Efter afslø­ring: Ven­stre og DF vil have smidt seri­e­dømt advo­kat på por­ten i Advokatnævnet

Er man vær­dig til at vur­de­re bor­ger­nes kla­ge­sa­ger over advo­ka­ter, når man selv fire gan­ge er ble­vet knal­det for at bry­de de advo­ka­te­ti­ske reg­ler? Nej, lyder det fra Dansk Fol­ke­par­ti og Ven­stre, efter Fri­heds­bre­vet i sid­ste uge kun­ne afslø­re, at advo­kat Søren Vase­gaard Andrea­sen er ble­vet udpe­get som med­lem af Advo­kat­næv­net på trods af fle­re tid­li­ge­re dom­me fra selv­sam­me nævn. Det nyud­nævn­te med­lem af Advo­kat­næv­net er hele fire gan­ge siden 2018 ble­vet taget i at over­træ­de de reg­ler, han selv er sat til at vog­te. Sene­ste rap over nal­ler­ne fik Søren Vase­gaard Andrea­sen for to måne­der siden, da han ulov­ligt hav­de tru­et en kre­di­tor med, at han vil­le ind­be­ret­te ham til RKI. For­se­el­sen udlø­ste en bøde­straf på hele 40.000 kroner. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her