For 601 dage siden blev fal­le­re­de mæg­ler­kon­ger anholdt for cor­o­na-svin­del, men de har end­nu ikke været for retten

I dag er det 601 dage siden, at det engang så cele­bre ejen­doms­mæg­ler­par Peter Nor­vig og Han­ne Nør­ris­gaard den 6. janu­ar 2021 blev anholdt og sig­tet for at have for­søgt af få fin­gre­ne i mil­li­o­ner af kro­ner fra cor­o­na-hjæl­pe­pak­ker ulov­ligt. Sid­ste efter­år fær­dig­gjor­de Køben­havns Poli­ti efter­forsk­nin­gen af ægte­par­ret med en klar kon­klu­sion: Par­ret skul­le i fængsel, frem­gik det af ankla­ge­skrif­tet. Og straf­fen skul­le føl­ge den mulig­hed, der var, for at straf­fe svin­del med hjæl­pe­pak­ker fire gan­ge hår­de­re end til­sva­ren­de for­bry­del­ser. Des­u­den skul­le Peter Nor­vig have en til­lægs­bø­de på fem mil­li­o­ner kro­ner. Men der er end­nu ikke fal­det dom i sagen, der slet ikke har været ført for ret­ten. Og det er uvist, hvor­når det sker, oply­ser Køben­havns Poli­ti. For­kla­rin­gen skal fin­des i, at de dan­ske fængs­ler er fyldt til bri­ste­punk­tet. Der­for er loven nu ble­vet lem­pet, så cor­o­nasvin­del ikke læn­ge­re kan straf­fes fire gan­ge så hårdt, men dob­belt så hårdt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her