Fri Poli­tik uge 39: Ris til Sca­ve­ni­us, et ur til Løk­ke og mango­er til Met­te Frederiksen


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser 

I dag skal det hand­le om nog­le af de gaver, som lan­dets mini­stre foræ­res i kraft af deres embede. 

De offent­li­ge gave­li­ster gem­mer nem­lig på lidt af hvert, som vi ger­ne vil dele med dig. Blandt andet er vi fal­det over et “ur”, som straks send­te os down memory lane. Men også tre kas­ser med mango­er har fan­get vores opmærksomhed. 

Det skal også hand­le om en bekym­ren­de ten­dens af “ego­dyr­kel­se” og “frilø­ber­men­ta­li­tet” i dansk poli­tik, som soci­al­de­mo­kra­ten Fre­de­rik Vad mener at have fået øje på — og som vi har talt med ham om. 

Blandt ugens histo­ri­er fin­der du også Fri Politik’s repor­ta­ge fra Soci­al­de­mo­kra­tiets års­mø­de. Det er en tur, du ikke vil gå glip af! 

Vel­kom­men til. 


En gaveregn af mangoer 

Fra tid til anden tjek­ker vi åben­heds­ord­nin­gens opgø­rel­se over mini­stre­nes mod­tag­ne gaver. 

Ser man bort fra bøger og vin, som mini­stre­ne foræ­res i læs­se­vis – i skri­ven­de stund mere end 500 bøger og 230 fla­sker vin – gem­mer der sig nem­lig også nog­le mere særeg­ne gaver i blandt. 

I juli står det eksem­pel­vis note­ret, at stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen, glo­bal kli­ma­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen og beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen hver modt­og “mango­er” af den paki­stan­ske ambas­sa­de i Danmark. 

Det frem­går ikke, hvor man­ge mango­er, der er tale om, eller i hvil­ken anled­ning de tro­pi­ske frug­ter blev foræ­ret. Men tim­in­gen for gaven er interessant. 

Måne­den for­in­den, i slut­nin­gen af juni, ind­gik Dan­mark et part­ner­skab med net­op Paki­stan om at hjæl­pe lan­dets grøn­ne omstil­ling på vej. Sam­ti­dig var det også i sam­me peri­o­de, at offent­li­ge kor­a­naf­bræn­din­ger i Dan­mark påkald­te sig vre­de i fle­re mus­lim­ske lan­de – her­un­der i Pakistan. 

“Vi må se det klart for, hvad det er: Opild­nen til reli­gi­øst had, diskri­mi­na­tion og for­søg på at frem­pro­vo­ke­re vold,” sag­de eksem­pel­vis den paki­stan­ske uden­rigs­mi­ni­ster den 13. juli. 

Var det mon for at hjæl­pe den diplo­ma­ti­ske kor­ank­ri­se godt på vej, at Paki­stan gøde­de mango­er på vandene? 

Vi spurg­te Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, og det viser sig, at der er tale om “en til­ba­ge­ven­den­de diplo­ma­tisk gestus”, hvor Paki­stans repræ­sen­ta­tio­ner hvert år sen­der en kas­se med cir­ka 20 mango­er til sine diplo­ma­ti­ske kontakter. 

Hvad de tre mini­stre i som­mer­var­men stil­le­de op med cir­ka 60 diplo­ma­ti­ske mango­er, mel­der histo­ri­en ikke noget om. 

Men sik­kert er det, at net­op den paki­stan­ske hon­ning­mango er både sød og rund i sma­gen. Nog­le vil end­da mene, at det er ver­dens bed­ste mango og set med de bril­ler, er der jo tale om en meget flot foræring. 

Et ur, men ikke dét ur

På mini­stre­nes gave­li­ster, der til­sam­men tæl­ler mere end 1.100 foræ­rin­ger i år, fin­der man også en kate­go­ri inden for det, man kan kal­de sym­bol­ske, men ret ubru­ge­li­ge gaver. 

Tag nu for eksem­pel den poten­ti­elt meget tun­ge gave, som mil­jø­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke måt­te slæ­be hjem til Øster­bro i Køben­havn, da han i april fik foræ­ret “Udsnit af beto­n­e­le­ment” af Femern Bælt. 

