Døde­ns køb­mand gjor­de Mær­sk-fabrik til CIA’s venner

Det er ikke våben, der slår men­ne­sker ihjel. Det er men­ne­sker. Sådan kan man over­sæt­te for­ret­nings­fi­lo­so­fi­en for den kon­tro­ver­si­el­le våben­hand­ler Sam Cum­m­ings, der var med til at gøre den Mær­sk-eje­de våben­fa­brik Rif­fel­syn­di­ka­tet til den ame­ri­kan­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ste CIA’s dan­ske ven­ner. For det var gen­nem sel­ska­bet Western Arms Cor­pora­tion med tæt­te for­bin­del­ser til CIA, at der blev købt 106.000 dan­ske maskin­pi­sto­ler i begyn­del­sen af 1950’erne. Våb­ne­ne hav­ne­de i fle­re hem­me­li­ge CIA-ope­ra­tio­ner, hvor præ­si­den­ter blev væl­tet, og oprørs­grup­per blev bevæbnet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her