Fri Kul­tur uge 41: Loy­al to familien


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser 

Vel­kom­men til ugens udga­ve af Fri Kul­tur. I dag sæt­ter vi fokus på ansæt­tel­sen af en ny direk­tør på et muse­um på Fyn, og den histo­rie kom­mer til at fyl­de en del i dagens udga­ve, kan vi lige så godt afslø­re, men der kom­mer også andre histo­ri­er til sidst. 


Fynsk muse­ums­di­rek­tør stop­per og bli­ver afløst af sin sam­le­ver: Kan væk­ke tvivl om nepo­tis­me, mener eksperter 

“Besty­rel­sen glæ­der sig til det frem­ti­di­ge sam­ar­bej­de med Met­te i direk­tør­sto­len,” hed­der det i en nylig pres­se­med­del­el­se fra Øst­fyns Museer. 

Met­te Lade­gaard Thø­ger­sen bli­ver nem­lig ny muse­ums­di­rek­tør for Øst­fyns Muse­er, når Erland Pors­mo­se tak­ker af ved årsskiftet. 

Det, der dog ikke står noget om i pres­se­med­del­el­sen, er, at den til­træ­den­de direk­tør Met­te Lade­gaard Thø­ger­sen i pri­va­ten dan­ner par med den fra­træ­den­de direk­tør Erland Porsmose. 

Et for­hold, der sam­men med det fak­tum, at direk­tørstil­lin­gen ikke blev slå­et op, får to eks­per­ter til at ryn­ke bry­ne­ne. De mener nem­lig beg­ge, at muse­et bur­de have slå­et stil­lin­gen op, både for­di for­valt­nings­lo­ven siger det, men også for at und­gå mistanker. 

For­man­den for muse­ets besty­rel­se, Flem­m­ing Kjærulf, er dog ikke enig i eks­per­ter­nes kri­tik, men mere om ham senere. 

Hvad er Øst­fyns Museer?

Øst­fyns Muse­er, der er et statsa­n­er­kendt og ‑støt­tet fore­ta­gen­de, har ansva­ret for i alt otte muse­er i kom­mu­ner­ne Ker­te­min­de og Nyborg. På hjem­mesi­den frem­hæ­ves deres “fyrtår­ne” Johan­nes Lar­sen Muse­et, Vikin­gemu­se­et Lad­by og Nyborg Slot. 

Sær­ligt sidst­nævn­te, hvor den kom­men­de direk­tør tid­li­ge­re har været chef, har været i væl­ten de sene­re år. En stor­stilet restau­re­ring og til­byg­ning med et bud­get på 276 mil­li­o­ner kro­ner blev stop­pet i 2020, da Mil­jø- og Føde­va­re­kla­ge­næv­net gav en ræk­ke for­e­nin­ger med­hold i deres kla­ge. Slots­pro­jek­tet var, iføl­ge næv­net, for vold­somt. Kul­tur­mi­ni­ster Jakob Engel-Sch­midt (M) har nu sat sig for, at byg­ge­ri­et skal genoptages. 

Nyborg Slot, der er en del af Øst­fyns Muse­er. Pres­se­fo­to: Tho­mas Rah­be­k/Slots- og Kulturstyrelsen 

Ren pseu­do

Den før­om­tal­te besty­rel­ses­for­mand for Øst­fyns Muse­er, Flem­m­ing Kjærulf, for­kla­rer, at val­get af Met­te Lade­gaard Thø­ger­sen sær­ligt hæn­ger sam­men med, at besty­rel­sen ger­ne vil have en ruti­ne­ret hånd ved roret, og at der der­for ikke var nogen grund til at slå stil­lin­gen op. 

“Det vil­le være en pseu­do (-manøv­re at slå stil­lin­gen op, red.), i og med at vi har en meget kva­li­fi­ce­ret kan­di­dat, og vi har lagt stor vægt på kon­ti­nu­i­te­ten i for­hold til den van­ske­li­ge pro­ces, vi står med i for­hold til Nyborg Slot,” siger besty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Kjærulf. 

Præ­ri­ens bed­ste kvinde

To eks­per­ter mener dog, at muse­et bur­de have slå­et stil­lin­gen op. 

Roger Buch, der er ph.d. og eks­pert ved Gra­ver­cen­tret ved Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le, siger, at et statsa­n­er­kendt muse­um skal føl­ge forvaltningsloven. 

“Iføl­ge muse­ums­lo­ven er statsa­n­er­kend­te muse­er, som mod­ta­ger stat­stilskud, for­plig­tet til at over­hol­de for­valt­nings­lo­ven i for­hold til de opga­ver, de løser for sta­ten,” siger Buch. 