Eller hvad med de op til fle­re vand­prø­ver, som Heu­ni­cke fik foræ­ret af Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning og Gre­en­pea­ce i janu­ar. Sym­bo­lik­ken er til at for­stå, men brugs­vær­di­en – lad os nu være ærli­ge – er ret lille. 

Så tror vi alli­ge­vel på, at smilet på Heu­ni­ck­es læber var stør­re, da han i fød­sels­dags­ga­ve fik foræ­ret en gave­æ­ske med “vod­ka, vin, olie og sæbe” af for­mand for Land­brug & Føde­va­rer, Søren Søn­der­gaard, eller da han fra Syd­Banks Seni­o­r­klub kun­ne ind­kas­se­re tre fla­sker vin. 

Da vi for nylig løb mini­stre­nes gave­li­ster igen­nem, var det dog især én gave, der sprang os i øjnene. 

I opgø­rel­sen over Lars Løk­ke Ras­mus­sens mod­tag­ne gaver står et uspe­ci­fi­ce­ret “ur” nem­lig note­ret. Foræ­ret til Løk­ke af Geor­gi­ens uden­rigs­mi­ni­ster sam­men med en vase og to fla­sker vin. 

Det kun­ne vi selv­føl­ge­lig ikke lade gå for­bi uden at under­sø­ge hvil­ket ur, der er tale om. Alle, der kan sin poli­ti­ske skan­da­le­hi­sto­rie, vil vide hvorfor. 

Men for dem, der ikke er med på lingo­en: For godt 13 år siden, kom det i B.T. frem, at Ven­stres Tro­els Lund Poul­sen i sin tid som mil­jø­mi­ni­ster for VK-rege­rin­gen tog imod et eks­klu­sivt Rolex-ur til en vej­le­den­de dansk pris på 68.800 kroner. 

Give­ren af det dyre ur var en olies­heik i Qatar, som Tro­els Lund stif­te­de bekendt­skab med i for­bin­del­se med et dansk eks­port­frem­stød i Mellemøsten. 

Mens to embeds­mænd fra mini­ste­ri­et, der også fik foræ­ret dyre ure under turen, straks afle­ve­re­de dem til opbe­va­ring i mini­ste­ri­ets depot, beholdt Tro­els Lund Poul­sen sit Rolex. I hvert fald til at star­te med – der­af øge­nav­net Trolex. 

For efter sagen lan­de­de hos Fol­ke­tin­gets ombuds­mand, beslut­te­de Tro­lex alli­ge­vel at give afkald på uret. 

Det viser sig dog at være et ur i en noget lave­re pris­klas­se, som Lars Løk­ke har fået foræ­ret af sin geor­gi­ske kol­le­ga. Til Fri Poli­tik oply­ser Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, at uret er af mær­ket “Tsi­ko­lia” og har en anslå­et vær­di á cir­ka 2.400 kroner. 

Et — i sam­men­lig­ning med Tro­els Lund Poul­sens Rolex-ur — noget mere beske­dent beløb. Nog­le ste­der vil man sik­kert kun­ne få et par sko for de pen­ge for at cite­re Løk­ke selv. 

Men for en god ordens skyld spurg­te vi en eks­pert om, hvor græn­sen for den slags gaver egent­lig går. 

Iføl­ge lek­tor i forsk­nings­lek­tor og cen­ter­le­der ved Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le Roger Buch er mini­stre som udgangs­punkt under­lagt nøj­ag­tigt de sam­me reg­ler for mod­ta­gel­se af gaver, som gæl­der for offent­ligt ansatte. 

Dis­se reg­ler er meget “snæv­re”, for­kla­rer han og til­si­ger, at offent­ligt ansat­te i hoved­reg­len ikke må mod­ta­ge gaver i med­før af deres hverv. Kun besked­ne lej­lig­heds­ga­ver og tak­nem­me­lig­heds­ga­ver er tilladt. 

“Anbe­fa­lin­gen er der­for for alle offent­ligt ansat­te – og mini­stre – at man skal være yderst for­sig­tig og i stort set alle situ­a­tio­ner afvi­se mod­ta­gel­se af gaver.” 

Vi har spurgt Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, hvad der egent­lig er ble­vet af Løk­kes geor­gi­ske ur. Her oply­ses det, at det ikke er taget i pri­vat brug. Og på den måde vir­ker det til, at vi alle har lært af historien. 

