Dob­bel­trol­ler og skjul­te øko­no­mi­ske inter­es­ser: Her er histo­ri­en om, hvor­dan virk­som­he­den MeeW gik fra tech-komet til kon­kurs­bo på tre uger


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange 

Virk­som­he­den MeeW var udråbt til Dan­marks næste tech-komet. Få dage før sel­ska­bet gik på bør­sen, gik det galt. 

Men hvad var det, alle overså? 

Fri­heds­bre­vet optræv­ler det opsigtsvæk­ken­de for­løb, der har efter­ladt sel­ska­bet i rui­ner og start-up- og finans­ver­de­nen i chok, mens råd­gi­ve­re, børs og advo­ka­ter med øko­no­mi­ske inter­es­ser i sel­ska­bet har stuk­ket hove­d­et i busken. 

Hele histo­ri­en

Den 23. febru­ar træ­der Armin Kavou­si frem på sce­nen i Sto­ck­holm, og for­an håbe­ful­de inve­sto­rer præ­sen­te­rer han sig selv og den virk­som­hed, han har byg­get fra bunden. 

Iklædt et sort jak­ke­sæt og med sin karak­te­ri­sti­ske hårk­nold har den sel­vud­nævn­te dok­tor et kvar­ter til at over­be­vi­se til­hø­rer­ne i salen om, at de skal inve­ste­re i hans tech-virk­som­hed MeeW. 

Det er sid­ste salgs­frem­stød, inden sel­ska­bet går på bør­sen tre uger sene­re den 16. marts på den sven­ske vækstbørs Spotlight. 

Kavou­si håber at rej­se et tocif­ret mil­li­onbe­løb, og på det­te tids­punkt er der alle­re­de teg­net aktier for 80 pct. af emissionen. 

“Det her er basalt set et bål, som der alle­re­de er gang i. Og I kan kom­me hen til bålet og bli­ver var­met op, hvis I har lyst til det,” lyder det nær­mest pro­fe­tisk fra Armin Kavou­si på scenen. 

Armin Kavou­si bru­ger sine fem­ten minut­ter på at for­tæl­le om, at MeeW blandt andet byg­ger apps og hjem­mesi­der for sto­re virk­som­he­der og myn­dig­he­der, lige­som der inve­ste­res i startups. Den innova­ti­ve hjer­nescan­ner Cur­vex, der kan afhjæl­pe stress og ADHD, bli­ver omtalt som kronj­u­vel­en i selskabet. 

Men stort set alt, hvad Armin Kavou­si præ­sen­te­rer over­for de muligt kom­men­de inve­sto­rer den dag, har efter­føl­gen­de vist sig at være usandt, efter Fri­heds­bre­vet har fak­tatjek­ket salgstalen. 

Min­dre end en måned efter Armin Kavou­si står på sce­nen i Sto­ck­holm, bli­ver tæp­pet truk­ket væk under ham og MeeW. 

Fri­heds­bre­vet kan i begyn­del­sen af marts afslø­re, at Armin Kavou­si hver­ken har en dok­tor­grad eller en kan­di­da­tud­dan­nel­se i neu­rovi­den­skab, som han ellers har påstå­et. Sam­ti­dig er der fle­re dele af iværk­sæt­te­rens for­tæl­ling om ham selv, som viser sig at være pure opspind. 

Fri­heds­bre­vet kan lige­le­des afdæk­ke, at de nøg­le­kun­der, sel­ska­bet selv har frem­hæ­vet over­for inve­sto­rer­ne, ikke selv kan gen­ken­de at være kun­der hos MeeW. 

Da Fri­heds­bre­vet kon­fron­te­rer Armin Kavou­si med de man­ge løg­ne, hol­der han fast og påstår, at hans eksa­mens­be­vis i neu­rovi­den­skab lig­ger lige ved siden af ham. Men et døgn efter inter­viewet, læg­ger han plud­se­lig kor­te­ne på bor­det og indrøm­mer, at hans uddan­nel­ses­mæs­si­ge bag­grund er løgn: 

“Jeg må blankt erken­de, at jeg har opført mig ube­tænk­somt. Jeg har været opta­get af den aner­ken­del­se, der føl­ger af at have en for­mel titel og har der­for brugt tit­ler som jeg ikke har,” skri­ver han i sin tilståelse. 

Seks timer efter Fri­heds­bre­vets histo­rie er ble­vet publi­ce­ret, er Armin Kavou­si for­tid som direk­tør for MeeW, med­del­er sel­ska­bet i en pressemeddelelse. 

Han træk­ker sig i håbet om, at børsno­te­rin­gen sta­dig kan fort­sæt­te, men de næste døgn væl­ter per­son­kred­sen omkring fir­ma­et som domi­no­brik­ker. Råd­gi­ve­re, revisor og inve­ste­rings­plat­for­men Nord­net træk­ker sig fra virk­som­he­den, der er nødt til at annul­le­re den fore­stå­en­de kapi­tal­rejs­ning på børsen. 

