Den tid­li­ge­re S‑regering blev hvi­sket i øret af Novo Nor­disk under sund­heds­for­hand­lin­ger, lyder kri­tik: “Det var, som om Novo var med helt inde i forhandlingslokalet”

Novo Nor­disk Fon­den spil­le­de en cen­tral rol­le i etab­le­rin­gen af et nyt cen­ter med fokus på børns triv­sel. For­u­den at kom­me med stør­ste­delen af øko­no­mi­en, kom Novo Nor­disk Fon­den iføl­ge fle­re kil­der med et krav om, at over­vægt skul­le udgø­re en del af cen­te­rets grund­lag. Iføl­ge fle­re kil­der Fri­heds­bre­vet har talt med, træk­ker cen­te­ret også trå­de helt ind i SVM-rege­rin­gens regeringsgrundlag. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her