Foto afslø­rer dan­ske våben i brutalt folkedrab

Et foto­gra­fi fra det indo­ne­si­ske fol­ked­rab afslø­rer nu lan­dets poli­ti tage fan­ger med dan­ske våben fra den Mær­sk-eje­de våben­fa­brik Dansk Indu­stri Syn­di­kat i hæn­der­ne. Fan­ger­ne, der sid­der på ladet af en last­bil på bil­le­det, er fra en kom­mu­ni­stisk ung­doms­grup­pe. Fol­ked­ra­bet var ret­tet mod lan­dets kom­mu­ni­ster, sym­pa­ti­sø­rer med kom­mu­nis­men, enkel­te etni­ske grup­per og kvindegrupper. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her