Med det på plads går vi vide­re til ugens histo­ri­er på Fri Politik.


Soci­al­de­mo­kra­ti­et sam­le­de trop­per­ne i for­mand Fre­de­rik­sens føde­by – Fri­heds­bre­vet tog med for at lede efter mag­tens pris

Hvor­dan star­ter man en god repor­ta­ge fra Soci­al­de­mo­kra­tiets årsmøde? 

Jo, det gør man selv­føl­ge­lig ved at tjek­ke ind på sam­me hotel som fle­re frem­træ­den­de sos­ser, her­un­der par­ti­for­mand Met­te Fre­de­rik­sen — og slå lyt­telap­per­ne ud. 

Så, det var præ­cis, hvad vi gjor­de, da vi i wee­ken­den drog mod Aal­borg for at del­ta­ge i soci­al­de­mo­kra­ter­nes års­mø­de. Her gik vi på jagt efter svar på, om mag­tens pris er ved at bli­ve for høj for selv Dan­marks stør­ste magtparti. 

Læs eller lyt til hele repor­ta­gen her.


Fag­bos­ser på vild boligs­hop­ping for med­lem­mer­nes pen­ge: Køb­te lej­lig­he­der for 22,5 mil­li­o­ner kroner

Fri Poli­tik kun­ne tid­li­ge­re på måne­den afslø­re, at otte af lan­dets fag­for­e­nin­ger med sam­let 300.000 med­lem­mer stil­ler gra­tis boli­ger til rådig­hed for for­mænd og ofte også for andre med­lem­mer af forretningsudvalget. 

I den­ne uge kun­ne Fri Poli­tik til­fø­je yder­li­ge­re to fag­for­e­nin­ger til listen. Den­ne gang er det Dan­marks stør­ste fag­for­e­ning for ansat­te i For­sva­ret, Cen­tral­for­e­nin­gen for stam­per­so­nel, og Poli­ti­for­bun­det, der har købt lej­lig­he­der for til­sam­men 22,5 mil­li­o­ner kroner. 

Læs den histo­rie lige her.


Dob­belt­luk­ke­de døre for Palu­dan i Fol­ke­tin­get: Må ikke kom­me til debat­mø­de, og PET anbe­fa­ler ham at bli­ve væk

Tors­dag i sid­ste uge fandt et debat­mø­de mel­lem Libe­ral Alli­an­ces Ung­dom Fre­de­riks­berg, Kon­ser­va­tiv Ung­dom Køben­havn og den høj­re­o­ri­en­te­re­de ung­doms­be­væ­gel­se Gene­ra­tion Iden­ti­tær sted i Folketinget. 

Det blev dog uden del­ta­gel­se fra Ras­mus Palu­dan, selv­om han meget ger­ne vil­le have været med på en lyt­ter. Ras­mus Palu­dan siger til Fri Poli­tik, at PET bad ham bli­ve væk, og efter­føl­gen­de har arran­gø­rer­ne bedt ham om det samme. 

Læs om Palu­dans afvis­ning på at del­ta­ge i arran­ge­men­tet her.

Når man én gang har syn­det mod den dan­ske model, så kan man også syn­de anden og tred­je gang.

Sådan lyder dom­men – og ugens citat – fra pro­fes­sor eme­ri­tus ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Flem­m­ing Ibsen over rege­rin­gens beslut­ning om at hæve løn­nen for udvalg­te offent­li­ge fag­grup­per. Når først ånden er luk­ket ud af fla­sken, lader den sig ikke let ind­fan­ge igen, lyder bud­ska­bet fra pro­fes­soren, der i Poli­ti­ken kal­der rege­rin­gens ind­greb “et ekla­ta­nt brud” med den dan­ske arbejdsmarkedsmodel. 

Vi har spurgt Fag­be­væ­gel­sen Hoved­or­ga­ni­sa­tion, om de er ban­ge for, at ånden nu for evigt er slup­pet fri, og at den dan­ske model er fini­to. Men det spørgs­mål har FH ikke ønsket at gå ind i. De hen­vi­ser til et opslag på det soci­a­le medie X fra for­mand Mor­ten Skov, der ikke sva­rer på spørgs­må­let, og som vi der­for vil spa­re dig for her. 

