Fri Finans uge 38: Hvor er Gritt?


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Pres­se­fo­to: Deloitte

Kære læser 

Vi star­ter den­ne uges nyheds­brev i afde­lin­gen for bizar­re rek­la­me­vi­deo­er. Af en eller anden årsag har lan­dets PR-bureau­er fået over­be­vist en ræk­ke af Dan­marks stør­ste virk­som­he­der om, at de skul­le se at få lavet en ræk­ke dybt mærk­vær­di­ge reklamevideoer. 

Vi læg­ger ud med råd­giv­nings­gi­gan­ten Deloit­te, der har udrul­let kampag­nen Fre­edom To Grow. Fri­hed til at vok­se. Måske det vil­le være dumt at gå i byen med det mod­sat­te? Hos os kan du ikke udvik­le dig?

Hvem er Gritt?

Om det er en slags mod­træk til Dansk Fol­ke­par­tis “Stop Woke”-hjemmeside vides ikke, men efter at have gen­nem­set en fem minut­ter lang video om, hvor fedt det er at arbej­de hos Deloit­te, er vi i tvivl om, at vi nogen­sin­de har set noget, som er mere poli­tisk korrekt. 

Vi møder tre skæb­ner hos Deloit­te, som skal vise os, hvor godt arbejds­li­vet kan være. At virk­som­he­den i åre­vis har været kendt for at piske helt unge revisortrai­ne­es gen­nem 70–80-timers arbejds­u­ger, synes at være glemt. 

Før­ste med­ar­bej­der er kon­su­len­ten Mie, der arbej­der med grøn omstil­ling. Hun har en kvin­de­lig arki­tekt-kære­ste, som bor i Lis­sa­bon, og så er det jo hel­digt, at Deloit­te gik med til, at hun nu kun­ne arbej­de fra kon­to­ret i Lis­sa­bon. Arbejds­li­vet er skønt, men lo and behold. Nu skal arki­tekt­kæ­re­sten til at arbej­de i Sin­ga­po­re, men selv­føl­ge­lig har Deloit­te også et kon­tor der. 

Den næste med­ar­bej­der er Sami. Han er revisor og over­ra­sket over, hvor højt hans arbej­de bli­ver værds­at af hans kol­le­ga­er og che­fer. Men først og frem­mest så er han far med stort F, for der er nem­lig plads til beg­ge dele hos Deloit­te. Skønt. 

Sid­ste med­ar­bej­der er Gritt Beck Jen­sen. Hun elsker sit job. Det gør hun vir­ke­lig. Hun arbej­der med digi­tal trans­for­ma­tion og cyber­stra­te­gi. Vildt. Og så er hun ble­vet part­ner i Deloit­te. Det er godt, synes hun, for så har hun mere tid til at bidra­ge som leder. Fil­men afslut­tes med, at Gritt over­ræk­kes et part­ner-diplom fra Deloitte. 

På Fri Finans synes vi, at det lød som en rig­tig god histo­rie. Der­for rin­ge­de vi til Deloit­te for at snak­ke nær­me­re med deres nye part­ner Gritt Beck Jensen. 

Men hvad var den nu af? Da vi rin­ge­de til recep­tio­nen i Køben­havn, kun­ne de ikke fin­de én ene­ste med­ar­bej­der i Dan­mark, der hed Gritt Beck Jensen. 

Vi skrev her­ef­ter til Deloit­tes pres­se­chef og spurg­te, om hun måske kun­ne hjæl­pe med at fin­de frem til Deloit­tes nye partner. 

“Karak­te­ren Gritt Beck Jen­sen i vores kampag­ne­film er fik­tiv og spil­let af en sku­e­spil­ler, så det er for­kla­rin­gen på, at du ikke kan få hen­de i røret, når du kon­tak­ter recep­tio­nen,” lød sva­ret fra Deloit­tes pres­se­chef Anna Simonsen. 

