Fri Poli­tik uge 48: Hand­lings­pla­nen uden hand­ling og den ikke-aku­t­te akutplan


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser 

Det­te blev ugen, hvor Dan­mark fik sin næste finans­lov for bud­getå­ret 2024. Den ankom i en afta­le, som synes enten elsket eller hadet, få ting her imellem. 

Set fra den posi­ti­ve side er den ind­gå­et af samt­li­ge par­ti­er på nær Enheds­li­sten, og det kan godt betrag­tes som en suc­ces, at en par­la­men­ta­risk for­sam­ling af mod­stan­de­re kan for­e­nes om statsbudgettet. 

Det kan være værd at glæ­des over, at de dan­ske par­ti­er er lyk­ke­des med det­te i en tid med øget fokus på pola­ri­se­ring i den poli­ti­ske debat. 

På den anden side kan finans­lo­ven også betrag­tes som alt, hvad der er i vej­en med poli­tik. Under præ­sen­ta­tio­nen fik alle et minut i solen til at for­tæl­le, hvad de har leve­ret på.

“SF har leve­ret på hav­mil­jø­et,” lød det eksem­pel­vis fra SF’s poli­ti­ske leder Pia Olsen Dyhr. 

Fri Poli­tik for­søg­te efter præ­sen­ta­tio­nen at få et inter­view med Pia Olsen Dyhr om, hvad den­ne sæt­ning over­ho­ve­det bety­der, men desvær­re for­gæ­ves. Sæt­ter man sæt­nin­gen under lup, kan det lig­ne, at afta­len hand­ler mere om SF end om hav­mil­jø­et, men lad ikke det­te lig­ge Olsen Dyhr til last ale­ne. Hun er langt fra den før­ste eller sid­ste til at benyt­te den­ne ven­ding på Christiansborg. 

Kig­ger man i afta­len for finans­lo­ven, står det klart, at der er aftalt en “Aku­t­pak­ke til for­bed­ring af vand­mil­jø­et og udtag­ning af lavbundsjorde”. 

Det lig­ner jo rig­tig nok en leve­ran­ce for hav­mil­jø­et, men nær­stu­de­rer man den­ne “aku­t­pak­ke”, står det klart, at der ale­ne er aftalt en øko­no­misk ram­me for en afta­le helt uden kon­kre­te til­tag. Det er en hen­sigt­ser­klæ­ring, hvor afta­le­par­ti­er­ne har ned­fæl­det, at de “ønsker at for­bed­re til­stan­den i vandmiljøet”. 

Der­u­d­over står der: 

“Der læg­ges op til, at ram­men udmønt­es sene­re på bag­grund af et oplæg fra regeringen.” 

Den aku­t­te aku­t­pak­ke er alt­så ikke mere akut, end at den først bli­ver kon­kre­ti­se­ret på et sene­re og end­nu ukendt tidspunkt. 

Finans­mi­ni­ster Nico­lai Wam­men (S) bril­le­re­de ved at stå for en allo­ke­ring på en mil­li­on kro­ner til renove­ring af en min­de­sten ved sin hjem­by, Aarhus. 

Poli­ti­ken har inter­viewet for­man­den for Aar­hus Samvir­ken­de Sol­da­ter­for­e­nin­ger, der end ikke var bekendt med, at pen­ge­ne er på vej til deres min­de­sten i Skæ­ring Hede. 

“Det har jeg slet ikke hørt noget om, men det var da en glæ­de­lig nyhed, for­di vi står og har nog­le pro­ble­mer med vores flag­stang der­u­de, som nok godt kun­ne træn­ge til et nyt fun­da­ment,” siger han, der også selv har spørgs­mål til sagen: 

“Hold da op, det er godt nok man­ge pen­ge. Alt­så en mil­li­on kro­ner til det områ­de alene?” 

Bekræf­tet i, at det er til­fæl­det, og ads­purgt til, hvil­ken for­skel den­ne mil­li­on kro­ner vil gøre, må han igen mel­de pas: 

“Ja, det er sgu et godt spørgs­mål, må jeg sige.” 

Men pen­ge­ne er alt­så på vej, må vi forstå. 

Der­u­d­over er der afsat 20 mil­li­o­ner til lands­by­for­ny­el­se, hvil­ket provin­s­pa­tri­o­ter­ne i Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne natur­lig­vis er eufori­ske over. 

Fri Poli­tik har spurgt Dan­marks­de­mo­kra­ter­nes land­di­strikt­sord­fø­rer Susie Jes­sen, hvor man­ge lands­by­er hun for­ven­ter, der bli­ver for­ny­et med den­ne pul­je, men hun er ikke vendt til­ba­ge på vores hen­ven­del­se inden deadline. 