Kun 24 dage efter Fri­heds­bre­vets afslø­ring bli­ver MeeW begæ­ret konkurs. 

Alle invol­ve­re­de i skan­da­len klap­per i

Spørgs­må­let er, hvor­dan en virk­som­hed, der i medi­er­ne blev omtalt som en tech-komet, gik fra en vur­de­ring på 40 mil­li­o­ner kro­ner for kort tid efter at gå kon­kurs? Og hvor­for opda­ge­de det hav af advo­ka­ter, råd­gi­ve­re og børs­folk, der var inde over børsno­te­rin­gen, ikke, at der var noget helt galt? 

Fri­heds­bre­vet har i fle­re uger fak­tatjek­ket Armin Kavou­sis fan­ta­si­ful­de for­tæl­lin­ger om sig selv samt hans for­skel­li­ge påstan­de om MeeWs pro­duk­ter og kundeforhold. 

Der­u­d­over har vi gran­sket sel­ska­bets regn­ska­ber, bør­sprospekt og tid­li­ge­re ansøg­nin­ger til blandt andet Innovationsfonden. 

Her viser vores gen­nem­gang, at der var mas­ser af fare­sig­na­ler, som råd­gi­ver­ne nemt kun­ne have gen­nem­sku­et, hvis de hav­de under­søgt sager­ne til bunds – men det gjor­de de ikke. 

Vi kan nu for­tæl­le, at de råd­gi­ve­re, juri­ster og børs­folk, der var invol­ve­ret i børsno­te­rin­gen af MeeW, hav­de både dob­bel­trol­ler og skjul­te øko­no­mi­ske inter­es­ser i, at sel­ska­bet kom på børsen. 

Alle­re­de inden inve­stor­præ­sen­ta­tio­nen i Sto­ck­holm hav­de sel­ska­bet været igen­nem en omstæn­dig pro­ces. En børsno­te­ring kræ­ver juri­di­ske råd­gi­ve­re, børs­rå­d­gi­ve­re og en grun­dig sel­skabs­un­der­sø­gel­se – en såkaldt due dili­gen­ce-pro­ces.

En due dili­gen­ce er en ofte lang­va­rig og minu­tiøs gen­nem­gang af hele virk­som­he­den og per­so­ner­ne bag, der har til for­mål at afdæk­ke, at virk­som­he­den er, hvad den udgi­ver sig for at være. 

Med andre ord skal den give et sand­fær­digt bil­le­de af virk­som­he­den, så inve­sto­rer­ne ikke køber kat­ten i sækken. 

Den sven­ske Spot­light-børs, som er en aktiebørs for min­dre vækst­sel­ska­ber, hav­de der­for hyret det aner­kend­te dan­ske advo­kat­fir­ma Moa­lem Wei­te­mey­er til at lave due diligence. 

Det for­tæl­ler Kar­sten Anker Peter­sen, part­ner i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Pri­me­ti­me, der blev hyret ind af MeeWs davæ­ren­de besty­rel­se til at lave kri­se­rå­d­giv­ning, da kata­stro­fen indtraf. 

Doku­men­ter bekræf­ter des­u­den, at det var Moa­lem Wei­te­mey­er, der stod for at under­sø­ge virksomheden. 

Fri­heds­bre­vet vil­le ger­ne have spurgt advo­kat­fir­ma­et, om de mener, at de har lavet en ordent­lig due dili­gen­ce af MeeW, da fle­re uove­r­ens­stem­mel­ser mel­lem det virk­som­he­den for­tal­te, og hvad der reelt set var fak­ta, var så åben­ly­se, at det for Fri­heds­bre­vet var let at fin­de ud af, at sel­ska­bet tur­ne­re­de med urig­ti­ge oplys­nin­ger. Men Moa­lem Wei­te­mey­er er ikke vendt til­ba­ge på Fri­heds­bre­vets gen­tag­ne forespørgsler. 

Moa­lem Wei­te­mey­er er dog langt fra de ene­ste juri­ster og råd­gi­ve­re, der har været inde over børsno­te­rin­gen af MeeW. 

Øko­no­mi­ske interesser

Også advo­kat­fir­ma­et Magnus­son Law, der har kon­to­rer i syv lan­de, har iføl­ge MeeWs bør­sprospekt lavet juri­disk råd­giv­ning for sel­ska­bet i for­bin­del­se med børsnoteringen. 

Den råd­giv­ning ske­te, sam­ti­dig med at Magnus­son Laws dan­ske part­ner og inde­ha­ver, Sam Jala­ei, både var besty­rel­ses­for­mand og inve­stor i MeeW. 

Fri­heds­bre­vet har i fle­re uger for­søgt at få svar på, hvor­dan Sam Jala­ei både kun­ne være besty­rel­ses­for­mand og inve­stor i selv­sam­me sel­skab, som han skul­le råd­gi­ve, men Sam Jala­ei har ikke ønsket at del­ta­ge i et interview. 