Tre hur­ti­ge fra ugen der gik i dansk politik 

1

Fag­be­væ­gel­ses­for­mand afslø­ret i pyn­tet histo­rie: En vig­tig del af for­tæl­lin­gen om den nye mand i spid­sen for Fag­be­væ­gel­sens Hoved­or­ga­ni­sa­tion, Mor­ten Skov, har lydt, at han som ung med­ar­bej­der i Dansk Metal “trop­pe­de per­son­ligt op hos hoved­sta­dens cykel­s­me­de og på kort tid fik teg­net mere end 30 nye overenskom­ster”. En hand­lin­gens mand.

Men nu viser det sig, at den anek­do­te er der pyn­tet på. Det for­tæl­ler B.T., der har talt med en lang ræk­ke cykel­s­me­de i hoved­sta­den, som ikke husker en Mor­ten Skov fra den­gang, men som til gen­gæld husker andre med­ar­bej­de­re fra Dansk Metal. Selv siger hoved­per­so­nen nu, at han var “en del af et hold”, der arbej­de­de for at få cykel­me­ka­ni­ker­ne til at orga­ni­se­re sig. 

2

Wei­ss blev skrot­tet, men Pape tab­te: Syd­vest for Aal­borg, hvor Soci­al­de­mo­kra­tiets års­mø­de i wee­ken­den løb af stab­len, udspil­le­de der sig et dra­ma i Her­ning, som lan­dets kon­ser­va­ti­ve sent vil glemme. 

På Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­tis lands­råd skul­le det afgø­res, om den udstød­te MEP’er Per­nil­le Wei­ss skul­le opstil­les til det kom­men­de EP-valg. Hun tab­te afstem­nin­gen om at kom­me på opstil­lings­li­sten med stem­mer­ne 440 imod og 145 stem­mer for. 

Dog er den helt sto­re taber iføl­ge fle­re kom­men­ta­to­rer Søren Pape, og det kan da hel­ler ikke just kal­des en sejr, at hver fjer­de stem­me gik stik imod for­man­dens ønske. I den anled­ning kan vi jo pas­sen­de cite­re en ver­se­linje fra Sister Sled­ges “We are family”, som bra­ge­de ud af højta­ler­ne, da Søren Papes tale på års­mø­det var slut. 

“We are family, I got all my sisters with me” – næsten altså. 

3

Rege­rin­gen vil sæn­ke alders­græn­sen for abort: Tirs­dag kom Det Eti­ske Råd med sine anbe­fa­lin­ger til uge­græn­sen for fri abort samt en anbe­fa­ling om, at piger mel­lem 15 og 17 bør kun­ne få fore­ta­get en abort uden for­æl­dre­nes ind­blan­ding. Samt­li­ge 17 med­lem­mer af rådet var eni­ge om anbe­fa­lin­gen, og sene­re på efter­mid­da­gen fulg­te rege­rin­gen trop og til­slut­te­de sig synspunktet. 

“Vi mener i rege­rin­gen, at de 15–17-årige skal have ret til abort uden samtyk­ke fra deres for­æl­dre. Der glæ­der jeg mig over, at et enigt Etisk Råd bak­ker op om med deres udta­lel­ser i dag,” sag­de sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de til TV 2 tirsdag. 


Foto: Tho­mas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Soci­al­de­mo­krat lan­ger ud efter poli­ti­ke­res “ego-dyr­kel­se”

Fol­ke­tings­po­li­ti­ker og nu løs­gæn­ger The­resa Sca­ve­ni­us’ brud med Alter­na­ti­vet er næp­pe gået nogens næse for­bi. Sca­ve­ni­us er ikke typen, der lister af i stil­hed. Hun smæk­ker med døren og sæt­ter et skilt op på den nye med tek­sten: “Her bor Alter­na­ti­vet til Alternativet”. 

Spør­ger man Sca­ve­ni­us, skyl­des uove­r­ens­stem­mel­ser­ne mel­lem hen­de selv og Alter­na­ti­vets fol­ke­tings­grup­pe, at hun ikke vil ind­ret­te sig efter, hvad hun beskri­ver som et “dys­funk­tio­nelt system”, hvor par­ti­top­pe­ne udstik­ker en ret­ning, som de enkel­te med­lem­mer skal “age­re stem­me­kvæg” for, siger hun til Ber­ling­s­ke.

