te, som skal oply­ses i partiregnskaberne. 

“Det er, hvad vi kal­der ‘hyg­ge­kor­rup­tion’, for­di det er en gråzo­ne af noget smø­rel­se, som pak­kes ind i hyg­ge og gode rela­tio­ner. Udover at stil­le hyg­gen til rådig­hed stil­ler Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen også loka­ler og faci­li­te­ter til rådig­hed, mod at de hol­der oplæg om, hvad de går og laver,” siger Jes­per Olsen og uddyber: 

“Det her hand­ler om at ved­li­ge­hol­de sine poli­ti­ske kon­tak­ter, til når man har brug for dem.” 

Det har vi fun­det ud af

Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen har sponso­re­ret mid­da­ge og lånt loka­ler til fle­re partier. 

Kil­der for­tæl­ler, at Radi­ka­le Ven­stre også har nydt godt af øl-lob­by­ens goder i fle­re sam­men­hæn­ge. I 2016 afholdt par­ti­et eksem­pel­vis en som­mer­fest, som var betalt af Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen. Over­for Fri­heds­bre­vet bekræf­ter Radi­ka­le Ven­stres sekre­ta­ri­ats­chef, Lars Beer, at der var et soci­alt arran­ge­ment, som var betalt af øl-lob­by­en – dog skul­le del­ta­ger­ne selv beta­le for vin, lige­som par­ti­et betal­te for at leje et med­bragt musi­kan­læg, oply­ser han. 

Sekre­ta­ri­ats­che­fen for­tæl­ler, at par­ti­et efter et oplæg fra Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen tog del i et soci­alt arran­ge­ment med mid­dag og øl. Han anslår, at der delt­og mel­lem 30 og 40 per­so­ner fra partiet. 

Der­med har Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen spa­ret par­ti­et for at bru­ge pen­ge på lokale­le­je og forplejning. 

Alli­ge­vel frem­går det ikke af par­tiets regn­skab som par­ti­støt­te, viser en gennemgang. 

“Hvis det arran­ge­ment var i dag, så vil­le det stå i vores års­rap­port. Det er der ingen tvivl om,” lyder erken­del­sen fra Lars Beer Nielsen. 

Hvor­for vil­le det dét?

“For en sik­ker­heds skyld tror jeg, at man skal være meget sik­ker på, om noget er lob­byvirk­som­hed eller en for­mu­e­for­del for par­ti­et og der­for skal med som dona­tion, selv­om det er natu­ra­li­er,” siger den radi­ka­le sekretariatschef. 

Iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger har også Ven­stre fle­re gan­ge fået stil­let loka­ler til rådig­hed, men par­ti­et har ikke ønsket at sva­re på spørgs­mål. Dog frem­går det af par­tiets regn­ska­ber, at Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen er nævnt som bidrag­sy­der i par­ti­regn­ska­ber­ne fra 2016, 2018 og 2019. Om det er lån af loka­ler eller kon­tant par­ti­støt­te, er uvist. 

Der­u­d­over for­tæl­ler en ræk­ke kil­der, at Kon­ser­va­ti­ves brug af loka­ler­ne i 2020 ikke var en enlig sva­le, men også er sket for år til­ba­ge. Par­tiets pres­se­chef Filip Lauritzen siger: 

“Det er muligt, at det har fun­det sted tid­li­ge­re år, jeg har kun været her siden 2017. Men det er ikke noget, der har været fast ruti­ne for.” 

Arran­ge­men­tet fra 2020 frem­går ikke af Kon­ser­va­ti­ves par­ti­regn­skab. Ads­purgt, hvor­for det er til­fæl­det, sva­rer pres­se­che­fen, at der er ikke er tale om en dona­tion, men en invitation. 

Fri­heds­bre­vet har også spurgt Soci­al­de­mo­kra­ti­et og SF, hvor­vidt de har fået stil­let loka­ler til rådig­hed og mid­dag til rådig­hed af Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen på linje med de blå partier. 

De har ikke ønsket at svare. 

Det siger en af deltagerne

Kon­ser­va­ti­ves fol­ke­tings­med­lem Per Lar­sen delt­og på det grup­pe­mø­de i 2020, hvor Kon­ser­va­ti­ve fik stil­let gra­tis loka­ler til rådig­hed med efter­føl­gen­de betalt middag. 

Han husker udmær­ket afte­nen, men erin­drer dog ikke, at der skul­le have været ægte­fæl­ler med, sådan som par­tiets pres­se­af­de­ling oply­ser til Frihedsbrevet. 

“Det gik ud på, at vi holdt et grup­pe­mø­de, og så var det hen­lagt til Carls­berg Byen, og Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen holdt et ind­læg om, hvor­dan de så ver­den. Så fik vi noget mad efterfølgende.” 

Du er sund­heds­ord­fø­rer, og alko­ho­lin­du­stri­en er jo et felt, du berø­rer i dit arbej­de. Hvad tæn­ker du om, at du som sund­heds­ord­fø­rer går ud og spi­ser og drik­ker på Bryg­ge­ri­for­e­nin­gens regning?

“Vi kom­mer jo i man­ge sam­men­hæn­ge ud til alle muli­ge orga­ni­sa­tio­ner, og det er jo en måde at få os i tale på, og det synes jeg sådan set ikke, jeg har et pro­blem med. Der er jo mas­ser af orga­ni­sa­tio­ner, der invi­te­rer i ét væk.” 