Vi har sam­ti­dig spurgt besty­rel­ses­for­man­den for Magnus­son Law, Vil­le Salo­nen, om det er almin­de­lig prak­sis, at deres part­ne­re har øko­no­mi­ske inter­es­ser i de kun­der, de råd­gi­ver. Men besty­rel­ses­for­man­den er aldrig vendt til­ba­ge med et svar. 

Listen af invol­ve­re­de i den fejl­slag­ne børsno­te­ring af MeeW stop­per ikke der. Til at hjæl­pe med at rej­se kapi­tal var der hen­tet ekstern hjælp. 

Den dan­ske børs­rå­d­gi­ver Sea­Hou­se Capi­tal blev hyret ind til at gøre det, virk­som­he­den siden 2021 har spe­ci­a­li­se­ret sig i: At hjæl­pe dan­ske virk­som­he­der med at kom­me ind på Spot­light-bør­sen i Stockholm. 

Der har dog ikke været meget at jub­le over hos Sea­Hou­se Capi­tal de sene­ste år. Listen over sel­ska­ber, råd­gi­ve­ren har hjul­pet med at note­re hos Spot­light i 2022 og 2023, er tom. 

Såle­des skal man helt til­ba­ge til 2021 for at fin­de den sene­ste note­ring, frem­går det af børs­rå­d­gi­ve­rens hjemmeside. 

Men nær­stu­de­rer man Sea­Hou­se Capi­tals ejer­for­hold, opda­ger man en vig­tig detal­je. Børs­rå­d­gi­ve­ren er nem­lig ejet af den sven­ske Spot­light-børs, hvor MeeW stod til at bli­ve børsnoteret. 

Det sene­ste regn­skab viser des­u­den, at Sea­Hou­se Capi­tal fik et kon­cer­n­tilskud på 1,2 mil­li­o­ner kro­ner og et lån på 400.000 kro­ner fra Spotlight. 

Der var alt­så sto­re øko­no­mi­ske inter­es­ser i at få børsno­te­rin­gen af MeeW til at lyk­kes, og for­hol­det mel­lem Spot­light-bør­sen og Sea­Hou­se Capi­tal væk­ker stor undren hos Car­sten Tang­gaard, der er pro­fes­sor i finan­si­e­ring ved Aar­hus Universitet. 

“Sea­Hou­se Capi­tal arbej­der for Spot­light, der har en inter­es­se i at få note­ret sel­ska­bet og få solgt aktier­ne. Men hvis Sea­Hou­se Capi­tal sam­ti­dig skal se, om der er pro­ble­mer i note­rin­gen, så er der jo en gla­s­klar inter­es­se­kon­flikt. Man kan ikke tje­ne to her­rer på en gang, for man kan ikke råd­gi­ve inve­sto­rer, sam­ti­dig med at man har et inter­es­se­fæl­les­skab med bør­sen,” lyder kri­tik­ken fra Car­sten Tanggaard. 

I bag­klog­ska­bens kla­re lys mener han, at MeeW-sagen stil­ler Sea­Hou­se Capi­tal i et meget dår­ligt lys. 

“Jeg kan ikke vide, om de har vidst det, eller om de bare er dår­li­ge til deres arbej­de. Men hvis en råd­gi­ver ikke er i stand til at opda­ge sådan nog­le ting, så er de ikke ret meget værd. De bur­de jo have opda­get, hvad der er fore­gå­et,” siger pro­fes­soren fra Aar­hus Universitet. 

Fri­heds­bre­vet har spurgt adm. direk­tør hos Sea­Hou­se Capi­tal, Povl André Bang Bendz, hvor­dan virk­som­he­den kun­ne over­se Armin Kavou­sis løg­ne, og om han mener, at Sea­Hou­se Capi­tal har et ansvar ved at råd­gi­ve et sel­skab som MeeW, der har vist sig ikke at være leve­dyg­tigt. Til det sva­rer Povl André Bang Bendz føl­gen­de i et skrift­ligt svar: 

”Armin Kavou­si har nar­ret adskil­li­ge insti­tu­tio­ner, her­un­der medi­er, med den­ne påstand. En per­son, der har beslut­tet sig for at vild­le­de sine omgi­vel­ser og gør det kon­se­kvent, kan natur­lig­vis gøre det til et vist punkt inden det opdages.” 

Povl André Bang Bendz afvi­ser sam­ti­dig, at Sea­Hou­se Capi­tal har været afhæn­gi­ge af at få MeeW børsnoteret. 

”Vi er meget ueni­ge i beskri­vel­sen af Sea­hou­se Capi­tal som ‘nød­li­den­de’ og at sel­skabs­kon­struk­tio­nen udgør en inter­es­se­kon­flikt. Det er meget almin­de­ligt, at lang­sig­te­de inve­ste­rin­ger viser nega­ti­ve resul­ta­ter i de før­ste år.” 

Der var alt­så tale om fle­re aktø­rer, der efter­føl­gen­de har vist sig at have en dobbeltrolle. 

