Fri Finans uge 47: “Vi har pen­ge nok,” siger direk­tø­ren i omstridt sel­skab – nu viser regn­skab, at der mang­les mil­li­o­ner for at overleve

Som du nok har bemær­ket, har vi på Fri Finans brugt en del fokus på at se nær­me­re på sel­ska­bet Phar­ma Equi­ty Group. I den­ne uge har vi set nær­me­re på pen­ge­be­hold­nin­gen i sel­ska­bet, og det er på over­ra­sken­de vis endt som en vild kamp om sand­he­den. Vi som jour­na­li­ster fæl­der aldrig dom over et sel­skab – men vi undrer os over, hvor­dan Phar­ma Equi­ty Group over for aktie­mar­ke­det, og der­med både nuvæ­ren­de og poten­ti­elt kom­men­de aktio­næ­rer, for­mu­le­rer dets finan­ser som et skøn­ma­le­ri, når de tør­re tal i regn­ska­bet taler et andet sprog, som fle­re eks­per­ter også har bemærket. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her