Hvad søren? Har Deloit­te vir­ke­lig været nødsa­get til at hyre sku­e­spil­le­re og opfin­de fal­ske part­ner­ska­ber for at vise, hvor læk­kert et sted de er at arbej­de hos? 

Hvad med Sami? Faren med stort F? Eller Mie, som har det for fedt i Portu­gal? Var de også bare skuespillere? 

Ja – gan­ske rig­tigt. De er skam også sku­e­spil­le­re, oply­ser pres­se­che­fen i Deloit­te. Vi håber, at Sami er en lige så god far i vir­ke­lig­he­den, som han er på film. 

Og ved selv­syn kan vi i hvert fald kon­sta­te­re, at kon­su­len­ten Mie i vir­ke­lig­he­den hed­der Julie og er med i rek­la­mer for blandt andet Tel­mo­re, Aqua D’or og Bur­ger King. 

Tænk sig, at Deloit­te, der har mere end 3.000 ansat­te i Dan­mark, ikke har kun­net fin­de tre eksemp­ler på gode karriereveje. 

Pres­se­chef Anne Simon­sen oply­ser, at på trods af at Deloit­te skri­ver: “Tre histo­ri­er, der omfav­ner nog­le af vores man­ge talen­ters liv, for­håb­nin­ger og ambi­tio­ner og viser, hvor­dan det at være en del af Deloit­te giver dem fri­hed til at vok­se”, så er der ikke tale om doku­men­ta­risk materiale. 


Mini­sters spin­dok­tor ankla­ges for pro­ble­ma­tisk Novo Nordisk-dobbeltrolle

Der er tæt­te for­bin­del­ser mel­lem sta­ten og Novo Nordisk. 

Et af de kla­re­ste eksemp­ler er medi­ci­nal­gi­gan­tens for­hen­væ­ren­de lob­byist Tho­mas Bil­le Win­kel, der siden janu­ar har været spin­dok­tor for inden­rigs- og sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V).

Nu kan Fri­heds­bre­vet for­tæl­le, at Tho­mas Bil­le Win­kel fik pla­ce­ret mini­ste­ren til et Novo Nor­disk-arran­ge­ment på årets Fol­ke­mø­de på Born­holm, som han selv hav­de været med til at udvik­le, da han var lob­byist for net­op Novo Nordisk. 

Det får eks­pert og par­ti­er til at ankla­ge ham for at have en pro­ble­ma­tisk dobbeltrolle. 

Du kan læse histo­ri­en her.


Tre hur­ti­ge fra ugen der gik

1

Gyl­dent hånd­tryk: Når Pen­sionDan­marks man­ge­åri­ge top­chef Tor­ben Möger Peder­sen til okto­ber fri­vil­ligt stop­per i pen­sions­kas­sen, kom­mer han ikke til at gå sul­ten i seng. Hans fra­træ­del­ses­af­ta­le bety­der nem­lig, at han tager 29 mil­li­o­ner kro­ner med sig ud, skri­ver medi­et Insi­de­Bu­si­ness, der har fået tal­let oplyst af 3F-for­man­den Hen­ning Over­gaard, der er besty­rel­ses­for­mand i PensionDanmark. 

2

Helt ude i sko­ven: Det er ikke nogen nyhed, at de nye ejen­doms­vur­de­rin­ger har udløst et rama­skrig i det gan­ske land, efter at 1,8 mil­li­o­ner boli­ge­je­re i sid­ste uge fik adgang til deres fore­lø­bi­ge vur­de­rin­ger, som træ­der i kraft ved års­skif­tet. Men der er nu 68.000 vur­de­rin­ger, hvor grund­vær­di­en er høje­re end den sam­le­de vur­de­ring, som skal under­sø­ges. Det bekendt­gjor­de skat­te­mi­ni­ster Jep­pe Bruus (S) i sid­ste uge. 