På den ene side hav­de de – på veg­ne af inve­sto­rer­ne – pligt til at kule­gra­ve MeeW og kaste et kri­tisk blik på de påstan­de, som direk­tø­ren Armin Kavou­si og MeeW kom med. På den anden side hav­de de øko­no­mi­ske inter­es­ser i, at børsno­te­rin­gen blev gennemført. 

Men hvad var det så for nog­le fare­sig­na­ler, de overså? 

Den forun­der­li­ge Dr. Kavousi

På MeeWs egen hjem­mesi­de og i præ­sen­ta­tio­ner hav­de Armin Kavou­si kaldt sig for neu­ro­for­sker, lige­som han hav­de en dok­tor­grad. Han opt­rå­d­te sam­ti­dig i fle­re medi­er, her­un­der Bør­sen og Ber­ling­s­ke med sam­me titel. 

Men den 7. marts – alt­så blot ni dage før børsno­te­rin­gen – kun­ne vi på Fri­heds­bre­vet brin­ge en opsigtsvæk­ken­de afslø­ring, der hur­tigt spred­te sig i det dan­ske medielandskab. 

Armin Kavou­si, sel­ska­bets stif­ter og direk­tør, var ikke den, han sag­de, han var. 

Kavou­si solg­te sig selv som både neu­ro­for­sker med en master­ud­dan­nel­se i neu­rosci­en­ce fra engel­ske Aston Uni­ver­si­ty i Bir­m­ing­ham, og han kald­te sig selv “Dr. Armin Kavousi”. 

Armin Kavou­si har pyn­tet sig med en falsk dok­tor­ti­tel. Her er han iført en hvid lægekit­tel, mens han prom­ove­rer et for­løb hos Dansk Industri. 

Efter i før­ste omgang at have løjet over­for Fri­heds­bre­vet i et inter­view, indrøm­me­de han næste dag, at den per­so­na, han hav­de frem­tu­ret med over for medi­er og inve­sto­rer, var løgn og latin. 

Få timer efter Fri­heds­bre­vets afslø­rin­ger trak Kavou­si sig som direk­tør og besty­rel­ses­med­lem, lige­som han vil­le sæl­ge ud af sin eje­ran­del i virksomheden. 

“Besty­rel­sen kend­te ikke til Armin Kavou­sis mang­len­de kan­di­dat­grad før i dag og har ikke haft nogen grund til at for­mode, at han har begå­et nogen for­se­el­ser,” lød det i den for­bin­del­se fra besty­rel­ses­for­mand Sam Jalaei. 

Hvor­dan hver­ken besty­rel­sen, den øvri­ge direk­tion, Moa­lem Wei­te­mey­er eller Sea­Hou­se Capi­tal ikke har opda­get Kavou­sis cv-fusk, må stå hen i det uvisse. 

Ikke nok med at Kavou­si påstod at have en master i neu­rosci­en­ce fra Aston Uni­ver­si­ty, så omtal­te han sig selv som dok­tor på sin hjem­mesi­de. Til Fri­heds­bre­vet for­kla­re­de han den fal­ske titel sådan her: 

“Det var ren inspira­tion fra en ame­ri­ka­ner. Hvis man kig­ger på ham, der hed­der Joe Dis­pen­za, så kom­mer han fra en bachel­or­bag­grund i neu­ro­forsk­ning. Men kal­der sig selv for Dr. Joe Dis­pen­za. Det var egent­lig det, jeg var inspi­re­ret af.” 

Joe Dis­pen­za er af kri­ti­ke­re ble­vet beskre­vet som en: “New Age-woo-mon­ger, en god­tro­en­de tro­en­de på et imag­i­nært ‘kvan­te­felt’, som angi­ve­ligt rea­ge­rer på men­ne­skers tan­ker og inten­tio­ner. Han har ingen bevi­ser til støt­te sine påstan­de, kun vid­nes­byrd, fan­ta­si­ful­de hypo­te­ser og spekulationer.” 

Sam­ti­dig var de blo­gind­læg, som Kavou­si skrev på bag­grund af sin “forsk­ning”, i fle­re til­fæl­de over­sat og kopi­e­ret direk­te fra ame­ri­kan­ske blogs, lige­som andre må siges at være af sær­de­les tvivl­s­om aka­de­misk kvalitet. 

På hans blog kun­ne man fx læse om, hvor­dan 5G-strå­ling kan for­år­sa­ge hjer­ne­tu­mo­rer – helt uden kildehenvisninger. 

Røde flag i regn­ska­ber­ne og børsprospektet 

Men én ting er Armin Kavou­sis fan­ta­si­ful­de for­tæl­lin­ger. Et dybe­re blik på MeeW som virk­som­hed kun­ne måske have givet råd­gi­ver­ne nys om, at ikke alt var, som det så ud til i den kom­men­de børsraket. 

Få dage før Fri­heds­bre­vets afslø­ring af Kavou­si brag­te Bør­sen en arti­kel, hvor de med to eks­per­ters hjælp vur­de­re­de virksomheden. 

