Fag­bos­ser på vild boligs­hop­ping for med­lem­mer­nes pen­ge: Køb­te lej­lig­he­der for 22,5 mil­li­o­ner kroner


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Dan­marks stør­ste fag­for­e­ning for ansat­te i For­sva­ret, Cen­tral­for­e­nin­gen for stam­per­so­nel, køb­te sid­ste år to lej­lig­he­der i Køben­havn for sam­let 13,5 mil­li­o­ner kro­ner til deres for­mand og næstformand. 

Men med­lem­mer­ne fik intet at vide om besty­rel­sens beslut­ning om at købe de to lej­lig­he­der på 98 og 124 kva­drat­me­ter, som for­man­den og næst­for­man­den selv var med til at udpege. 

“Det er klart, at den her debat får os til at over­ve­je, at vi bør for­tæl­le om det åbent,” siger for­mand for Cen­tral­for­e­nin­gen for stam­per­so­nel, Jes­per Kors­gaard Han­sen, der selv er fra Næstved. 

Poli­ti­for­bun­det har lige­le­des købt to for­mands­lej­lig­he­der for godt ni mil­li­o­ner kroner. 

1.500 kro­ner per medlem

Det pib­ler frem med hem­me­li­ge for­mands­lej­lig­he­der købt for kon­tin­gent­kro­ner i den dan­ske fagbevægelse. 

Fri­heds­bre­vet kan nu afslø­re, at end­nu to dan­ske fag­for­e­nin­ger for nylig har købt lej­lig­he­der til deres for­mænd og næst­for­mænd uden at spør­ge med­lem­mer­ne om lov ved en kon­gres og oply­se dem om købet i deres regnskaber. 

For­sva­rets stør­ste fag­for­e­ning, Cen­tral­for­e­nin­gen for stam­per­so­nel, brug­te sid­ste år 13,5 mil­li­o­ner kro­ner på at købe lej­lig­he­der til for­man­den og næstformanden. 

Det er 1.500 kro­ner for hver af fag­for­e­nin­gens 9.000 medlemmer. 

“Det er rig­tigt, at vi ikke har købt bare én, men to tje­ne­ste­bo­li­ger,” siger Jes­per Kors­gaard Han­sen, for­mand for Cen­tral­for­e­nin­gen for stampersonel. 

Han er selv fra Næst­ved, der lig­ger knap en times kør­sel fra Køben­havn, mens næst­for­mand Ron­ni Peder­sen er fly­tek­ni­ker fra Nord­jyl­land. De er flyt­tet ind i hver deres sprit­nye lej­lig­hed på hen­holds­vis 98 og 124 kva­drat­me­ter. En i Køben­havns Nord­havn, købt sid­ste år for godt 6,5 mil­li­o­ner kro­ner og en i Carls­berg Byen til knap syv mil­li­o­ner kontingentkroner. 

Lej­lig­he­der, der for man­ge almin­de­li­ge fag­for­e­nings­med­lem­mer vil­le være uopnåelige. 

Her bor de gra­tis, og det for­ar­ger John­ny Vin­zent­sen, der i mere end ti år – ind­til sid­ste år – var ansat i militærpolitiet. 

“Det er fuld­stæn­dig van­vit­tigt man­ge pen­ge at bru­ge på, at for­man­den kan over­nat­te gra­tis. De pen­ge, man beta­ler til en fag­for­e­ning, bør jo gå til med­lem­mer­ne,” siger han. 

Mindst ti fag­for­e­nin­ger har formandslejligheder

Fri­heds­bre­vet kun­ne tid­li­ge­re på måne­den afslø­re, at otte af lan­dets fag­for­e­nin­ger med sam­let 300.000 med­lem­mer stil­ler gra­tis boli­ger til rådig­hed for for­mænd og ofte også for andre med­lem­mer af for­ret­nings­ud­val­get. Med de nye fag­for­e­nin­ger kom­mer det alt­så op på ti, der stil­ler bolig gra­tis til rådig­hed for deres for­mand og andre i bestyrelsen. 

Ingen af fag­for­e­nin­ger­ne for­tæl­ler om lej­lig­he­der­ne åbent i regn­ska­ber og vedtæg­ter, så med­lem­mer­ne kan tjek­ke, hvad for­bun­det giver til deres for­mand og hovedbestyrelse. 

Eksem­pel­vis har pæda­go­ger­nes fag­for­e­ning BUPL med 60.000 med­lem­mer i 2019 købt fire lej­lig­he­der for næsten 20 mil­li­o­ner kro­ner i Køben­havns Nordhavn. 

