Et halvt år uden svar: Mini­ste­ri­um beskyl­des for nøl i sag om erstat­ning til kostskolebørn

Det er nu knap seks måne­der siden, at 19 tid­li­ge­re ele­ver på den skan­da­le­ram­te Hav­re­går­den Kostsko­le send­te et erstat­nings­krav til Bør­ne- og Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et, for­di myn­dig­he­der­ne, iføl­ge ele­ver­ne, ikke greb ind og for­hin­dre­de kræn­kel­ser af dem på den nu luk­ke­de kostsko­le. Men mini­ste­ri­et har end­nu ikke givet ele­ver­nes advo­kat Mads Pram­m­ing svar på, om sta­ten ønsker at beta­le den 5,4 mil­li­o­ner kro­ner sto­re erstat­ning, eller om sagen skal for ret­ten. I ste­det træk­ker mini­ste­ri­et sagen i lang­drag, mener Mads Pram­m­ing, der kal­der for­lø­bet “gro­tesk”.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.