Fle­re inter­es­san­te oplys­nin­ger, som man må for­ven­te råd­gi­ver­ne hav­de spot­tet i deres due dili­gen­ce, duk­ke­de op i artik­len. Og sær­ligt én detal­je hæf­te­de eks­per­ter­ne sig ved. 

MeeW var nem­lig på vej på bør­sen uden et såkaldt revi­de­ret regn­skab, og i ste­det hav­de sel­ska­bets revisor kun lavet et review, hvil­ket iføl­ge eks­per­ter­ne sva­rer til, at en “revisor krad­ser i overfladen”. 

“Det er dybt pro­ble­ma­tisk at angi­ve et review for revi­sion,” sag­de aktie­eks­pert Jakob Have, der selv har en bag­grund i revi­sions­fir­ma­et Deloit­te, til Børsen. 

Et andet fare­sig­nal duk­ke­de op i 2021-regn­ska­bet. Her blev der nem­lig ydet et ulov­ligt aktio­nær­lån på 40.000 kro­ner fra selskabet. 

Selv­om Armin Kavou­si – før skan­da­len så dagens lys – hel­le­re end ger­ne for­tal­te, at han hav­de man­ge års erfa­ring med at dri­ve og stif­te virk­som­he­der, når mulig­he­den bød sig, måt­te han indrøm­me, at han ikke kend­te meget til sel­skabs­lo­ven og hvem, man egent­lig må låne pen­ge til. 

Det ske­te til Finans, hvor han dog ikke vil­le sæt­te navn på, hvem MeeW ulov­ligt hav­de lånt pen­ge­ne til. 

“Der var en part­ner, som hav­de brug for en hånds­ræk­ning, og der­for hjalp vi selv­føl­ge­lig ved­kom­men­de. Jeg var en ung direk­tør på det­te tids­punkt, så jeg kend­te ikke reg­ler­ne for part­n­er­lån. Det er sådan noget, man lærer hen ad vej­en,” for­kla­re­de Armin Kavousi. 

Kun­der kan ikke gen­ken­de at være kunder

Det var ikke kun regn­ska­ber­ne, der var alarmerende. 

I MeeWs bør­sprospekt – alt­så et slags salgska­ta­log – som sel­ska­bet har præ­sen­te­ret for sine poten­ti­el­le kom­men­de aktio­næ­rer, er der fle­re opsigtsvæk­ken­de ting. 

Fri­heds­bre­vet har tid­li­ge­re kun­net for­tæl­le, hvor­dan fle­re sto­re offent­li­ge myn­dig­he­der var opført som kun­der eller cases hos MeeW. Pro­ble­met er bare, at de ikke kun­ne gen­ken­de at være kunder. 

Det dre­je­de sig om uddan­nel­ses­ste­det Via Uni­ver­si­ty Col­le­ge og Erhvervs­sty­rel­sen, som Fri­heds­bre­vet beskrev den 7. marts.

Sene­re blev listen over påstå­e­de kun­der udvi­det, da Sve­ri­ges svar på hen­holds­vis Skat og Sundhed.dk, Skat­te­ver­ket og Min­Dok­tor, kate­go­risk afvi­ste at have noget at gøre med MeeW, som Fri­heds­bre­vet for­tal­te den 4. april.

“Skat­te­ver­ket har ingen for­bin­del­se med den­ne virk­som­hed eller virk­som­he­der for­bun­det med dem,” skri­ver det sven­ske svar på Skat til Frihedsbrevet. 

Nogen­lun­de sam­me mel­ding kom­mer fra den sven­ske pen­dant til Sundhed.dk, Min Doktor. 

“Så vidt vi ved, har virk­som­he­den ikke byg­get noget spe­ci­fikt til Min Dok­tor,” lyder det fra kom­mu­ni­ka­tions­chef Fan­ny Ernestrand. 

Der­u­d­over har Armin Kavou­si for­talt på inve­stormø­det i Sto­ck­holm, at MeeW har byg­get hjem­mesi­de og app for Sundhed.dk.

I sel­ska­bets prospekt står der ligeledes: 

“MeeW STUDIOS har også kon­su­len­ter i mini­ste­ri­er, der opbyg­ger IT-tje­ne­ster og IT-infra­struk­tur, som f.eks. SKAT og Erhvervs­sty­rel­sen. F.eks. blev Sund­heds­a­vi­sens appli­ka­tion Sund­hed­DK, hvor alle Covid-19-test blev vist, del­vist byg­get af MeeW STUDIOS.” 

Den påstand er til­sy­ne­la­den­de ble­vet god­kendt af juri­ster hos Moa­lem Wei­te­mey­er og Magnus­son Law. 

Hos Sundhed.dk kan man dog langt fra gen­ken­de virk­som­he­dens udlægning: 

“Sundhed.dk kan bekræf­te, at der har været et min­dre sam­ar­bej­de med få udvik­le­re fra MeeW Stu­dios for nog­le år siden, men kan ikke gen­ken­de, at Sundhed.dk eller appen Min­S­und­hed er del­vist byg­get af MeeW Stu­dios. Det er for­mu­le­rin­ger, som Sundhed.dk ikke kan bekræf­te,” lyder afvisningen. 

