Fri Finans uge 36: Novo Nor­disk får kri­tik af vagthund


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser 

Vi star­ter den­ne uges Fri Finans ud med en dug­frisk nyhed. 

I marts kun­ne vi her på Fri­heds­bre­vet for­tæl­le om et højt opsigtsvæk­ken­de sam­ar­bej­de mel­lem Novo Nor­disk og den lil­le patient­for­e­ning for svært over­væg­ti­ge, Adipositasforeningen. 

Novo Nor­disk stil­le­de i 2022 med 500.000 kro­ner til kampag­ne for foreningen. 

Der­u­d­over betal­te Novo Nor­disk 39.674 kro­ner for opta­gel­se af podcasts, trans­por­tom­kost­nin­ger, del­ta­gel­se i en kon­fe­ren­ce for to per­so­ner fra Adipo­si­tas­for­e­nin­gen samt oplæg på efter­ud­dan­nel­se for sund­heds­per­so­na­le, viser ind­be­ret­nin­ger til Etisk Nævn for Læge­mid­de­lin­du­stri­en (ENLI).

Der­med udgjor­de Novo Nor­disks finan­si­e­ring 94 pct. af Adipo­si­tas­for­e­nin­gens sam­le­de mid­ler i 2022, hvil­ket fik patient­for­e­nin­ger­nes tale­rør, Dan­ske Patien­ter, op i det røde felt. 

“Det er under­gra­ven­de for bor­ger­nes til­lid, og det er under­gra­ven­de for patient­for­e­nin­ger­nes funk­tion,” lød karak­te­ri­stik­ken af Adipo­si­tas­for­e­nin­gen fra Dan­ske Patien­ters direk­tør Mor­ten Freil. 

Novo Nor­disk har alt­så betalt for­e­nin­gen for at føre kampag­ne, på præ­cist sam­me tid som de lan­ce­re­de deres popu­læ­re vægt­tabs­mid­del Wegovy. 

Det fik den­gang medi­ci­na­lin­du­stri­ens egen vagt­hund ENLI (Etisk Nævn for Læge­mid­de­lin­du­stri­en) til at gå ind i sagen, som der faldt afgø­rel­se i tid­li­ge­re på som­me­ren. Novo Nor­disk fik kri­tik for mang­len­de trans­pa­rens, for­di Novo Nor­disk hav­de del­ta­get i en wor­ks­hop med Adipo­si­tas­for­e­nin­gen og rek­la­me­bu­reau­et Boc­ca uden at ind­be­ret­te det til ENLI. 

Det var iføl­ge indu­stri­vagt­hund­en et pro­blem, som før­te til en påta­le af Novo Nor­disk for mang­len­de gen­nem­sig­tig­hed, for­di det kan betrag­tes som støtte. 

Adipo­si­tas­for­e­nin­gen og rek­la­me­bu­reau­et Boc­ca iværk­sat­te en infor­ma­tions­kampag­ne mod svær over­vægt, og én del af den viden, der var i kampag­nen, kom fra wor­ks­hop­pen – hvil­ket der­med var ikke finan­si­el støt­te, som skul­le have været ind­be­ret­tet til ENLI.

Kri­tik­ken af Novo kom­mer dog først frem nu, for­di Novo Nor­disk anke­de afgø­rel­sen til Anke­næv­net, som er kom­met frem til sam­me afgø­rel­se: Novo Nor­disk får en påta­le for ikke at have været åbne nok om støt­ten til Adipositasforeningen. 

Vil du læse nær­me­re om Novo Nor­disk tæt­te sam­ar­bej­de med den lil­le patient­for­e­ning, kan du læse mere her.


Tre hur­ti­ge fra finansverdenen

1

#DKin­Rus­sia: Natio­nal enhed for Sær­lig Kri­mi­na­li­tet (NSK), tid­li­ge­re kendt som Bag­mand­spo­li­ti­et, efter­for­sker i øje­blik­ket 22 sager om poten­ti­el­le over­træ­del­ser af sank­tio­ner­ne mod Rusland. 

Det skri­ver Ber­ling­s­ke.

2

#Chin­aIn­Rus­sia: Kine­si­ske ban­ker har stil­let mil­li­ar­der af dol­lars til rådig­hed for rus­si­ske lån­gi­ve­re, efter vest­li­ge finan­si­el­le insti­tu­tio­ner luk­ke­de deres akti­vi­te­ter i lan­det efter Ruslands inva­sion af Ukraine. 

Det viser en under­sø­gel­se fore­ta­get af den bri­ti­ske avis Finan­ci­al Times. 

Iføl­ge avi­sen er Kinas andel i den rus­si­ske bank­sek­tor firedoblet på 14 måne­der – fra febru­ar 2022 til marts 2023. 