Han for­kla­rer, at muse­et på nog­le områ­der selv kan bestem­me, men at man som stats­støt­tet muse­um ikke bør afvi­ge fra at slå stil­lin­ger op, selv­om man måt­te have en kva­li­fi­ce­ret intern ansøger. 

“De bør så eksem­pel­vis føl­ge reg­ler­ne om ansæt­tel­se, som utve­ty­digt slår fast, at alle stil­lin­ger skal slås offent­ligt op for at sik­re bedst muli­ge ansø­ge­re. Hvis man fore­ta­ger ansæt­tel­se uden opslag af stil­lin­gen, kan man risi­ke­re at over­se ansø­ge­re, som man ikke ken­der til – eksem­pel­vis ansø­ge­re fra udlan­det. Hvis et muse­um væl­ger ikke at leve op til kra­ve­ne, er det før­ste pro­blem, at man så for­val­ter offent­li­ge øko­no­mi­ske mid­ler på en måde, som vil være i strid med reg­ler­ne, hvis det ske­te i det offent­li­ge,” lyder det fra Roger Buch. 

“Den­ne løs­ning med ansæt­tel­se uden opslag rej­ser et andet hoved­pro­blem: Det er i sig selv kri­tisa­belt, for­di det åbner for tvivl om, at ansæt­tel­sen er fore­ta­get på et sag­ligt, fag­ligt og pro­fes­sio­nelt grund­lag og ikke er udtryk for ven­ne­tje­ne­ster eller nepo­tis­me. Og ende­lig er der risi­ko for ikke at få ansat de bed­ste. Men hvis et muse­um er ligeg­lad med de tre pro­ble­mer, kan de selv­føl­ge­lig væl­ge at gøre, som de vil,” siger Buch. 

Sam­me vur­de­ring kom­mer Jes­per Olsen fra Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal frem til. 

Først siger han, at han godt kan for­stå, hvor­for det kan være spild af tid og res­sour­cer at slå en stil­ling op, hvis man har den ret­te ansø­ger på hån­den. Men i den­ne sag giver det dog mening at slå den op, siger han. 

“Her er orga­ni­sa­tio­nen, uag­tet at den er en sel­ve­jen­de insti­tu­tion på pri­va­tret­ligt grund­lag, finan­si­e­ret og har opga­ver, så den er omfat­tet af for­valt­nings­lo­ven,” siger han. 

“Det, man her vil­le have fået ud af et opslag, var jo så også den sik­ker­hed for, at det så var præ­ri­ens bed­ste kvin­de, man fik til job­bet. Der er ikke noget som at have været kon­kur­ren­ceud­sat, der giver legi­ti­mi­tet. Nu skal de jo sva­re på alle spørgs­må­le­ne om urent trav. Det er ikke sundt inter­nt – men hel­ler ikke ekster­nt i for­hold til omver­den,” siger Jes­per Olsen. 

Ikke enig i kritikken

Fri Kul­tur har fore­lagt eks­per­ter­nes kri­tik for Flem­m­ing Kjærulf, men han mener alt­så ikke, at de har fat i den lan­ge ende. 

“Det er jeg ikke bekendt med, at det er sådan.” 

Hvad er så din opfattelse?

“Det er, at vi som sel­ve­jen­de insti­tu­tion kan besæt­te uden opslag.” 

Kan du se, at I åbner for en mas­se spe­ku­la­tio­ner omkring ven­ne­tje­ne­ster og nepo­tis­me, når I ikke slår stil­lin­gen op?

“Det er en ting, som jo sag­tens kun­ne tænkes.” 

Hvor­for ikke und­gå det ved at opslå stillingen? 

“De over­vej­el­ser tror jeg ind­til vide­re, at jeg vil hol­de for mig selv.” 

Hvor­for det?

“For­di det kræ­ver en drøf­tel­se med besty­rel­sen. Det synes jeg ikke, at jeg vil drøf­te i pressen.” 

Søn­nen er også ansat

Ved en nær­me­re gen­nem­gang af Øst­fyns Muse­ers ansat­te kan man også kon­sta­te­re, at en af de ansat­te deler efter­navn med den nuvæ­ren­de direk­tør, Erland Pors­mo­se. Og det viser sig da også at være direk­tø­rens søn. 

Fri Kul­tur har spurgt muse­et, hvor­dan det gik til, at søn­nen fik ansæt­tel­se på farens museer. 