Du siger, at det er en måde at få jer i tale på. Det er en måde at købe sig adgang til jer på?

“Det kan man sige. Det er jo klart, at så får man et nær­me­re kend­skab til hin­an­den og på den måde har mulig­hed for også efter­føl­gen­de at opta­ge dia­log om et eller andet. Det er vel det, der er for­må­let med det, må man gå ud fra.” 

Hvor­for tror du, at Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen gør det? Er det for at få jer i tale?

“Ja, selv­føl­ge­lig er det da dét. Det er jo sådan, det er. Det er jo ikke for sjovs skyld. Det er selv­føl­ge­lig, for­di de så kom­mer tæt­te­re på… sådan er det jo tit. Det er jo det sam­me med alle muli­ge orga­ni­sa­tio­ner. Hoved­or­ga­ni­sa­tio­nen invi­te­rer jo også. Land­brug & Føde­va­rer og Fiske­ri­for­e­nin­gen… alle muli­ge invi­te­rer jo også til arran­ge­men­ter, hvor der ind­går noget mad. Så det er jo sådan set en måde at dri­ve lob­byvirk­som­hed på.” 

Hvor går grænsen?

“Det er ikke noget, jeg tager notits af på den måde. Jeg hol­der jo også mas­ser af møder. Folk, der rin­ger og spør­ger, om de kan få et møde, og det kan de jo. Det er jo lidt i sam­me niveau.” 

Der har tid­li­ge­re været sager, hvor poli­ti­ke­re har fået gra­tis EM-bil­let­ter. Hvor synes du, at græn­sen går?

“Jeg har ikke noget imod, at vi bli­ver invi­te­ret af nogen, som godt vil hol­de et møde, og hvis det så til­fæl­dig­vis pas­ser med, at det også er spi­se­tid, at man så spi­ser noget mad. Hvis det så er bil­let­ter og sådan noget der, så begyn­der man at skul­le tæn­ke sig en lil­le smu­le om, om det her også er noget, man har lyst til.” 

Så når en pri­vat orga­ni­sa­tion, en lob­byvirk­som­hed, stil­ler loka­ler til rådig­hed og beta­ler en mid­dag, så er det noget helt andet end at få bil­let­ter til en land­skamp eksempelvis?

“Ja, det er det helt sik­kert. Det har jo en anden vær­di, hvis man plud­se­lig får nog­le bil­let­ter, som har kostet nog­le pen­ge,” siger Per Larsen. 

Bag­grund

Det er ikke et ukendt fæno­men, at orga­ni­sa­tio­ner stil­ler par­ti­er ydel­ser til rådig­hed i ste­det for at støt­te par­ti­er­ne direk­te med kon­tan­te pengebeløb. 

Til­ba­ge i 2015 kom det eksem­pel­vis frem i Ber­ling­s­ke, at Dansk Erhverv hav­de betalt en reg­ning på 68.750 kro­ner for at få reg­net på Libe­ral Alli­an­ces øko­no­mi­ske poli­tik. Dog frem­gik det ikke af par­tiets regn­skab, og det var en klar fejl, sag­de eks­per­ter dengang. 

Iføl­ge Roger Buch, forsk­nings­lek­tor ved Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le, skal den slags natu­ra­li­er betrag­tes som par­ti­støt­te, og der­med skal nav­net på give­ren oply­ses, hvis vær­di­en over­sti­ger 22.200 kro­ner, som er græn­sen for offent­lig­gø­rel­se af bidragsyderen. 

Hvis man afla­ster par­ti­et for en udgift, og man beta­ler for afhol­del­se af møde og for­plej­ning, så er det åben­lyst par­ti­støt­te. Så skal vær­di­en oply­ses, hvis den over­sti­ger beløbs­græn­sen. Det klo­ge eller det for­sig­ti­ge er at opgi­ve det for par­ti­er­ne,” siger Roger Buch. 

Dog kan møde­r­ne i Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen være i en gråzo­ne, lyder det. 

“Hvis det er for at afla­ste par­ti­et for nog­le udgif­ter, så er det par­ti­støt­te. Hvis det er for at hive poli­ti­ke­re ind til en sam­men­komst, så er det lob­byis­me,” siger Roger Buch. 

Det mang­ler vi svar på

Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen er inter­es­se­or­ga­ni­sa­tion for lan­dets bryg­ge­ri­er, og siden den 1. juni i år har Nick Hæk­kerup, nu for­hen­væ­ren­de justits­mi­ni­ster, været direktør. 

Vi vil­le ger­ne have spurgt, hvad orga­ni­sa­tio­nen håber på at få ud af fryn­s­e­go­der­ne, som poli­ti­ker­ne får stil­let til rådig­hed. Det ønsker man ikke at oply­se nærmere. 

Bryg­ge­ri­for­e­nin­gens kom­mu­ni­ka­tions­chef, Lou­is Illum Honoré, siger, det er en natur­lig del af deres arbej­de at have kon­takt til par­ti­er og poli­ti­ke­re, men han vil ikke gå yder­li­ge­re i detaljer. 

“Vi ser ikke nogen grund til at dele med andre, hvor­dan vi udfø­rer det arbej­de i praksis.” 

Efter Nick Hæk­kerup til­t­rå­d­te i for­å­ret, gik Bryg­ge­ri­for­e­nin­gens direk­tør gen­nem 26 år, Niels Hald, på pen­sion. Han er ikke vendt til­ba­ge på vores henvendelser.