Fri Finans uge 41: CEPOS’ hem­me­li­ge gæster

Iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger holdt CEPOS for fle­re måne­der siden et besty­rel­ses­mø­de og et såkaldt stra­te­gi­se­mi­nar. Møde­ts for­mål var at fast­læg­ge den ret­ning, som tæn­ket­an­ken skal tage i frem­ti­den. Til stra­te­gi­se­mi­na­ret var der hen­tet hjælp ude­fra. For her duk­ke­de ingen rin­ge­re end Bør­sens che­fre­dak­tør og for­hen­væ­ren­de finans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don op. Det gjor­de han i sel­skab med Anders Fogh Ras­mus­sens tid­li­ge­re spin­dok­tor Micha­el Kri­sti­an­sen og Mor­ten Høy­er, der er top­lob­byist i Dansk Industri. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her