Fri Finans uge 42: Medi­cin­kon­gens fine for­nem­mel­ser: Du beta­ler for top­di­rek­tø­rens taxature

Når ansat­te i virk­som­he­der eller myn­dig­he­der tager til soci­a­le arran­ge­men­ter, så ple­jer det at være på egen reg­ning, hvis man vil have en taxa hjem. Sådan er det ikke for Flem­m­ing Son­ne, der er øver­ste chef i Amgros, der er ind­kø­ber af medi­cin for regio­ner­ne. Selv­om Flem­m­ing Son­ne med en løn på 123.244 kro­ner og 19,5 pct. i pen­sion hver måned er blandt de bedst betal­te i den offent­li­ge sek­tor – så er han ikke for fin til at lade sig frag­te hjem uden selv at betale. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her