Fri Finans uge 44: Én af Dan­marks rige­ste kaste­de pen­ge efter par­ti­er – så kom Skat efter ham


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser 

Lad os begyn­de med et spørgsmål. 

Hvor går græn­sen for, hvad en virk­som­hed eller en virk­som­hed­s­e­jer skal beta­le for? 

Det er skat­te­myn­dig­he­der­ne og en ejen­doms­ma­ta­dor rygen­de ueni­ge om. Det kan du læse eller lyt­te mere om i den­ne uge. 

Vi for­tæl­ler om en hidtil ukendt strid mel­lem skat­te­myn­dig­he­der­ne og en af Dan­marks rige­ste mænd, Mika­el Golds­ch­midt, der blandt andet er kendt for sine bånd til Kon­ge­hu­set, hvor han har haft Prins Niko­lai ansat i sit ejen­domsim­pe­ri­um og tid­li­ge­re har haft Gre­vin­de Ale­xan­dra boende. 

Vi oprul­ler sagen i det­te nyheds­brev, som ikke kun hand­ler om retsopgøret. 

I dag skal det også hand­le om en ny og uven­tet kurs fra DSB, som lige plud­se­lig ger­ne vil for­tæl­le, hvem der har købt Dan­marks IC4-tog – det vil­le de ellers ikke for lidt over en uge siden, før vi her på Fri­heds­bre­vet afslø­re­de, hvem købe­ren var. 

Og så skal vi også for­bi ATP. 


Ejen­doms­ma­ta­dor i slags­mål med Skat

En luksus­lej­lig­hed på 494 kva­drat­me­ter på Grøn­nin­gen i Køben­havn og par­ti­støt­te på 160.000 kro­ner har været cen­trum for en fejde mel­lem skat­te­myn­dig­he­der­ne og ejen­doms­ma­ta­doren Mika­el Golds­ch­midt, der er blandt lan­dets rigeste. 

Skat­testy­rel­sen mener nem­lig, at Golds­ch­midt har tør­ret pri­va­te udgif­ter af på sit per­son­li­ge ejendomsimperium. 

Det var nem­lig M. Golds­ch­midt Hol­ding, der betal­te for tre dona­tio­ner på 50.000 kro­ner til Ven­stre, Kon­ser­va­ti­ve og Libe­ral Alli­an­ce samt 10.000 kro­ner til en ukendt kan­di­dat i 2018. 

Det frem­går af en afgø­rel­se fra Lands­skat­te­ret­ten, som er kom­met på banen, for­di Mika­el Golds­ch­midt selv har kla­get over Skattestyrelsen. 

Par­ti­er udvi­ste inter­es­se – så fik de penge

Dona­tio­ner­ne kom fra Mika­el Golds­ch­midts per­son­li­ge sel­skab M. Golds­ch­midt Hol­ding A/S, der har akti­ver for 9 mil­li­ar­der kro­ner, hvoraf 5,8 mil­li­ar­der kro­ner stam­mer fra ejen­dom­me, mens sel­ska­bet også ejer isen­kræm­mer­kæ­den Imerco. 

Der var en sær­lig grund til, at net­op dis­se tre par­ti­er, Ven­stre, Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti og Libe­ral Alli­an­ce, samt en ukendt kan­di­dat modt­og 10.000 kroner. 

De “hav­de udvist spe­ci­el inter­es­se i at støt­te pro­jek­ter”, som kun­ne sik­re fle­re pen­ge til Golds­ch­midts ejen­domsim­pe­ri­um. Der­for var der iføl­ge Golds­ch­midt-lej­ren tale om erhvervs­mæs­sig støtte. 

Men det var lige smart nok, men­te Skat­testy­rel­sen, som vur­de­re­de, at der var tale om, at erhvervs­man­dens sel­skab hav­de dæk­ket en pri­vat udgift for Goldschmidt. 

I vir­ke­lig­he­den var dona­tio­ner­ne maske­ret udbyt­te, kon­klu­de­rer Skat­testy­rel­sen. Den afgø­rel­se accep­te­re­de Golds­ch­midt ikke – han gik der­for vide­re til Lands­skat­te­ret­ten. Men her fik Mika­el Golds­ch­midt ikke oprejsning. 

Tvær­ti­mod slog Lands­skat­te­ret­ten fast, at Golds­ch­midt-lej­ren kom med sort snak. 

