Døde­ns køb­mand gjor­de Mær­sk-fabrik til CIA’s venner

Det er ikke våben, der slår men­ne­sker ihjel. Det er men­ne­sker. Sådan kan man over­sæt­te for­ret­nings­fi­lo­so­fi­en for den kon­tro­ver­si­el­le våben­hand­ler Sam Cum­m­ings, der var med til at gøre den Mær­sk-eje­de våben­fa­brik Rif­fel­syn­di­ka­tet til den ame­ri­kan­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ste CIA’s dan­ske ven­ner. For det var gen­nem sel­ska­bet Western Arms Cor­pora­tion med tæt­te for­bin­del­ser til CIA, at der blev købt 106.000 dan­ske maskin­pi­sto­ler i begyn­del­sen af 1950’erne. Våb­ne­ne hav­ne­de i fle­re hem­me­li­ge CIA-ope­ra­tio­ner, hvor præ­si­den­ter blev væl­tet, og oprørs­grup­per blev bevæbnet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.