3

Klub­ben bestem­mer: Virk­som­he­der må til­sy­ne­la­den­de ikke selv bestem­me, hvem de vil have ansat på hav­nen i Aar­hus. Det for­tæl­ler ship­ping-gigan­ten Blue Water Ship­ping til Finans, efter medi­et har kun­net for­tæl­le, at Blue Water Ship­ping har haft et fuld­gyl­digt HA-med­lem ansat med fle­re alvor­li­ge dom­me på CV’et, blandt andet for narkotikakriminalitet. 

“Vi har en loka­laf­ta­le med 3F Hav­ne­ar­bej­der­nes Klub, der omfat­ter alle opga­ver omkring last­ning, lod­s­ning og kør­sel på hav­nen. Den til­skri­ver, at alt mand­skab – løst og fastan­sat­te – på det områ­de anvi­ses igen­nem klub­ben. Vi benyt­ter såle­des de hav­ne­ar­bej­de­re, vi får anvist,” for­kla­rer kom­mu­ni­ka­tions­chef Jan Hjort­lund Hansen. 


Money for nothing

Det er ikke engang et år siden, at Jakob Elle­mann-Jen­sen (V) vil­le sæl­ge sta­tens aktie­ma­jo­ri­tet i Ørsted. Det skul­le skaf­fe 60 mil­li­ar­der kro­ner, som skul­le bru­ges til at gen­nem­fø­re den grøn­ne omstil­ling frem mod 2030. 

Siden da er det gået én vej for Ørsteds vær­di – nedad. 

Ale­ne i ons­dags, hvor sel­ska­bet tab­te næsten en fjer­de­del af sin aktie­vær­di, efter nyhe­den om at virk­som­he­den har nedskriv­nin­ger i mil­li­ard­klas­sen på vej på det ame­ri­kan­ske mar­ked. Her blev der skå­ret hele 77,4 mil­li­ar­der af sel­ska­bets børsværdi. 


Ugens tal

Hvad vil­le det egent­ligt koste, hvis fed­me­me­di­cin som eksem­pel­vis Novo Nor­disks Weg­ovy blev omfat­tet af det gene­rel­le offent­li­ge til­skud til medicin? 

Det spørgs­mål har Dansk Fol­ke­par­tis Met­te Thie­sen stil­let til sund­heds­mi­ni­ste­ren, og sva­ret er umid­del­bart i den høje ende. 

I sva­ret skri­ver sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løhde: 

“Det vur­de­res, at der er ca. 900.000 svært over­væg­ti­ge dan­ske­re, dvs. med en BMI ≥ 30. Hvis alle i den­ne grup­pe fik offent­ligt til­skud til behand­ling med Weg­ovy, vil­le det med­fø­re regio­na­le til­skuds­ud­gif­ter imel­lem 23,9 og 27,9 mia. kr. (2023-tal).”

Med andre ord: Novo Nor­disk kan stå til en klæk­ke­lig mil­li­ar­dind­sprøjt­ning, hvis det offent­li­ge til­skud kommer. 


Fiskers poli­ti­ske forbindelser

Vi slut­ter ugens nyheds­brev med en slags genud­sen­del­se af en histo­rie, som aldrig rig­tig er ble­vet for­talt i Danmark. 

Året var 2013, og den davæ­ren­de ame­ri­kan­ske vice­præ­si­dent Joe Biden hav­de taget opstil­ling for­an en ned­lagt Gene­ral Motors-fabrik i sin hjem­stat Delaware. 

Her annon­ce­re­de Biden et enormt sats fra den ame­ri­kan­ske rege­rings side på elek­tri­ske biler – og i pla­nen ind­gik en helt sær­lig dan­sker, den ver­dens­be­røm­te bil­de­sig­ner Hen­rik Fisker, der hav­de lan­ce­ret bil­mær­ket Fisker. 

“Fol­kens, vi laver et væd­de­mål. Vi sat­ser på frem­ti­den, vi sat­ser på det ame­ri­kan­ske folk, vi sat­ser på mar­ke­det, vi sat­ser på innova­tion,” lød det fra vicepræsidenten. 

Joe Biden annon­ce­rer, at Fisker vil byg­ge en ny fabrik i sta­ten Delawa­re. Gan­ske kort fra sit eget hjem. Offi­ci­al Whi­te Hou­se Pho­to by David Lienemann

Vice­præ­si­den­tens sats invol­ve­re­de, at mil­li­ar­der af offent­li­ge kro­ner vil­le til­gå den dan­ske desig­ners bilmærke. 

Én mil­li­ard dol­lars skul­le deles mel­lem de to elek­tri­ske bil­pro­du­cen­ter Fisker og Tesla. Fisker modt­og låne­til­ken­de­gi­vel­ser på 528 mil­li­o­ner dol­lars – eller mere end 3,5 mil­li­ar­der kro­ner fra den ame­ri­kan­ske stat. Det på trods af at de på davæ­ren­de tids­punkt end­nu hav­de til­go­de at sæl­ge ét ene­ste køretøj. 