Til Fri­heds­bre­vet uddy­ber The­resa Sca­ve­ni­us kri­tik­ken. Hun kal­der par­ti­kul­tu­ren “mega­hård” præ­get af “disci­pli­ne­rings­ø­vel­ser”, “soci­al kon­trol” og “psy­ko­lo­gi­ske tests”. 

“Par­ti­er­ne bli­ver sådan nog­le klub­ber, hvor demo­kra­ti­et bli­ver min­dre vel­fun­ge­ren­de, for du har ikke 179 hold­nin­ger, der skal bry­des, men nog­le få posi­tio­ner i nog­le sto­re klub­ber. Så nuan­cer, kri­tik, udfor­drin­ger og viden kom­mer ikke op i syste­met,” siger hun. 

Men spør­ger man fol­ke­tings­med­lem og tid­li­ge­re DSU-for­mand, Fre­de­rik Vad (S), er det net­op den slags “auten­tisk frilø­ber­men­ta­li­tet” og “ego-dyr­kel­se”, som Sca­ve­ni­us er udø­ver af, der for­rin­ger det dan­ske demokrati. 

Det skri­ver han i Poli­ti­ken og slår på trom­me for, at poli­ti­ke­re som The­resa Sca­ve­ni­us vil­le have haft godt af med­lem­skab i de ofte udskæld­te ung­doms­par­ti­er — for her at lære, at poli­tik “hand­ler om fæl­les­skab og om at repræ­sen­te­re andre end en selv”. 

Vi spurg­te soci­al­de­mo­kra­ten, om der ikke net­op er brug for auten­ti­ske frilø­be­re til at luge ud i kol­lek­ti­vets dår­li­ge vaner. Inter­viewet kan du læse her. 

Du skri­ver, at i ung­doms­po­li­ti­ske orga­ni­sa­tio­ner lærer man, at poli­tik hand­ler om fæl­les­skab og om at repræ­sen­te­re andre end en selv, og at det vil poli­ti­ke­re som The­resa Sca­ve­ni­us måske have godt af. Men hand­ler poli­tik ikke først og frem­mest om at repræ­sen­te­re væl­ger­nes inter­es­ser bedst muligt, på den måde man fin­der rigtig? 

“Jo, men de to ting behø­ver ikke at ude­luk­ke hin­an­den. Jeg mener, at noget af det for­nem­ste i poli­tik er, at man kan bli­ve en del af nog­le fæl­les­ska­ber, hvor man glem­mer sig selv for at kæm­pe for en gen­nemtænkt sag, som en mas­se men­ne­sker har gået sam­men om at udvik­le. Det er meget smukt, synes jeg, men det er under pres i de her år fra Ins­ta­gram-kul­tu­ren og fra ego-dyr­kel­sen af indi­vi­der i under­hold­ning og i politik.” 

The­resa Sca­ve­ni­us’ kri­tik går på, at der er en ryg­klap­per-kul­tur, der ikke hand­ler om reel poli­tisk hand­ling og eller om væl­ger­nes inter­es­ser, men som hand­ler om at hol­de sig gode ven­ner med de rig­ti­ge og om at frem­me par­ti­er­nes inter­es­se. Kan du gen­ken­de noget i den beskrivelse? 

“Ja, der er mas­ser af ting, der ikke fun­ge­rer spe­ci­elt i vores fol­ke­sty­re, som bur­de være bed­re. Jeg synes også, at folk er for dår­li­ge til at sige, hvad de mener. Jeg synes også, at nog­le poli­ti­ke­re er for kar­ri­e­re­o­ri­en­te­re­de og har som ene­ste pej­le­mær­ke for alt, hvad de fore­ta­ger sig, om det lige­som kan få dem frem i bussen.” 

Vil du sæt­te et navn på, hvem det kun­ne være fx? 