“Det for­hold, at sel­ska­bet iso­le­ret set kan have en for­ret­nings­mæs­sig inter­es­se i at yde poli­tisk støt­te, ændrer ikke ved, at par­ti­støt­ten må være båret af hove­d­ak­tio­næ­rens per­son­li­ge inter­es­se og hans bestem­men­de ind­fly­del­se i sel­ska­bet,” fast­slår Lands­skat­te­ret­ten, som alt­så kon­klu­de­rer, at der er tale om maske­ret udbytte. 

Det frem­går af afgørelsen. 

Selv­om Golds­ch­midt ihær­digt har argu­men­te­ret for, at sagen ikke hav­de noget at gøre med ham per­son­ligt, så fik piben en anden lyd, da Fri­heds­bre­vet rin­ge­de for at høre, hvad der er op og ned. 

I før­ste omgang var Fri­heds­bre­vet ble­vet stil­let et inter­view i udsigt, men da det var tid til det, var det ikke læn­ge­re en mulig­hed, lød det fra Goldschmidt-lejren. 

“Det er en helt per­son­lig skat­tesag. Dem udta­ler vi os alt­så ikke om,” siger Chri­sti­an Rich­ter, der er kon­cer­njurist i M. Golds­ch­midt Hol­ding A/S, der er afsen­der på dona­tio­ner­ne på 160.000 kroner. 

Hvad var for­må­let med partistøtten?

“Vi vil ikke ind i drøf­tel­se af den her sag. Desvær­re,” afvi­ser Chri­sti­an Richter. 

Vil­le ikke luk­ke myn­dig­he­der­ne ind

Stri­den hand­ler ikke kun om par­ti­støt­te, men også om den 494 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed, som Mika­el Golds­ch­midt selv bor i, men er ejet af selskabet. 

Skat­testy­rel­sen men­te ikke, at vur­de­rin­gen var tids­sva­ren­de, for­di sel­ska­bet var gået med den offent­li­ge vur­de­ring. Sty­rel­sen fastslog, at Golds­ch­midt ikke betal­te markedslejen. 

I prak­sis betød det, at vær­di­en var langt høje­re end det, sel­ska­bet hav­de indberettet. 

For at fin­de frem til den ret­mæs­si­ge vær­di vil­le Vur­de­rings­sty­rel­sen besig­ti­ge ejendommen. 

Det ønske­de sel­ska­bet ikke, frem­går det af afgørelsen. 

Skat­testy­rel­sens kon­klu­sion blev, at der skul­le ind­be­ret­tes yder­li­ge­re vær­di af fri bolig, som sel­ska­bet stil­le­de til rådig­hed for Goldschmidt. 

Det kla­ge­de Golds­ch­midt over, og her var der fak­tisk en smu­le oprejs­ning til rig­man­den, da Lands­skat­te­ret­ten kor­ri­ge­re­de Skattestyrelsen. 

“Lands­skat­te­ret­ten fin­der, at vær­di af fri bolig skal fore­ta­ges med udgangs­punkt i ejen­doms­vur­de­rin­gen,” frem­går det af afgørelsen. 

Og selv­om der har været meget virak om ejen­doms­vur­de­rin­ger, der gene­relt har vist sig at være lave­re end mar­keds­vær­di­en, så er det under­ord­net, vur­de­re­de Landsskatteretten, 

“Det for­hold, at ejen­doms­vur­de­rin­gen ikke måt­te være ret­vi­sen­de, ændrer ikke her­ved,” lyder det i afgørelsen. 

Fri­heds­bre­vet har spurgt Mika­el Golds­ch­midt, om lejer­ne i ejen­dom­s­kon­cer­nens man­ge boli­ger beta­ler hus­le­je efter den offent­li­ge vurdering. 

Det har han ikke ønsket at sva­re på, oply­ser kon­cer­njuri­sten Chri­sti­an Richter. 


Foto: Leif Jør­gen­sen — CC BY-SY 4.0

Ny kurs fra DSB

Det har læn­ge været en hem­me­lig­hed, hvem der skul­le over­ta­ge de skan­da­le­ram­te IC4-tog. Eje­ren af toge­ne, DSB, kun­ne sid­ste år annon­ce­re, at de var solgt til en ukendt, uden­land­sk køber til en ukendt pris. 

I sid­ste uge kun­ne vi for­tæl­le, at IC4-toge­ne skul­le til Rumæ­ni­en, hvor et sel­skab i Gram­pet Group-kon­cer­nen hav­de købt 74-togsæt. 