Armin Kavou­si fast­hol­der dog i et tid­li­ge­re svar til Fri­heds­bre­vet, at han ikke har pustet MeeWs arbej­de for sund­hedsmyn­dig­he­der­ne op. 

​​“Spe­ci­fikt i for­hold til sundhed.dk har vi haft fem kon­su­len­ter ude hos dem i 2020, hvor de med­vir­ke­de til udvik­ling af plat­for­men,” siger han. 

Infor­me­re­de ikke om inve­ste­ring i sin bror

Et andet fare­sig­nal i bør­sprospek­tet var MeeWs inve­ste­ring i virk­som­he­den Xeer, der blandt andet spe­ci­a­li­se­rer sig i vir­tu­al rea­li­ty.

Her inve­ste­re­de MeeW 3,2 mil­li­o­ner kro­ner i virk­som­he­den, efter Armin Kavou­si iføl­ge sig selv blev “blown away af virk­som­he­dens platform. 

Iføl­ge bør­sprospek­tet er virk­som­he­den vur­de­ret til at være 7,2 mil­li­o­ner kro­ner værd, selv­om Xeers plat­form aldrig er ble­vet lanceret. 

Vig­tigst af alt så står der intet i bør­sprospek­tet om, at Xeer er ejet af Armin Kavou­sis bror. 

Armin Kavou­si gik iføl­ge ham selv med på alle Xeers betin­gel­ser for et opkøb. Han glem­te dog at næv­ne i Meews bør­sprospekt, at Xeer er ejet af hans bror.

Til spørgs­må­let om, hvor­for Armin Kavou­si ikke har oplyst over for sine kom­men­de inve­sto­rer, at MeeW har inve­ste­ret i direk­tø­rens brors sel­skab, sva­re­de han føl­gen­de i et skrift­ligt svar i begyn­del­sen af marts. 

“Det er kor­rekt, at vi har inve­ste­ret i Xeer, og at jeg i et opslag på Face­book udtryk­te stor begej­string for deres plat­form. Det gjor­de jeg, for­di den vir­ke­lig er fan­ta­stisk, og jeg har ikke lagt skjul på, at min bror er CEO for Xeer. Kun­ne det have stå­et i vores memor­an­dum? (bør­sprospekt, red.). Ja, det kun­ne det godt, men jeg har aldrig lagt skjul på rela­tio­nen, og sub­stan­sen er, at plat­for­men er fan­ta­stisk. Det vil de fle­ste, der prø­ver den, sige,” skrev Armin Kavousi. 

Innova­tions­fon­den trak bevil­ling tilbage

Det er dog ikke kun fra pri­va­te inve­sto­rer, at MeeW har søgt mid­ler. Alle­re­de et halvt år før sel­ska­bets børsno­te­ring, hav­de MeeW med Armin Kavou­si i spid­sen for­søgt at få en bevil­ling på 342.500 skat­te­kro­ner fra Innovationsfonden. 

Men igen viste MeeW, at der var geval­digt rod i sel­ska­bets inter­ne pen­ge­kas­ser. Det kan Fri­heds­bre­vet nu for­tæl­le på bag­grund af aktind­sigt hos Innovationsfonden. 

De offent­li­ge kro­ner skul­le gå til sel­ska­bet Cur­vex, der solg­te sel­ska­bets mest mar­kan­te pro­dukt, nem­lig hjer­nescan­ne­ren, som Armin Kavou­si har opt­rå­dt med fle­re gange. 

De såkald­te EEG-hjer­nescan­ne­re fik Armin Kavou­si lov til blandt andet at præ­sen­te­re i TV 2‑programmet Go’ Mor­gen Dan­mark i juni 2022, hvor han ikke lige­frem spa­re­de på de sto­re ord om sit eget produkt. 

“Det er på man­ge måder lige­som et Apple Watch. I ste­det for at se, hvor man­ge skridt du har gået, kan du se, hvor­dan din indre til­stand har det,” lød anpris­nin­gen om hjer­nescan­ne­ren fra Armin Kavou­si, der på det tids­punkt var kendt som neuroforsker. 

Scan­ne­ren er ble­vet mar­keds­ført som et innova­tivt pro­dukt, men på den kine­si­ske hjem­mesi­de AliE­xpress har man siden 2019 kun­net købe det, der til for­veks­ling lig­ner en kopi.

Armin Kavou­si med Cur­vex’ EEG-hjer­nescan­ner, som Armin Kavou­si selv har sam­men­lig­net med et Apple Watch.

I april sid­ste år søg­te sel­ska­bet om en inno­boo­ster-inve­ste­ring fra Innova­tions­fon­den. Innova­tions­fon­den hører hjem­me under Uddan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et og udde­ler offent­li­ge til­skud til udvik­ling af viden og tek­no­lo­gi. En inno­boo­ster kan blandt andet bru­ges som støt­te til ansæt­tel­se af akademisk/forskningsmæssigt per­so­na­le og andre innovationsaktiviteter. 