Listen med bemær­kel­ses­vær­di­ge pul­jer og pri­o­ri­te­ter er læn­ge­re, men vi lader det fare for nu, da vi har mere på tapetet. 


Den syl­te­de handlingsplan

Den­ne uge har fle­re ting sat gang i debat­ten om racis­me i Dan­mark, og det har givet os anled­ning til at kig­ge lidt på hand­lings­pla­nen mod racis­me – eller mang­len på samme. 

I søn­dags udgav Insti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der nem­lig en rap­port, der viser, at otte ud af ti mino­ri­tet­set­ni­ske per­so­ner har ople­vet diskri­mi­na­tion eller for­dom­me inden for det sene­ste år. 

TV 2 Echo udgav man­dag doku­men­ta­ren Racis­me­Eks­pe­ri­men­tet, som afdæk­ker, hvor­dan per­so­ner med ikke-dan­ske nav­ne har for­rin­ge­de mulig­he­der, når det kom­mer til at bli­ve kaldt til jobsamtale. 

Og den 25. okto­ber udgav også Euro­pe­an Uni­on Agen­cy for Fun­da­men­tal Rights en rap­port, der kort­lag­de, at racis­me mod per­so­ner af afri­kansk afstam­ning er vær­re end nogen­sin­de før. 47 pro­cent af 505 ads­purg­te afri­ka­ne­re i Dan­mark siger, at de har ople­vet racis­me, og det pla­ce­rer lan­det som num­mer fire på en liste af i alt 13 euro­pæ­i­ske lande. 

Døde drøm­men med Hækkerup?

Noget tyder alt­så på, at vi i Dan­mark har et pro­blem – og det blev da også slå­et fast, da rege­rin­gen i janu­ar 2022 aftal­te at udar­bej­de en hand­lings­plan mod racisme. 

Davæ­ren­de justits­mi­ni­ster Nick Hæk­kerup var den­gang begej­stret for aftalen. 

“I Dan­mark skal der være plads til at være den, man er. Der­for vil rege­rin­gen sam­men med afta­le­par­ti­er­ne bag finans­lo­ven lave en hand­lings­plan, der bekæm­per racis­me i dens man­ge grim­me afskyg­nin­ger (…) Med en kon­kret hand­lings­plan er det mit håb, at vi kan bekæm­pe racis­me bredt i sam­fun­det, og jeg ser frem til arbej­det sam­men med de øvri­ge par­ti­er,” sag­de han i pressemeddelelsen. 

Men spørgs­må­let er, om inter­es­sen for en hand­lings­plan døde sam­men med Nick Hæk­kerups poli­ti­ske karriere? 

Fri Poli­tik har for­søgt at kort­læg­ge, hvad der helt kon­kret er sket, siden hand­lings­pla­nen blev søsat den 24. janu­ar 2022 – for snart to år siden – og her er det alt­så svært at spo­re en inter­es­se. Man kan for­tæn­ke sig i, om der er sket mere end det lyt­te­mø­de, som blev afholdt for halvan­det år siden. 

Den oven­stå­en­de tids­linje gør det ikke nem­me­re at gen­nem­skue, hvad der kon­kret er sket med hand­lings­pla­nen, og det er umid­del­bart ikke til at se, at arbej­det er “højt pri­o­ri­te­ret”, som Udlæn­din­ge- og Inte­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et ellers hævder. 

Fri Poli­tik fan­ge­de Enheds­li­stens Rosa Lund til en kort kom­men­tar om hand­lings­pla­nens fravær: 

Den­ne her hand­lings­plan mod racis­me kom først på finans­lo­ven i 2022. Den er jo så ikke kom­met end­nu. Hvad tæn­ker du om det?

“Jamen det har jeg jo lidt svært ved at for­stå, for­di da vi lave­de hand­lings­pla­nen mod anti­se­mi­tis­me, der gik der et år, fra at Fol­ke­tin­get hav­de beslut­tet, at den skul­le laves, til at den blev lavet. Så jeg kan ikke rig­tig for­stå, hvor­for det her tager så lang tid.” 

Der er jo man­ge ting, en rege­ring skal pri­o­ri­te­re, og er det ikke fair nok, at man i kri­se­ti­der ikke har tid til at ryk­ke på det hele på en gang?

“Jo, jo, men det synes jeg egent­lig hel­ler ikke er det, vi beder om. Vi beder jo egent­lig bare om, at det her arbej­de bli­ver sat i gang og bli­ver fær­digt. Så jeg synes egent­lig ikke, at vi beder om meget.” 

