Fle­re af de stør­ste dan­ske virk­som­he­der beskyl­des for kine­sisk knæfald

En per­leræk­ke af de stør­ste dan­ske virk­som­he­der ankla­ges for lef­len for det kine­si­ske sty­re ved at omta­le Taiwan som en del af Kina. Taiwan har ret­tet offi­ci­el hen­ven­del­se til fle­re af virk­som­he­der­ne for at få ændret, hvor­dan de omta­ler Taiwan. Men det er ble­vet ignoreret. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her