I ansøg­nin­gen skrev Kavou­si, at Cur­vex hav­de mod­ta­get to fore­gå­en­de inve­ste­rin­ger – beg­ge inve­ste­rin­ger kom­mer dog fra MeeW, som også ejer selskabet. 

I ansøg­nin­gen til Innova­tions­fon­den skrev sel­ska­bet des­u­den, at Armin Kavou­si “kom­mer fra en bag­grund i neu­rosci­en­ce og serieiværksætteri”. 

Alle­re­de i sep­tem­ber – alt­så kort tid efter at sel­ska­bet hav­de fået god­kendt ansøg­nin­gen til Innova­tions­fon­den, gik det galt. Her med­del­te Innova­tions­fon­den, at de påtænk­te at træk­ke bevil­lin­gen, der var på 341.250 kroner. 

Det ske­te, efter at Cur­vex hav­de søgt om såkaldt rebud­get­te­ring. Her­ef­ter fulg­te en læn­ge­re kor­re­spon­dan­ce mel­lem Armin Kavou­si og Innovationsfonden. 

Det viste sig nem­lig, at Armin Kavou­si grund­læg­gen­de ikke hav­de styr på, hvor­dan for­ret­nin­ger­ne i MeeW er delt op, lige­som han hel­ler ikke hav­de styr på de vil­kår, som bevil­lin­gen til Cur­vex blev givet efter. 

Armin Kavou­si søg­te støt­te til en ræk­ke med­ar­bej­de­re, som iføl­ge ham er ansat i Cur­vex, men som modt­og deres løn fra MeeW – alt­så juri­disk set et andet selskab. 

Den forun­der­li­ge sel­skabs­kon­struk­tion og reg­ler­ne omkring Innova­tions­fon­dens inve­ste­ring var både for­vir­ren­de for med­ar­bej­der­ne i Innova­tions­sty­rel­sen og Armin Kavou­si, der fore­slog at tage et møde for at få det hele opklaret. 

Det hele end­te med, at sel­ska­bets bevil­ling bortfaldt. 

“Jeg tak­ker for jeres tål­mo­dig­hed og ven­li­ge dia­log i den­ne pro­ces. Vi må på bag­grund af den­ne dia­log erken­de, at vi ikke lever op til ret­nings­linjer­ne for inve­ste­ring og må ansø­ge igen, når vi har gen­nem­ført det­te,” lød det efter­føl­gen­de fra Armin Kavou­si i en mail til Innovationsfonden. 

“Inden vi fly­ver til månen”

Listen over orga­ni­sa­tio­ner, virk­som­he­der og per­so­ner, som Armin Kavou­si har tryl­le­bun­det, er lang. Og det er listen over folk, der prom­ove­ret ham og MeeW, også. 

Blandt andet var lan­dets stør­ste erhvervsor­ga­ni­sa­tion, Dansk Indu­stri, med til at blåstemp­le iværk­sæt­te­ren, som i okto­ber sid­ste år gav sit besyv med om det hår­de liv som iværk­sæt­ter til arran­ge­men­tet “Iværk­sæt­ter, fore­byg­ger du stress?”. 

Her kom den sel­vud­nævn­te dok­tor og neu­ro­for­sker med “evi­dens­ba­se­ret infor­ma­tion og kon­kre­te øvel­ser til at afstres­se og fin­de ro” – lige­som de 44 håbe­ful­de iværk­sæt­te­re, der delt­og, fik mulig­hed for at få målt deres hjer­ne­ak­ti­vi­tet med Cur­vex’ hjer­nescan­ner, frem­går det af en omta­le fra Dansk Indu­stris hjem­mesi­de.

Armin Kavou­si til arran­ge­ment om fore­byg­gel­se af stress hos iværk­sæt­te­re hos Dansk Indu­stri i okto­ber. Her er del­ta­ger­ne i gang med en ånde­træts­ses­sion ledet af Armin Kavou­si. Del­ta­ger­ne fik også mulig­hed for at få målt deres hjer­ne­ak­ti­vi­tet med Cur­vex’ hjernescanner.

Iværk­sæt­ter­guru­en blev siden udpe­get til at sid­de i udval­get for Digi­tal For­ret­nings­ud­vik­ling hos Dansk Indu­stri, lige­som MeeW i novem­ber blev kåret til måne­dens med­lem hos DI Digital. 

En anden inter­es­sant dob­bel­trol­le fandt man hos Dansk Aktio­nær­for­e­ning, der iføl­ge for­e­nin­gens vedtæg­ter skal støt­te med­lem­mer­ne i deres egen­skab af aktio­næ­rer, inve­sto­rer og pensionsopsparere. 

Her kom besty­rel­ses­med­lem i Dansk Aktio­nær­for­e­ning, Git­te Jür­gens, med en af de var­me­ste anbe­fa­lin­ger af MeeW, hvor hun siden okto­ber 2022 hav­de været bestyrelsesmedlem. 

