Eks­pert sår tvivl om for­kla­ring: Ras­mus Pre­hns for­s­vund­ne champag­ne-bilag skul­le være udle­ve­ret for længst

Der bli­ver nu sået tvivl om Føde­va­re­mi­ni­ste­ri­ets for­kla­ring på, at en ræk­ke bilag fra Ras­mus Pre­hns ekstra­va­gan­te net­værks­mø­de den 4. maj først duk­ke­de op i sid­ste uge. Fri­heds­bre­vet afslø­re­de lør­dag, at de plud­se­ligt frem­kom­ne bilag viste, at reg­nin­gen for mødet i Ras­mus Pre­hns egen “tæn­ket­ank” var mere end dob­belt så stor, som mini­ste­ri­et i før­ste omgang oply­ste. Selv for­kla­re­de mini­ste­ri­et, at bila­ge­ne ikke blev udle­ve­ret i før­ste omgang, for­di de ikke var bog­ført i mini­ste­ri­ets syste­mer i den peri­o­de, som Fri­heds­bre­vet hav­de søgt aktind­sigt i. Men den for­kla­ring hol­der ikke, siger Oluf Jør­gen­sen, eks­pert i offent­lig­heds­lo­ven og forsk­nings­chef eme­ri­tus ved Dan­marks Medie- og Journalisthøjskole. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.