Sam­ti­dig hav­de Fisker sam­let 600 mil­li­o­ner dol­lars sam­men fra pri­va­te inve­sto­rer, som i høj grad var for­bun­det til Oba­ma-præ­si­di­et, hvor Joe Biden alt­så huse­re­de som vice­præ­si­dent. Fisker blev støt­tet af den tid­li­ge­re vice­præ­si­dent Al Gore og ven­tu­re­ka­pi­ta­li­sten John Doerr, en “big-tick­et” Oba­ma-donor og en stor bidrag­sy­der til Joe Bidens 2020-kampagne. 

Sam­ti­dig modt­og Fisker 20 mil­li­o­ner dol­lars fra skat­tey­der­ne i Delawa­re for at love at flyt­te sin pro­duk­tion hertil. 

Det var det ame­ri­kan­ske Depart­ment of Ener­gy, der stod for at udste­de låne­ne. For­ud hav­de Biden iføl­ge ame­ri­kan­ske Wall Stre­et Jour­nal invol­ve­ret sig geval­digt i processen. 

Ame­ri­kan­ske medi­er beskrev fabrik­ken som væren­de “alt for stor til opga­ven”, og så var den des­u­den “dyre­re at moder­ni­se­re end andre gam­le GM-ejen­dom­me.” Alli­ge­vel blev net­op fabrik­ken i Delawa­re valgt, og det viste sig, at der var nog­le kla­re poli­ti­ske for­de­le ved at pla­ce­re fabrik­ken net­op der: Den lå kun et par kilo­me­ter fra Bidens hus. 

I 2010 begynd­te pro­duk­tio­nen af Fiskers før­ste bil, Fisker Kar­ma. Men på trods af at ame­ri­kan­ske skat­tey­de­re hav­de skudt mil­li­ar­der af sted til Fisker som lån for at opstar­te pro­duk­tio­nen i USA, så fore­gik pro­duk­tio­nen i Finland. 

Kort tid efter begynd­te det at gå ned ad bak­ke for bilmærket. 

De ame­ri­kan­ske myn­dig­he­ders god­ken­del­se af bilen tog læn­ge­re tid end ven­tet, virk­som­he­den, som leve­re­de bilens bat­te­ri­er, gik kon­kurs, og så blev 330 Fisker Kar­ma-biler, som ven­te­de på at bli­ve udski­bet i New Jer­sey, beska­di­get, da orka­nen Katri­na gik i land. 

Fisker gik kon­kurs med et brag. 

Inden da hav­de ame­ri­kan­ske skat­tey­de­re lånt virk­som­he­den hele 192 mil­li­o­ner dol­lars – eller 1,3 mil­li­ar­der kro­ner i nuti­dens vekselkurs. 

Ikke én ene­ste bil blev nogen­sin­de pro­du­ce­ret i USA. 

Efter kon­kur­sen blev listen over kre­di­to­rer opgjort og gjort offent­lig. Her kun­ne man læse, at Fisker skyld­te pen­ge til kend­te nav­ne som Leo­nar­do DiCaprio, Al Gore, BMW, André Aggas­si og sidst men ikke mindst Robert “Hunter” Biden – Joe Bidens søn. 

Og så kun­ne histo­ri­en egent­lig være død der. Men det er den ikke. 

Hunter Biden har været gen­stand for fle­re under­sø­gel­ser i USA. Både hos poli­ti­et og i kon­gres­sen. Da Hunter Biden ind­le­ve­re­de sin bær­ba­re com­pu­ter til repa­ra­tion, fik han sine e‑mails lækket. 

I dis­se e‑mails frem­går det ad fle­re gan­ge, at der var sær­de­les tæt­te for­bin­del­ser mel­lem Fisker og Biden-familien. 

Den loka­le avis The News Jour­nal har fle­re gan­ge skre­vet om bån­de­ne mel­lem Hunter Biden og Fisker. 

To måne­der efter at Fisker hav­de prok­la­me­ret, at de vil­le over­ta­ge fabrik­ken tæt ved Bidens hjem, skri­ver Hunter Biden en mail til en for­ret­nings­kon­takt i Delaware. 

“Det er vores fond, der er med i (Fisker)-aftalen. Fedt fir­ma, ikke?” 

En måned sene­re modt­og Hunter Biden end­nu en e‑mail fra en lokal finansmand: 

“En oprig­tig tak for al hjælp ved­rø­ren­de Fisker, især intro­duk­tio­nen til Wayne.” 

“Og til­lyk­ke til alle med over­dra­gel­sen af Boxwood Plant (fabrik­ken i Delawa­re, red.).”

Efter kon­kur­sen var det ikke kun Hunter Biden, som stod listet som kre­di­tor. Det gjor­de tre inve­ste­rings­fon­de, der bar Rose­mont-nav­net og hav­de adres­ser, der mat­che­de Rose­mont Seneca Part­ners – alt­så Hunter Bidens virksomhed. 

Tak for nu 

Det var alt for den­ne uge. Tak, for­di du læste med. Som altid kan du kon­tak­te os på Mikkel@frihedsbrevet.dk, Mathias@frihedsbrevet.dk og Lasse@frihedsbrevet.dk.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her