For­mand Elisa Rimp­ler ale­ne har fået stil­let en fire­væ­rel­ses pent­hou­se­lej­lig­hed til rådig­hed på 101 kva­drat­me­ter. Den betal­te for­bun­det 5,3 mil­li­o­ner med­lem­skro­ner for. 

Også Dan­marks Lærer­for­bund og Dansk Sygeple­je­råd har lej­lig­he­der, som deres for­mand og hoved­be­sty­rel­se kan benyt­te gan­ske gra­tis, når de er i Køben­havn. Alle i cen­trum af Køben­havn. Og hos de knap 40.000 soci­al­pæ­da­go­ger har tre ud af de fire i for­ret­nings­ud­val­get fået stil­let gra­tis citylej­lig­he­der til rådig­hed på 100, 121 og 131 kvadratmeter. 

Poli­ti­for­bun­det: “Der er ingen ko på isen”

Ud over Cen­tral­for­e­nin­gen for stam­per­so­nel har hoved­be­sty­rel­sen hos de 12.000 med­lem­mer af Poli­ti­for­bun­det været på lej­lig­hedsshop­ping, viser det sig nu. 

De har brugt 9,2 mil­li­o­ner kro­ner på to lej­lig­he­der, hen­holds­vis en 75 kva­drat­me­ters lej­lig­hed i Carls­berg Byen, hvor for­mand Hei­no Kegel har sit navn på dør­te­le­fo­nen, købt for 4,75 mil­li­o­ner kro­ner og en lej­lig­hed tæt på Nør­report på næsten 100 kva­drat­me­ter købt for godt 4,5 mil­li­o­ner kroner. 

“Der lig­ger en hoved­be­sty­rel­ses­be­slut­ning på det. Det er fuld­stæn­dig gen­nem­sig­tigt. Hoved­be­sty­rel­ses­be­slut­nin­ger er offent­li­ge for poli­ti­for­e­nin­gen. Der er ingen ko på isen,” siger for­mand for Poli­ti­for­bun­det, Hei­no Kegel. 

For­man­dens lej­lig­hed er for tiden sat til salg. 

Hver­ken Cen­tral­for­e­nin­gen for stam­per­so­nel eller Poli­ti­for­bun­det har oplyst i regn­ska­bet eller i deres vedtæg­ter, at de har brugt de man­ge mil­li­o­ner på lej­lig­he­der til formændene. 

For­svars­for­mand skrev selv under

Iføl­ge for­man­den for Cen­tral­for­e­nin­gen for stam­per­so­nel, Jes­per Kors­gaard Han­sen, frem­går det i vedtæg­ter­ne, at for­man­den og næst­for­man­den har suveræn teg­nings­ret. Det bety­der, at de frit må skri­ve under på at købe lejlighederne. 

“Det er klart, at den her debat får os til at over­ve­je, at vi bør for­tæl­le det åbent. Jeg er selv for­ta­ler for åben­hed, og jeg synes sådan set, at det er fair, at vi for­tæl­ler det til vores med­lem­mer. Beslut­nin­gen om at købe lej­lig­he­der­ne er truf­fet af hoved­be­sty­rel­sen, fak­tisk har det været sådan, at for­man­den har kun­net træf­fe beslut­nin­ger om den slags,” siger han. 

Pro­fes­sor: “De må ikke begun­sti­ge sig selv”

Iføl­ge pro­fes­sor i sel­skabs­ret på Copen­ha­gen Busi­ness School, Søren Fri­is Han­sen, er det dog misforstået: 

“Teg­nings­ret­ten giver den teg­nings­be­ret­ti­ge­de legi­ti­ma­tion til at hand­le på veg­ne af for­e­nin­gen. En teg­nings­re­gel giver der­i­mod ikke den teg­nings­be­ret­ti­ge­de bemyn­di­gel­se til at gøre hvad som helst. Og da slet ikke ret til, at ved­kom­men­de begun­sti­ger sig selv.” 

I sådan­ne til­fæl­de gæl­der de almin­de­li­ge sel­skabs- og for­e­nings­ret­li­ge reg­ler. Iføl­ge Søren Fri­is Han­sen siger reg­ler­ne, at besty­rel­sens veder­lag beslut­tes af gene­ral­for­sam­lin­gen, med­min­dre der står noget andet i vedtægterne. 

Advo­kat Vig­go Bæk­gaard fra ETOS Advo­ka­ter med spe­ci­a­le i for­e­nings- og sel­skabs­ret er enig. 

“Det bur­de være ind­ly­sen­de klart, at det skal ens med­lem­mer ken­de til. Det er klart et per­so­na­le­go­de og må ikke fore­gå i hem­me­lig­hed. For så kan det være en skjult afløn­ning, som med­lem­mer­ne ikke ken­der til. Hvis det ikke frem­går af vedtæg­ter­ne, og man hel­ler ikke har fået ens kon­gres­god­ken­del­se af lej­lig­he­der­ne, så mener jeg, at man har et problem.” 

