Efter afslø­ring: Ven­stre og DF vil have smidt seri­e­dømt advo­kat på por­ten i Advokatnævnet

Er man vær­dig til at vur­de­re bor­ger­nes kla­ge­sa­ger over advo­ka­ter, når man selv fire gan­ge er ble­vet knal­det for at bry­de de advo­ka­te­ti­ske reg­ler? Nej, lyder det fra Dansk Fol­ke­par­ti og Ven­stre, efter Fri­heds­bre­vet i sid­ste uge kun­ne afslø­re, at advo­kat Søren Vase­gaard Andrea­sen er ble­vet udpe­get som med­lem af Advo­kat­næv­net på trods af fle­re tid­li­ge­re dom­me fra selv­sam­me nævn. Det nyud­nævn­te med­lem af Advo­kat­næv­net er hele fire gan­ge siden 2018 ble­vet taget i at over­træ­de de reg­ler, han selv er sat til at vog­te. Sene­ste rap over nal­ler­ne fik Søren Vase­gaard Andrea­sen for to måne­der siden, da han ulov­ligt hav­de tru­et en kre­di­tor med, at han vil­le ind­be­ret­te ham til RKI. For­se­el­sen udlø­ste en bøde­straf på hele 40.000 kroner. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.