Fri Finans uge 49: Novo Nor­disk er sta­dig på jagt i embedsværket

Kon­tor­chef, spin­dok­tor eller top­chef i det offent­li­ge. En post i embeds­vær­ket er ikke et dår­ligt udgangs­punkt for at bli­ve ansat i et af ver­dens mest vær­di­ful­de sel­ska­ber. Der er selv­føl­ge­lig tale om det hastigt vok­sen­de Novo Nor­disk, der er ble­vet en glo­bal medi­ci­nal­gi­gant, og som i den grad har støv­su­get det dan­ske embeds­værk. Novo Nor­disk har blandt andet rek­rut­te­ret Læge­mid­delsty­rel­sens direk­tør Tho­mas Sen­der­ovitz, spin­dok­to­ren Marie Hjort­dal og Nina Moss, der var kon­tor­chef i Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et, som alle er på løn­nings­li­sten hos Novo Nor­disk i dag. Og de er ikke de eneste. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her