Doku­men­ter afslø­rer: Dan­ske virk­som­he­der trod­ser inva­sio­nen og fort­sæt­ter med at eks­por­te­re til Rusland

På trods af løf­ter om det mod­sat­te er en lang ræk­ke af Dan­marks stør­ste virk­som­he­der fort­sat med at hand­le og sen­de varer til Rusland, lang tid efter at Rusland inva­de­re­de Ukrai­ne den 24. febru­ar 2022. Det viser Fri­heds­bre­vets gen­nem­gang af 16.000 told­do­ku­men­ter, der afslø­rer, at man­ge varer er ble­vet sendt fra Dan­mark til Rusland, efter kri­gen i Ukrai­ne brød ud i begyn­del­sen af sid­ste år. Selv­om de er ble­vet fore­holdt doku­men­ta­tio­nen, fast­hol­der virk­som­he­der­ne, at de er stop­pet med at hand­le med russerne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her