3

3.600 aktie­hand­ler, mens konen var stats­mi­ni­ster: I bro­der­lan­det Nor­ge er det den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Erna Sol­bergs mand, der i den for­gang­ne uge har truk­ket sto­re over­skrif­ter. Mens Sol­berg var stats­mi­ni­ster, fore­tog hen­des mand Sin­dre Fin­nes mere end 3.600 aktie­hand­ler. Det har nu fået hans kone til at tage offent­lig afstand fra ham: 

“Det er alvor­ligt, for­di det inde­bæ­rer, at jeg egent­ligt har været inha­bil i sager, som jeg har behand­let, da jeg var stats­mi­ni­ster,” udta­ler Erna Solberg. 

Selv siger Sin­dre Fin­nes, at medi­e­op­mærk­som­he­den på sagen gør, at han er ude af stand til at fun­ge­re nor­malt, og at han der­for ikke kan sva­re på spørgs­mål om handlerne. 


Har en AI skre­vet det her? 

Den for­hen­væ­ren­de radiovært, DJ og medi­ei­værk­sæt­ter Le Gam­melt­oft er i dag kom­mu­ni­ka­tions­chef i virk­som­he­den Netcompany. 

I man­dags kun­ne hun på Twitter/X frem­vi­se, hvad hun igen­nem de sid­ste man­ge måne­der har arbej­det på – en ny visu­el iden­ti­tet for Net­com­pa­ny. Hvis bare de hav­de lagt den sam­me ener­gi i AULA eller Poli­tiets nye IT-system til våbentilladelser. 

Den nye visu­el­le iden­ti­tet er ble­vet fulgt op af en video, og her er der alt­så fuld bingo­p­la­de på floskler. 

“Innova­tion is about seing the unse­en. Imag­i­ning the uni­mag­i­nab­le. That first step into an unk­nown land,” star­ter video­en ud, inden vi skal hastigt vide­re til “Uphol­ding Demo­cra­cy. Trans­pa­ren­cy. Soci­al Security.” 

Når man vin­der 70 pro­cent af de offent­li­ge IT-udbud, skal man så skri­ve noget om demokrati? 

Det næste, vi tænk­te, var: Har en AI-skre­vet tek­sten til den­ne her video? 

Hvis Net­com­pa­ny nu skul­le kom­me med en læn­ge ven­tet toer om deres nye visu­el­le iden­ti­tet, har vi bedt Chat­G­PT om at give nog­le fle­re bud under promptet: 

“Kan du give mig en mas­se flos­k­ler om demo­kra­ti, men­ne­ske­ret­tig­he­der og design, man kan bru­ge i en rek­la­me­vi­deo til IT-virk­som­he­den Net­com­pa­ny, som leve­rer IT-løs­nin­ger til det offent­li­ge og private?” 

Her­un­der er et par udvalg­te linjer: 

“Demo­cra­cy starts with trans­pa­ren­cy, and that’s our promise.” 

“Toget­her, we cre­a­te digi­tal solu­tions that give citizens a voice.” 

“Net­com­pa­ny – Buil­ding Brid­ges to a More Inclu­si­ve Digi­tal Future.” 

“Human rights are our foun­da­tion. Tech­no­lo­gy is our tool.” 

“From cre­a­ti­vi­ty to code – our design phi­los­op­hy is your success.” 


Cos­ta del skrivebord

Dansk Erhverv er gået til kamp mod de tid­li­ge­re til­ba­ge­træk­nings­ord­nin­ger – du ken­der det måske som Arne-pension. 

Kampag­nen er dog… lidt mærkværdig. 

Den bil­led­dæk­kes af dan­sen­de og sol­ba­den­de pen­sio­ni­ster, og er man lidt kynisk, så kan kampag­nen vir­ke som en opfor­dring til at drop­pe at gå på pension. 

“Vi sen­der fle­re og fle­re tid­ligt på pen­sion, imens vi skri­ger på arbejds­kraft. Skal vi ikke gøre noget ved det?” står der i videoen. 