Han blev ansat i 2017 på en pro­jek­tan­sæt­tel­se, efter Slots- og Kul­tursty­rel­sen hav­de givet en bevil­ling til, at muse­er­ne kun­ne fore­ta­ge en gen­nem­gang af sam­lin­ger­ne. Og her viste det sig, at søn­nen hav­de erfa­ring med net­op den slags arbej­de hos Muse­um Vestfyn. 

Der­for var han et oplagt valg til stil­lin­gen. Efter pro­jek­tan­sæt­tel­sens udløb blev det muligt at opret­te en fast stil­ling, og da han klart hav­de demon­stre­ret sine kom­pe­ten­cer på områ­det, føl­te muse­ums­in­spek­tør Kurt Ris­skov Søren­sen sig over­be­vist om, at direk­tø­rens søn var den ret­te til job­bet, som han for­kla­rer til Frihedsbrevet. 

Erland Pors­mo­se har ikke selv nogen kom­men­tar til sin søns ansæt­tel­se, da han mener, at Kurt Ris­skov Søren­sen har sva­ret fyl­dest­gø­ren­de. Fri Kul­tur har i ste­det hørt besty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Kjærulf, om der er lavet en habi­li­tets­vur­de­ring i sam­men­hæng med ansættelsen. 

“Det har jeg ikke været bekendt med. Jeg tror, det lig­ger før, at den nuvæ­ren­de besty­rel­se til­t­rå­d­te. Og besty­rel­sen har ikke noget med ansæt­tel­ser­ne i den dag­li­ge drift at gøre.” 

Kan du se det sam­le­de bil­le­de, man kan efter­la­des med, når den nuvæ­ren­de direk­tørs sam­le­ver­ske over­ta­ger direk­tør­sto­len, og den nuvæ­ren­de direk­tørs søn også arbej­der på museet?

“Der kan selv­føl­ge­lig altid teg­nes sådan et bil­le­de, ja.” 

Hvad tæn­ker du om det? Er du stolt af, at det er et bil­le­de, der kan teg­nes af det muse­um, du er besty­rel­ses­for­mand for?

“Det har jeg ingen kom­men­tar til.” 

Tæn­ker du selv, at der er noget pro­ble­ma­tisk i det her?

“Nej.”

Hvad tæn­ker du om, at der er eks­per­ter, der synes det?

“Det har jeg ingen kom­men­tar til.” 

Har I infor­me­ret Slots- og Kul­tursty­rel­sen om de her sammenhænge?

“Nej, det har vi ikke.” 

Okay, men iføl­ge jeres egne vedtæg­ter så skal I jo oply­se Slots- og Kul­tursty­rel­sen om direk­tørskif­te. I den sam­men­hæng har i ikke nævnt, at det er samleversken?

“Nej, det har vi ikke.” 

Hvor­for ikke det?

“For­di det har vi ikke fun­det, er relevant.” 

Nor­mal procedure

Fri Kul­tur har spurgt Slots- og Kul­tursty­rel­sen, hvad de siger til, at den nuvæ­ren­de direk­tør dan­ner par med sin efter­føl­ger, og om de mener, at stil­lin­gen bur­de have været slå­et op. 

De sva­rer følgende: 

”Øst­fyns Muse­er er en sel­ve­jen­de insti­tu­tion, og det er muse­ets besty­rel­se, som er ansvar­lig for at ansæt­te den dag­li­ge leder i over­ens­stem­mel­se med lov­giv­ning for mod­ta­ge­re af drift­stilskud fra Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et. Slots- og Kul­tursty­rel­sens muse­um­s­kon­tor har ikke været ind­dra­get i ansæt­tel­ses­pro­ces­sen, hvil­ket er nor­mal pro­ce­du­re, da det er besty­rel­sens ansvar at ansæt­te den dag­li­ge leder af muse­et,” siger Slots- og Kul­tursty­rel­sen, der alt­så ikke for­hol­der sig til, om ansæt­tel­sen bur­de have været slå­et op. 

Besty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Kjærulf har efter­føl­gen­de for­søgt at træk­ke sit inter­view med Fri Kul­tur til­ba­ge, da han mener, at præ­mis­sen for eks­per­ter­nes kri­tik er for­kert. Beg­ge eks­per­ter står dog ved deres udta­lel­ser, og vi har der­for valgt ikke at imø­de­kom­me besty­rel­ses­for­man­dens krav. 


Tre hur­ti­ge fra kul­tu­rens verden

1
Huset vin­der ikke altid: DR’s sene­ste søn­dags­sats­ning, fængselsshowet Huset, er net­op over­stå­et, og nu væl­ter kri­tik­ken frem. Uden at afslø­re slut­nin­gen kan vi sige så meget, at kri­tik­ken hver­ken hand­ler om, at hoved­ka­rak­te­ren aldrig sva­rer på et spørgs­mål, eller at hand­lin­gen stik­ker helt af, nej, kri­tik­ken kom­mer fra de vir­ke­li­ge fængselsbetjente. 