Må en besty­rel­se bevil­ge sådan­ne lej­lig­he­der til sig selv?

“Nej, det mener jeg ikke, at de må.” 

Lej­lig­he­der­ne skal der­i­mod frem­gå tyde­ligt under udgif­ter til besty­rel­sen, så det er klart, hvor man­ge pen­ge orga­ni­sa­tio­nen bru­ger på ledel­sen, under­stre­ger pro­fes­sor i sel­skabs­ret hos Copen­ha­gen Busi­ness School, Søren Fri­is Hansen. 

“Den sam­le­de udgift til afløn­ning af besty­rel­ses­med­lem­mer, inklu­si­ve udgif­ten til fri bolig, bør frem­gå af fag­for­e­nin­gens regn­skab,” siger han og fortsætter: 

“Udgangs­punk­tet er, at et ledel­ses­med­lem er inha­bil, når der skal træf­fes beslut­ning om at til­de­le ved­kom­men­de en fri bolig.” 

“Jeg er ikke så regnskabskyndig”

For­man­den for Poli­ti­for­bun­det, Hei­no Kegel, kan dog ikke se problemet. 

Jeg kan ikke se, at det står i regn­ska­bet under udgif­ter til besty­rel­ser­ne, og det er dér, eks­per­ter­ne mener, at det skal stå?

“Jeg er ikke så regn­skab­s­kyn­dig, at jeg kan for­tæl­le dig, hvor det skal stå i et regn­skab, men jeg ved bare, at det frem­går i regn­ska­bet, og med­lem­mer­ne ved det.“ 

Vi har spurgt nog­le betjen­te, som siger, at det har de aldrig hørt om.

“Nej, nej. Du kan jo altid fin­de nogen, der ikke ved det, det er jo ikke sådan, at vi skri­ver ud til 12.000 med­lem­mer, at nu køber vi en lej­lig­hed,” siger for­man­den for Poli­ti­for­bun­det Hei­no Kegel. 

For­mand: “Det er en investering”

Da Fri­heds­bre­vet rin­ger til for­man­den for Cen­tral­for­e­nin­gen for stam­per­so­nel, siger han, at godt nok skrev han og næst­for­man­den under på lej­lig­he­der­ne, men det var hoved­be­sty­rel­sen, som han selv sid­der i, der vedt­og købet af dem. 

“I vores orga­ni­sa­tion er det hoved­be­sty­rel­sen, der beslut­ter de ting. Det, som er teg­nings­ret­ten, er, at når vi skal købe noget, så er det for­mand og næst­for­mand, der skri­ver under, ” siger Jes­per Kors­gaard Hansen. 

I køber lej­lig­he­der for 13,5 mil­li­o­ner kroner?

“Ja, det gør vi. Man der skal du være opmærk­som på, at det er en bevidst hand­ling det at købe de sto­re lej­lig­he­der, at hvis vi skal kun­ne kom­me af med dem, så bli­ver vi nødt til at købe lej­lig­he­der af en vis stør­rel­se. Men det er jo en inve­ste­ring af vores pen­ge frem for at sæt­te dem i noget andet. Men det er også så for­mand­ska­bet kan kom­me fra Jylland.” 

Men du kom­mer jo selv fra Næstved?

“Ja.”

Dine børn og kone må godt være der?

“Ja, det må de godt engang imel­lem. De må ikke have det som fast bopæl. Det er det, som er i over­ens­stem­mel­se med det, vi har af reg­ler. Men du har ret i, at vi har ikke været ude hos vores med­lem­mer og sige, nu er det sådan, det er.” 

Synes du ikke, at 13,5 mil­li­o­ner kro­ner er man­ge penge?

“Jo, det er det.” 

Det er 1.500 kro­ner per medlem?

“Ja, det er rig­tigt. Men det var for at have dem inve­ste­ret et eller andet sted. Det er lige så meget en inve­ste­ring for at afla­ste dem, som skul­le kom­me fra Jyl­land,” siger for­man­den for Cen­tral­for­e­nin­gen for stam­per­so­nel, Jes­per Kors­gaard Han­sen, der som sagt selv er fra Næstved. 

Han siger der­u­d­over, at han har fået Skats ord for, at det er skat­te­frit for ham at bru­ge lej­lig­he­den, bare de ikke bor der fast. Han har dog ikke vil­let frem­læg­ge sva­ret fra Skat til Frihedsbrevet. 