“Jeg kan jo så også for­stå på rege­rin­gen eller i hvert fald på Udlæn­din­ge- og Inte­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et, at den er ble­vet ryk­ket fra Justits­mi­ni­ste­ri­et og over til dem. Og der må jeg jo bare sige, at der står ikke så meget i rege­rings­pro­gram­met på Kaa­re Dybva­ds områ­de, og der­for tæn­ker jeg da, at han har rige­ligt med tid til at lave den her plan.” 

Chri­sti­na Olu­me­ko fra Alter­na­ti­vet mener, at de lan­ge udsig­ter skyl­des mang­len­de prioritering: 

“Når det kom­mer til hand­lings­pla­nen mod racis­me, så går det åben­bart lang­somt, og det synes jeg mere er et tegn på, at rege­rin­gen ikke pri­o­ri­te­rer det her,” siger hun. 

Kaa­res syltekrukke

Fri Poli­tik har for­søgt at få svar på, hvor man­ge ini­ti­a­ti­ver, Udlæn­din­ge- og Inte­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et har for­be­redt ind­til vide­re, og om mini­ste­ri­et selv har afholdt møder med afta­le­par­ti­er og inter­es­sen­ter siden overtagelsen. 

Til det sva­rer ministeriet: 

”Udlæn­din­ge- og Inte­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et har i arbej­det med at for­be­re­de hand­lings­pla­nen mod racis­me under­søgt og under­sø­ger fort­sat en lang ræk­ke ini­ti­a­ti­ver med hen­blik på at for­be­re­de en poli­tisk stil­ling­ta­gen til det ende­li­ge ind­hold af handlingsplanen.” 

“Da arbej­det sta­dig pågår, kan mini­ste­ri­et på nuvæ­ren­de tids­punkt ikke oply­se yder­li­ge­re angå­en­de antal, ind­hold eller andet ved­rø­ren­de ini­ti­a­ti­ver­ne, der undersøges.” 

“Udlæn­din­ge- og Inte­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et har ikke selv afholdt møder med afta­le­par­ti­er­ne og inter­es­sen­ter­ne. For­slag, input m.v. fra de møder, som blev afholdt i Justits­mi­ni­ste­ri­et, er dog over­dra­get i for­bin­del­se med over­le­ve­rin­gen til Udlæn­din­ge- og Inte­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et i juni 2023.” 

Det bli­ver nær­mest ikke mere kaf­kask. Umid­del­bart er det alt­så umu­ligt at bli­ve mere kon­kret. Men hvad så med Justits­mi­ni­ste­ri­et? De sad trods alt på hand­lings­pla­nen i halvan­det år, så hvad nåe­de de kon­kret at gøre, inden de send­te hand­lings­pla­nen på rej­sen mod syl­te­kruk­ken i Udlæn­din­ge- og Integrationsministeriet? 

Fri Poli­tik har spurgt: Hvil­ke ting var der kon­kret ble­vet gjort efter lyt­te­mø­det den 22. juni 2022 og inden over­dra­gel­sen til Udlæn­din­ge- og Inte­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et den 28. juni 2023? 

Til det sva­rer Justitsministeriet: 

“Vi hen­vi­ser til Udlæn­din­ge- og Integrationsministeriet.” 

Og det er jo lidt under­ligt, efter­som det jo kun er Justits­mi­ni­ste­ri­et, der kan sva­re på, hvad der er sket med hand­lings­pla­nen, mens den lå på deres bord. 

Fri Poli­tik har spurgt mini­ste­ri­et, om vi skal for­stå det sådan, at de ikke vil sva­re – og hvor­for, da de jo er de ene­ste, der kan – men de er desvær­re ikke vendt tilbage. 

Fri Poli­tik har natur­lig­vis også bedt udlæn­din­ge- og inte­gra­tions­mi­ni­ster Kaa­re Dybvad Bek om et inter­view om pro­ces­sen med hand­lings­pla­nen efter over­ta­gel­sen. Vi er klar over, at mini­stre har travlt, så for at udvi­se flek­si­bi­li­tet skrev vi alle­re­de til ham den 8. novem­ber og til­bød, at inter­viewet kun­ne fore­gå der­fra og helt frem til jule­af­ten. Men det bli­ver alt­så ikke muligt med et inter­view med mini­ste­ren, sva­re­de mini­ste­ri­et den 17. november. 

Her­fra rej­ses der­for et rødt flag for Kaa­re Dybvad Bek, der øjen­syn­ligt har så pres­set en kalen­der, at han ikke har et ene­ste hul hele den næste måned. Bekym­ring her­med givet vide­re, det kan ikke være sundt at have så travlt. 