Det bekræf­te­de en med­ar­bej­der i kon­cer­nen over for Fri­heds­bre­vet. Sam­ti­dig viste et fil­navn i en aktind­sigt, Fri­heds­bre­vet hav­de fået hos DSB, at fle­re top­folk besøg­te det rumæn­ske sel­skab Car­di­nal Main, som er et dat­ter­sel­skab til Gram­pet Group. 

Det var dog svært at få DSB til at sige noget som helst. Det vil­le nem­lig være øko­no­misk ska­de­ligt for køberen: 

“Det er DSB’s vur­de­ring, at offent­lig­gø­rel­se af navn på køber og oplys­nin­ger om tog­sæt­te­nes pris på nuvæ­ren­de tids­punkt vil være af væsent­lig øko­no­misk betyd­ning for køber. Det er der­for aftalt, at køber selv står for offent­lig­gø­rel­se af beslut­nin­gen om at købe tog­sæt­te­ne, så snart det er hen­sigts­mæs­sigt,” lød det før­ste svar fra DSB, der kom fra Micha­el Beck­mann, under­di­rek­tør for tog­ma­te­ri­el i DSB. 

Pres­se­che­fen i DSB, Niels-Otto Fisker, bekræf­te­de, at der var tale om en rumænsk køber. Men så vil­le han ikke sige mere. 

“Jeg kan bekræf­te, at tog­sæt­te­ne er solgt til Rumæ­ni­en. Jeg kan ikke på nuvæ­ren­de tids­punkt oply­se eller bekræf­te, hvem køber er,” skrev Niels-Otto Fisker, efter Fri­heds­bre­vet hav­de præ­sen­te­ret ham for en YouTu­be-video, hvor fire IC4-tog stod pla­ce­ret på et værk­sted i Rumænien. 

Men nu – efter Fri­heds­bre­vet har publi­ce­ret histo­ri­en vel at mær­ke – er DSB plud­se­lig kom­met frem til, at man godt kan for­tæl­le, hvem køber er. 

Der er selv­føl­ge­lig tale om rumæn­ske Car­di­nal Main. Far­li­ge­re var det alt­så ikke, må vi nu forstå. 


Tre hur­ti­ge fra pen­ge­nes verden

1
Trans­port­gi­gant skal for­kla­re sig: I sid­ste uges nyheds­brev skrev vi blandt andet om trans­port­sel­ska­bet DSV, der til sep­tem­ber næste år skif­ter chef, når Jens Lund, den nuvæ­ren­de drifts­di­rek­tør, bli­ver ny top­chef og over­ta­ger posten fra Jens Bjørn Andersen. 

I den­ne uge skal det også hand­le om DSV, der skal til at arbej­de for Sau­di-Ara­bi­ens kron­prins, Moham­med Bin Sal­man. Sam­men med sel­ska­bet NEOM, der er ejet af den sau­di­ske stat, skal DSV frem til 2031 stå for en sam­let logi­stik­løs­ning til en ny ørken­by i Sau­di-Ara­bi­en. Fle­re af DSV’s tun­ge inve­sto­rer kræ­ver nu svar fra trans­port­sel­ska­bet på, om der er styr på de poli­ti­ske risi­ci og over­hol­del­se af men­ne­ske­ret­tig­he­der, skri­ver Ship­pingWatch.

2
86.183: Så man­ge dan­ske­re har mel­lem decem­ber 2022 og august 2023 fået mindst en recept på Novo Nor­disks meget popu­læ­re slan­ke­mid­del Weg­ovy, skri­ver DR, der har fået aktind­sigt i tal­let fra Sundhedsdatastyrelsen. 

De mere end 86.000, der har fået udskre­vet slan­ke­mid­let, lyder umid­del­bart af meget – og det kan måske skyl­des, at en ræk­ke livs­stilsco­a­ches og læger kan udskri­ve Weg­ovy til patien­ter, uden de har haft dem til en fysisk kon­sul­ta­tion, hvil­ket har fået Dansk Sel­skab for Almen Medi­cin på mær­ker­ne med kritik. 

En af dem, der til gen­gæld har fået ny for­ret­ning, er Jes­per Nyg­art, stif­ter af Fit For Livet, der erken­der, at der har været pro­ble­mer, men ikke mener, at det nød­ven­dig­vis er dår­ligt læge­ar­bej­de at udskri­ve Weg­ovy på bag­grund af en online-konsultation. 