“Vi vil ger­ne sen­de et sig­nal til poli­ti­ker­ne om, at det ikke er hen­sigts­mæs­sigt, at man kan gå på pen­sion før tid for skat­te­bor­ger­nes pen­ge uden at være neds­lidt,” siger den 34-åri­ge kampag­ne­chef Marcus Stoltze i Berlingske. 

Det må selv­føl­ge­lig være en nær­væ­ren­de tan­ke for arbejds­gi­ver­or­ga­ni­sa­tio­nens 34-åri­ge kampag­ne­chef, at en sol­ba­den­de, san­gria-drik­ken­de, halv­fed dan­sker i ste­det kun­ne træk­ke i overalls­ne og byg­ge Femern-tun­ne­len, men helt ærligt. 

Hvis man er i tvivl om, hvor lidt Dansk Erhverv vir­ke­lig er med de arbej­den­de dan­ske­re, så tag bare et kig på den tid­li­ge­re kampag­ne “Dan­mark er en virksomhed”. 

I video­en er en føde­af­de­ling en per­so­na­le­af­de­ling, natu­ren er et ”kon­tor­land­skab med højt til lof­tet”, og ple­je­sek­to­ren er vores alle sam­mens HR-afdeling. 

Fin­des der vir­ke­lig virk­som­he­der i Dan­mark, der har så fir­kan­tet et syn på deres med­ar­bej­de­re, som Dansk Erhverv har på dan­sker­ne? Vi tror det ikke. 

Og gad vide om alle de man­ge turistvirk­som­he­der, som er med­lem af Dansk Erhverv, egent­lig kan til­træk­ke turi­ster til den sto­re virk­som­hed Dan­mark, hvor fol­ket har travlt med at arbejde? 


Til sidst: En rig­tig god reklame

Vi slut­ter rek­la­merul­let af med en virk­som­hed, som har for­må­et at ska­be rig­tig, rig­tig god rek­la­me om sig. 

På hav­ne­kaj­en på Espla­na­den i Køben­havn lig­ger Lau­ra Mær­sk. Ver­dens før­ste met­ha­nol­drev­ne con­tai­ner­skib. Til ste­de den 14. sep­tem­ber var EU-kom­mis­sio­nens for­mand Ursu­la von der Ley­en, der kun­ne svin­ge champag­ne­fla­sken og døbe det nye skib. 

Fle­re medi­er hop­pe­de i høj grad på limpinden. 

“Mær­sk i histo­risk skridt for at sik­re grønt brændstof” 

“Mær­sk-ejer i histo­risk sats”

“Lau­ra Maersk nam­ing marks new met­ha­nol era” 

“EU-top slår fast: Nyt Mær­sk-skib er »big deal« for verden” 

Sådan lød bare nog­le af overskrifterne. 

Alt i alt en rig­tig god rek­la­me. Hel­dig­vis var der dog medi­er, som også var en smu­le kri­ti­ske over­for Mærsk. 

Mær­sk udle­der hvert år 34 mil­li­o­ner ton CO2. Der­med har Mær­sk-kon­cer­nen ale­ne et kli­maaf­tryk i sam­me stør­rel­ses­or­den som hele det dan­ske sam­fund inklu­siv hele land­bru­get, indu­stri­en og husholdningerne. 

Til DR indrøm­me­de Mær­sk, at man hav­de taget kli­ma­for­an­drin­ger seri­øst for sent, mens Ritzau sat­te fokus på, at det kan bli­ve svært over­ho­ve­det at pro­du­ce­re nok met­ha­nol til Mær­sks flåde. 

Tak for nu

Det var, hvad vi hav­de til dig for den­ne gang. Hvis du ønsker at kon­tak­te os for tip, ris eller ros, kan det gøres på Mikkel@frihedsbrevet.dk, lassesandborg@frihedsbrevet.dk eller mathias@frihedsbrevet.dk.

Vi ses igen i næste uge.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her