Direk­tør i Kri­mi­nal­forsor­gen Ina Eli­a­sen siger til Poli­ti­ken, at “ingen” fængsels­be­tjen­te er gla­de for den måde, de bli­ver frem­stil­let på i serien. 

“De kan slet ikke gen­ken­de sig selv i den. Så det har været vold­somt for dem,” siger Ina Eliasen. 

Også for­mand for Fængsels­for­bun­det Bo Yde Søren­sen er utilfreds. 

“Når der bli­ver lavet histo­ri­er om fængs­ler, så frem­stil­ler man os altid enten som udu­e­li­ge fjol­ser eller som magt­li­der­li­ge voldspsy­ko­pa­ter,” siger han til Politiken. 

Men det kan DR, hvis de vil, være ligeg­la­de med, for de har nem­lig lige vun­det pri­sen for bed­ste dra­ma­se­rie på Prix Ita­lia-medi­e­festi­va­len, og der­for er DR’s fik­tions­chef Hen­ri­et­te Mari­en­lund “utro­lig stolt”. 

2
Nye vin­de for Brand­strup: Dan­ske Medi­er skal se sig om efter en ny direk­tør. Mads Brand­strup har nem­lig fået et nyt job som chef for kom­mu­ni­ka­tion og public affairs hos SAS. Brand­strup har tid­li­ge­re været pres­se­chef i Soci­al­de­mo­kra­ti­et, spin­dok­tor for Nico­lai Wam­men i Finans­mi­ni­ste­ri­et, redak­tør på Bør­sen og jour­na­list på TV 2 og Politiken. 

Han for­la­der en bran­che­or­ga­ni­sa­tion, hvor spørgs­må­let om for­de­lin­gen af medi­e­støt­te har split­tet med­lem­mer­ne den sene­ste tid, for­di fle­re sto­re dag­bla­de mener, at det er kon­kur­ren­ce­forvri­den­de. Vi ønsker god vind til Brand­strup med job­bet i en langt mere rolig organisation. 

3
Bibli­o­teks­krig: Der er for en sjæl­den gangs skyld gang i den på bibli­o­te­ker­ne. En lang ræk­ke for­fat­te­re lig­ger nem­lig i åben krig med Køben­havns radi­ka­le kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster Mia Nyegaard. 

Bag­grun­den er, at 43 for­fat­te­re i sid­ste måned skrev et åbent brev til Mia Nye­gaard, hvor de for­tal­te om tom­me bog­hyl­der og under­be­man­de­de bibli­o­te­ker, og at de var bekym­re­de for, at Køben­havns bibli­o­teks­væ­sen var under afvikling. 

Mia Nye­gaard er, i paren­tes bemær­ket, kendt for at sige tin­ge­ne lige ud, lad os sige det sådan – for eksem­pel har Fri­heds­bre­vet tid­li­ge­re skre­vet om over­fus­nin­ger, brutal ledel­ses­stil og med­ar­bej­der­flugt på kul­tur­borg­meste­rens kon­tor – og hen­des svar til for­fat­ter­ne er da hel­ler ikke sødt bare for at være sødt. 

Mia Nye­gaard er lodret uenig i for­fat­ter­nes kri­tik, og selv­om hun godt nok også har set bil­le­der af halv­tom­me bibli­o­teks­hyl­der, så har hun brugt mere tid på at læse avi­ser og bøger end at være på soci­a­le medi­er. Og så spør­ger hun for­fat­ter­ne, mulig­vis en anel­se retorisk: 

“Nu er jeg ikke for­fat­ter eller jour­na­list, og jeg er nys­ger­rig på, hvor­dan I almin­de­lig­vis resear­cher til jeres bøger, og i hvor høj grad skri­ve­ri­er skal base­res på fak­ta, fik­tion og følelser?” 

Det har siden fået for­fat­ter Iben Mon­d­rup til at sige til Kul­tur­moni­tor, at hun er over­ra­sket over den ned­la­den­de tone fra kul­tur- og fri­tids­borg­meste­ren, som, hun mener, er under­gra­ven­de for debatten. 

Og med det skal der lyde et dyb­følt far­vel for den­ne gang – vi ses i næste uge. Husk at skri­ve til os, hvis der er noget vi skal vide – det kan du gøre på emil@frihedsbrevet.dk eller på kerstine@frihedsbrevet.dk.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her