Sekre­ta­ri­ats­chef hos Poli­ti­for­bun­det, Søren Lind­gren Uhre skri­ver i en mail til Fri­heds­bre­vet, at “for­må­let med købet af lej­lig­he­den er, at Poli­ti­for­bun­det kan til­by­de over­nat­nings­mu­lig­hed for poli­tisk valg­te, som ikke bor i nær­he­den af For­bunds­hu­set. Lej­lig­he­den kan anven­des i for­bin­del­se med arbej­de og repræ­sen­tant­skab i regi af Poli­ti­for­bun­dets vir­ke. Det er en beslut­ning, som er truf­fet på et Hoved­be­sty­rel­ses­mø­de, hvor­ved det også frem­går af Hoved­be­sty­rel­ses­re­fe­ra­tet. Købet frem­går af regn­ska­bet, som bli­ver gen­nem­gå­et mini­mum 2 gan­ge årligt på hovedbestyrelsesmøderne.” 

Dis­se fag­for­e­nin­ger ejer eller lejer lej­lig­he­der, som stilles/har været stil­let til rådig­hed for deres for­mænd eller bestyrelse.

Dan­marks Lærerforening
84.000 medlemmer.
Løn til for­mand: 109.000 plus pen­sion om måneden.
Ejer fem lej­lig­he­der i cen­trum af Køben­havn, en til for­man­den og resten deles mel­lem andre med­lem­mer i hoved­be­sty­rel­sen og forretningsudvalget. 

Dansk Sygeple­je­råd
79.000 medlemmer.
Løn til for­mand: 104.500 plus pen­sion om måneden.
Ejer tre lej­lig­he­der til hoved­be­sty­rel­sen i Nyhavn og cen­trum af Køben­havn – en stil­les til rådig­hed for for­mand Gre­te Christensen. 

BUPL
60.000 medlemmer.
Løn til for­mand: 74.500 plus pen­sion om måneden.
Ejer fire lej­lig­he­der i Nord­havn i Køben­havn, som de har købt for næsten 20 mil­li­o­ner kro­ner i 2019 til med­lem­mer af for­ret­nings­ud­val­get, der ikke bor i København. 

Soci­al­pæ­da­go­ger­nes Landsforbund
40.000 medlemmer.
Løn til for­mand: 78.000 kro­ner plus pen­sion om måneden.
Ejer tre lej­lig­he­der mel­lem 60 og 131 kva­drat­me­ter i cen­trum af Køben­havn og på Vester­bro til for­mand og to andre i forretningsudvalget. 

Gym­na­siesko­ler­nes Lærerforening
14.000 medlemmer.
Løn til for­mand: 77.000 kro­ner plus pen­sion om måneden.
Har lejet en tovæ­rel­ses lej­lig­hed i cen­trum af Køben­havn af Dan­marks Lærer­for­e­ning til formanden. 

Poli­ti­for­bun­det
12.000 medlemmer.
Ejer to lej­lig­he­der købt i hen­holds­vis 2021 og 2022 til for­mand og næst­for­mand for 9.2 mil­li­o­ner kro­ner. Den ene er for tiden sat til salg. 

Frie Sko­lers Lærerforening
11.000 medlemmer.
Løn til for­mand: 76.000 kro­ner plus pen­sion om måneden.
Ejer en lej­lig­hed på 137 kva­drat­me­ter i Ris­skov, som for­mand og næst­for­mand kan bru­ge, når de er i Aar­hus. Den er frem­le­jet med betin­gel­se af de også kan bru­ge den. 

Cen­tral­for­e­nin­gen for stampersonel
9.000 medlemmer.
Køb­te to lej­lig­he­der hen­holds­vis i Nord­hav­nen og Carls­berg­by­en i 2022 på 98 og 124 kva­drat­me­ter for sam­let næsten 13.5 mil­li­o­ner kroner 

Uddan­nel­ses­for­bun­det
9.000 medlemmer.
Løn til for­mand: 80.000 kro­ner plus pen­sion om måneden.
Ejer to lej­lig­he­der, som er en del af deres hoved­kvar­ter i Nør­re Fari­mags­ga­de i Køben­havn. De lejes ud til med­lem­mer, når de ikke bru­ges af for­ret­nings­ud­valg eller formand. 

Radi­o­graf Rådet
2.500 medlemmer.
Køb­te i 2021 en Fre­de­riks­berg-lej­lig­hed til den davæ­ren­de for­mand for 3,5 mil­li­o­ner kro­ner. De var selv ude og annon­ce­re, at lej­lig­he­den var ble­vet købt. Den er for tiden frem­le­jet, da den nuvæ­ren­de for­mand ikke bru­ger den.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her