Foto afslø­rer dan­ske våben i brutalt folkedrab

Et foto­gra­fi fra det indo­ne­si­ske fol­ked­rab afslø­rer nu lan­dets poli­ti tage fan­ger med dan­ske våben fra den Mær­sk-eje­de våben­fa­brik Dansk Indu­stri Syn­di­kat i hæn­der­ne. Fan­ger­ne, der sid­der på ladet af en last­bil på bil­le­det, er fra en kom­mu­ni­stisk ung­doms­grup­pe. Fol­ked­ra­bet var ret­tet mod lan­dets kom­mu­ni­ster, sym­pa­ti­sø­rer med kom­mu­nis­men, enkel­te etni­ske grup­per og kvindegrupper. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.