“He he. Nej, jeg vil bestemt ikke sæt­te nav­ne på, men de er i de fle­ste par­ti­er og også i mit eget par­ti. Men The­resa Sca­ve­ni­us’ medi­cin er for mig at se destruk­tiv. For­di hun tum­ler fra tue til tue, fra fæl­les­skab til fæl­les­skab, for at fin­de et sted, hvor hun gør, hvad der pas­ser hen­de, uden at skul­le tage hen­syn til sær­lig man­ge andre end hen­de selv. Det er lidt det ind­tryk, man får, synes jeg, og det mener jeg, er dår­ligt for vores fol­ke­sty­re. The­resa Sca­ve­ni­us var aldrig kom­met i Fol­ke­tin­get, hvis ikke det hav­de været for Alter­na­ti­vet. Det bur­de hun have en eller anden form for respekt for.” 

Er der ikke net­op brug for sådan nog­le “auten­ti­ske frilø­be­re” til at sæt­te fin­ge­ren på alt det, der er råddent? 

“Jamen, du ved jo ikke, om det, hun sæt­ter fin­ge­ren på, er råd­dent. Det er jo The­resa Sca­ve­ni­us’ egen ople­vel­se, vi står med. Og det er fint nok, at der er nogen, som siger, at kej­se­ren ikke har noget tøj på. Men jeg synes, at det er for let­købt at sige, at der ikke sker noget i det dan­ske folkestyre.” 

“Pro­ble­met er jo, hvis folk som Lars Boje Mat­hie­sen eller The­resa Sca­ve­ni­us mener, at de inter­es­ser, som de sjovt nok repræ­sen­te­rer, er det, vi alle sam­men bur­de gøre, for­di det er fak­ta, og det bur­de vi alle sam­men hand­le efter. Sagen er jo, at der er mas­ser af for­skel­li­ge inter­es­ser i Dan­mark, og der­for går demo­kra­ti lang­somt, for­di der er så man­ge inter­es­ser, der på en eller anden måde er nødt til at bli­ve forenet.” 

Er dansk poli­tik og demo­kra­ti bed­re eller dår­li­ge­re tjent med, at der blandt de fol­ke­valg­te poli­ti­ke­re, der har en ung­doms­po­li­tisk bag­grund som dig selv, også fin­des poli­ti­ke­re som The­resa Sca­ve­ni­us, som har en anden ind­gang til politik? 

“Jamen det synes jeg sådan set er fint, men mest for under­hold­nings­vær­di­ens skyld, for­di poli­tik hand­ler ikke om per­son­lig­he­der, poli­tik hand­ler om med godt gam­mel­dags rug­brød­s­ar­bej­de og ild i øjne­ne at lave nog­le ting om i samfundet.” 

“Hvad har Lars Boje Mat­hie­sen lavet om? Han har lavet nog­le YouTu­be-video­er, som 1,5 mil­li­o­ner men­ne­sker har set. Han er ski­de­god på Face­book og Twit­ter til at ska­be omta­le, men han har jo ikke for­an­dret noget.” 

Men det skal jeg lige for­stå. Synes du, at det vil­le være bed­re, hvis alle fol­ke­valg­te poli­ti­ke­re i det her land hav­de en ung­doms­po­li­tisk baggrund? 

“Nej, men jeg synes, det vil­le være godt, hvis langt de fle­ste af dem, der var på Chri­sti­ans­borg, hav­de været en del af spej­der­be­væ­gel­sen, da de var unge, hav­de været en del af for­e­nings­sport, hav­de været en del af en poli­tisk ungdomsorganisation… “ 

Men de væl­ge­re, I repræ­sen­te­rer, har jo ikke alle sam­men været en del af en spej­der­or­ga­ni­sa­tion, et for­e­nings­liv eller et ung­doms­po­li­tisk parti?

“Nej, og det er fuld­stæn­dig rig­tigt, men du lærer i demo­kra­ti­ske fæl­les­ska­ber, hvor­dan du får ting til at ske, og det er jo det, væl­ger­ne ger­ne vil have, væl­ger­ne vil ger­ne have, at poli­tik bety­der noget, at poli­tik ikke bare er kom­mu­ni­ka­tion, men også er handling.” 


På gen­syn!

På Fri Poli­tik sid­der vi også altid klar til at skri­de til hand­ling. Der­for vil vi opfor­dre til at sen­de os tips til histo­ri­er, som vi bør kaste os over. Skriv til os på camille@frihedsbrevet.dk, astrid@frihedsbrevet.dk eller sofie@frihedsbrevet.dk.

Vi ses i næste uge!

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her