To dage inden Armin Kavou­si blev afslø­ret, skrev hun i et Lin­ke­dIn-opslag den 5. marts, at hun var en “stolt besty­rel­ses­kvin­de”, hvor hun sit i opslag gav Armin Kavou­si og MeeW et par geval­digt flot­te ord med på vejen. 

“Der er dem som tør, når andre ikke gør, og som lyser vej­en op for andre,” lød skuds­må­let fra besty­rel­ses­med­lem­met, inden hun direk­te opfor­dre­de folk til at købe aktier i MeeW, “inden vi fly­ver til månen”. 

Tre dage efter sin var­me anbe­fa­ling, trak den pro­fes­sio­nel­le besty­rel­ses­kvin­de Git­te Jür­gens sig fra besty­rel­sen hos MeeW i kølvan­det på Fri­heds­bre­vets afslø­ring af Armin Kavousi. 

Dagen efter eska­le­re­de pro­ble­mer­ne for Jür­gens, og hun måt­te nu træk­ke sig fra sin besty­rel­ses­post i Dansk Aktio­nær­for­e­ning “som en kon­se­kvens af det bekla­ge­li­ge for­løb med den nu afly­ste børsno­te­ring af sel­ska­bet MeeW”. 

Fri­heds­bre­vet har adskil­li­ge gan­ge ret­tet hen­ven­del­se til Git­te Jür­gens uden held. Inden hun slet­te­de sin Lin­ke­dIn-pro­fil, skrev hun dog blandt andet føl­gen­de i et opslag på det soci­a­le medie: 

“Den sid­ste uge har uden tvivl været den vær­ste i min kar­ri­e­re, og jeg har ærligt talt meget røde ører over at have været en del af besty­rel­sen i skan­da­le­ram­te Meew. Jeg har været god­tro­en­de. Min per­son­li­ge due dili­gen­ce af foun­der har åben­lyst ikke været til­stræk­ke­lig før min ind­træ­den i besty­rel­sen i okto­ber 2022,” skrev Git­te Jürgens. 

Ret­ligt efter­spil kan vente

Meew er nu gået kon­kurs, men hvis det skul­le få Armin Kavou­si, den tid­li­ge­re ledel­se i MeeW, eller de man­ge andre invol­ve­re­de par­ter i børsno­te­rin­gen til at ånde let­tet op, kan de godt tro om igen. 

Armin Kavou­sis usand­he­der kan nem­lig med­fø­re et alvor­ligt juri­disk efter­spil, lyder vur­de­rin­gen fra en juraprofessor. 

Her er det cen­tra­le spørgs­mål, hvor­når MeeW søg­te om opta­gel­se på Spot­light-bør­sen, for­di det bety­der, at virk­som­he­den er under­lagt de sam­me krav som andre børsno­te­re­de sel­ska­ber, hvor man skal give kor­rek­te infor­ma­tio­ner til aktio­næ­rer og investorer. 

“Hvis der er givet ikke kor­rekt infor­ma­tion, som kan have betyd­ning for kur­sen, så kan det udgø­re et brud på mani­pu­la­tions­for­bud­det,” siger Jes­per Lau Han­sen, jurapro­fes­sor på Køben­havns Universitet. 

Han hen­vi­ser til mar­keds­mis­brugs­for­ord­nin­gen fra EU, der gæl­der for børsno­te­re­de sel­ska­ber – og alt­så også sel­ska­ber, der har ansøgt om at kom­me på børsen. 

Men det har vist sig at være mere end almin­de­ligt svært at få svar på, hvor­når Meew egent­lig søg­te at bli­ve opta­get på Spotlight-børsen. 

Kort for­talt er der ingen, der kan eller vil sva­re på det. 

En af dem er Peter Funch, der over­tog sta­fet­ten som admi­ni­stre­ren­de direk­tør fra Armin Kavou­si, og har været i sel­ska­bet siden okto­ber, hvor han var seni­or vice president. 

“Jeg ved det fak­tisk ikke, for­di jeg har ikke været med i den pro­ces. Så jeg bli­ver dig svar skyl­dig,” siger Peter Funch, som er den ene­ste fra MeeW, der har ønsket at stil­le op til inter­view den sene­ste tid. 

Okay, der er ikke nogen til­ba­ge ind i MeeW, der ved, hvor­når der blev søgt opta­gel­se på Spotlight-børsen?

“Ja, alt­så det er der givet­vis inde i MeeW, for­di der er gan­ske få folk, der jo har været med i den pro­ces. Men jeg tæn­ker, at spørgs­må­let måske er mere rele­vant at stil­le til Spot­light, for­di det er vel dem, det ved­rø­rer mest,” lyder det fra Peter Funch. 

Fri­heds­bre­vet har gen­nem den sene­ste måned for­søgt at få svar fra Spot­light. Men top­chef Anders Kum­lin er her­me­tisk lukket. 

“Indi­vi­du­el­le kun­ders note­rings­pro­ces­ser er for­tro­li­ge, og vi er der­for desvær­re ikke i stand til at besva­re den­ne type spørgs­mål,” lyder det fra Spotlight-direktøren.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her