3

Ren­ten hol­des i ro: For før­ste gang i mere end et år und­lod Den Euro­pæ­i­ske Cen­tral­bank (ECB) at hæve ren­ten. Det bety­der, at ren­ten for­bli­ver på det nuvæ­ren­de niveau på 4 pro­cent. Det kun­ne ECB annon­ce­re efter at have holdt ren­te­mø­de i sid­ste uge. Mel­din­gen væk­ker opsigt, for­di ECB ti gan­ge siden juli sid­ste år har hævet renten. 


Foto: Tho­mas Tol­strup / ATP

Præ­s­te­gaard på pinebænken

I dag skal det også hand­le om Arbejds­mar­ke­dets Til­lægs­pen­sion, ATP – vores alle­sam­mens pen­ge­tank, der på fle­re fron­ter har gjort sig bemær­ket den sene­ste uge. 

Hvis du ikke har fulgt med, er du lov­ligt und­skyldt. Her kom­mer et kort resu­me af den sene­ste uge i ATP’s liv. 

ATP tab­te nem­lig mere end fem mil­li­ar­der kro­ner af inve­ste­rings­por­te­følj­en i tred­je kvartal. 

Det kom frem i for­bin­del­se med en regn­skabs­med­del­el­se, ATP send­te ud i sid­ste uge. 

I før­ste hal­vår af 2023 hav­de ATP et posi­tivt afkast på 1,363 mil­li­ar­der kro­ner. Men det var alt­så for­vand­let til et nega­tivt afkast på 4,4 mil­li­ar­der kro­ner i tred­je kvar­tal, hvil­ket giver et tab på mere end fem mil­li­ar­der kroner. 

Men det er ikke alt­så ikke før­ste gang, at ATP kan præ­sen­te­re sto­re tab. Og ATP er langt­fra ene om det. I løbet af de sene­ste år er det sket over en bred kam i den dan­ske pensionssektor. 

Det er alle 5,6 mil­li­o­ner dan­ske­re, der ejer ATP. Ejer­ne har dog ikke noget at bekym­re sig om, kan man læse i anden sæt­ning af ATP’s regnskabsmeddelelse. 

“ATP’s 5,6 mil­li­o­ner med­lem­mers pen­sions­ga­ran­ti­er er intak­te,” stod der nemlig. 

Så langt, så godt. 

Men er det så Mar­tin Præ­s­te­gaard, den for­hen­væ­ren­de depar­te­ments­chef i Finans­mi­ni­ste­ri­et, der skal sid­de for bor­den­den i ATP? 

Det har fle­re med­lem­mer af besty­rel­sen i hele Dan­marks ATP nem­lig brugt lidt tid på at tæn­ke over og dis­ku­te­re i al diskretion. 

Eller det vil sige, at det er ikke ble­vet holdt så hem­me­ligt, for i sid­ste uge kun­ne Bør­sen frem­vi­se et læk­ket refe­rat fra et for­ret­nings­ud­valgs­mø­de i Fag­be­væ­gel­sens Hoved­or­ga­ni­sa­tion (FH), hvor blev det dis­ku­te­ret, hvor­dan Mar­tin Præ­s­te­gaard kun­ne sanktioneres. 

Bag­grun­den var, at Mar­tin Præ­s­te­gaard og ATP-for­man­den, pro­fes­sor Tor­ben M. Ander­sen, tid­li­ge­re på året hav­de præ­sen­te­ret en model om frem­ti­dens vel­færd for rege­ring­s­top­pen, hvor det var lagt op til, at bor­ger­ne skul­le spa­re mere op til velfærd. 

Det blev alt­så for meget for fle­re for­bunds­for­mænd fra fag­be­væ­gel­sen, der sid­der i besty­rel­sen i ATP. 

En af dem var FH’s Mor­ten Skov Chri­sten­sen, der i møde­re­fe­ra­tet er cite­ret for at have sagt det­te om Mar­tin Præ­s­te­gaard og Tor­ben M. Andersen: 

“Det er i høj grad sig­nal­for­vir­ring, når direk­tø­ren og for­man­den for ATP hol­der et så kon­tro­ver­si­elt oplæg for rege­rin­gen. Det skal de und­gå i frem­ti­den,” skri­ver Børsen. 

Man kan vist roligt kon­sta­te­re, at der er nok at snak­ke om hos ATP. 


På gen­syn

Det var, hvad vi hav­de til dig i den­ne uge. Vi er til­ba­ge på tirs­dag i næste uge. I mel­lem­ti­den er du som altid vel­kom­men til at kon­tak­te os på mathias@frihedsbrevet.dk, mikkel@frihedsbrevet.dk eller lasse@frihedsbrevet.dk.