Dan­ske våben pro­du­ce­ret af Mær­sk-fabrik blev brugt i kon­tro­ver­si­elt kup mod demo­kra­tisk valgt præ­si­dent i Guatemala

I 1954 hav­de ame­ri­ka­ner­ne og præ­si­dent Dwight D. Eisen­hower fået nok af det demo­kra­tisk valg­te statsover­ho­ved i det mel­le­ma­me­ri­kan­ske land Gua­te­ma­la, Jaco­bo Árbenz. Lan­det hav­de iføl­ge ame­ri­ka­ner­ne bevæ­get sig i en sta­digt mere kom­mu­ni­stisk ret­ning, og den ame­ri­kan­ske præ­si­dent bemyn­di­ge­de en for­dækt CIA-ope­ra­tion kal­det “Ope­ra­tion PBSuc­cess”, som væl­te­de Àrbenz. I åre­ne efter fulg­te et USA-støt­tet mili­tær­dik­ta­tur. Ope­ra­tio­nen hav­de også et dansk islæt. Sol­da­ter­ne, som CIA brug­te til at væl­te præ­si­den­ten i Gua­te­ma­la, var nem­lig bevæb­net med dan­ske maskin­pi­sto­ler pro­du­ce­ret af Dansk Indu­stri Syn­di­kat, i fol­kemun­de Rif­fel­syn­di­ka­tet, en våben­fa­brik ejet af Mærsk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her