Illu­stra­tion: Malt­he Emil Kibsgaard

Bar­ba­ra Ber­tel­sens bekendtskabskreds

De sene­ste uger har vi på Fri­heds­bre­vet afdæk­ket, hvor­dan Zet­lands che­fre­dak­tør Lea Kors­gaard und­lod at næv­ne, at hun ses pri­vat med Bar­ba­ra Ber­tel­sen i for­bin­del­se med en kom­men­tar, Lea Kors­gaard for­fat­te­de for Zet­land, hvor hun går i kødet på medi­er­nes egen rol­le i FE-sagen og til for­svar for selv­sam­me Bar­ba­ra Bertelsen. 

Vi kun­ne for­tæl­le, at Lea Kors­gaard så kort tid som ni dage for­in­den udgi­vel­sen af den­ne kom­men­tar delt­og i Bar­ba­ra Ber­tel­sens 50-års fød­sels­dag. En anden ting, der kom frem, er, at det ikke kun er Lea Kors­gaard selv, der ses pri­vat med Bar­ba­ra Ber­tel­sen, hun for­tal­te nem­lig, at de ses med hen­de i hen­des hus­stand, hvil­ket inklu­de­rer Lea Kors­gaards mand, Ras­mus Mey­er, for­stan­der på Kro­gerup Højskole. 

Til Ber­ling­s­ke udtal­te Lea Kors­gaard efter­føl­gen­de, at Bar­ba­ra Ber­tel­sen delt­og i Ras­mus Mey­ers 40-års fødselsdag. 

Bar­ba­ra Ber­tel­sen har for så vidt lov til at ses med dem, hun vil. Det inter­es­san­te er dog, at både Ras­mus Mey­er og Lea Kors­gaard er ble­vet udpe­get til top­po­ster, mens Bar­ba­ra Ber­tel­sen har været depar­te­ments­chef i Statsministeriet. 

Lea Kors­gaard blev udnævnt til besty­rel­ses­for­mand for Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le af davæ­ren­de uddan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Jes­per Peter­sen under Soci­al­de­mo­kra­tiets etpar­ti-rege­ring i 2021. Hun blev der­ef­ter også udpe­get som med­lem af rege­rin­gens medieansvarsudvalg. 

Ras­mus Mey­er blev udnævnt til for­mand for Triv­selskom­mis­sio­nen i august 2023 af Bør­ne- og Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et under den­ne regering. 

Vi ved også, at tid­li­ge­re justits­mi­ni­ster Søren Pind er ble­vet udpe­get til for­mand for Medi­e­ansvar­s­ud­val­get i august 2022 af davæ­ren­de kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen – også under Soci­al­de­mo­kra­tiets etparti-regering. 

Søren Pind har selv for­talt åbent, at han er ven­ner med Bar­ba­ra Ber­tel­sen i kølvan­det på Fri­heds­bre­vets histo­ri­er om hen­des rela­tion til Lea Korsgaard. 

Der­for har vi spurgt Bar­ba­ra Ber­tel­sen, hvor man­ge med­lem­mer af eks­per­t­råd, udvalg, kom­mis­sio­ner, under­sø­gel­ser og lig­nen­de hun har en pri­vat rela­tion til. 

Spørgs­må­let er rele­vant, for­di det ale­ne i de sene­ste to uger er kom­met frem, at mindst tre per­so­ner med doku­men­te­re­de pri­va­te rela­tio­ner til rege­rin­gens øver­ste depar­te­ments­chef er ble­vet udpe­get til topposter. 

Stats­mi­ni­ste­ri­ets ikke-svar

En uge efter at Fri Poli­tik stil­le­de spørgs­må­let, har Stats­mi­ni­ste­ri­et sendt et svar, der på ingen måder hver­ken sva­rer eller for­hol­der sig til spørgs­må­let. Stats­mi­ni­ste­ri­et vil ikke for­kla­re, hvor­for Bar­ba­ra Ber­tel­sen ikke ønsker at sva­re på det­te spørgs­mål, selv­om Fri Poli­tik har bedt om begrundelsen. 

Fri Poli­tik har også spurgt, hvil­ke per­son­li­ge postud­næv­nel­ser Bar­ba­ra Ber­tel­sen har erklæ­ret sig inha­bil til at dis­ku­te­re i sin tid som depar­te­ments­chef, og sidst har vi spurgt om, hvor­vidt det frem­går på nogen måde i syste­met, at Bar­ba­ra Ber­tel­sen har en pri­vat rela­tion til Søren Pind, Lea Kors­gaard og Ras­mus Meyer. 

Bar­ba­ra Ber­tel­sen sva­rer ikke på, om hun har erklæ­ret sig inha­bil i nog­le posts­ud­næv­nel­ser, og hun sva­rer hel­ler ikke på, om de tre nævn­te rela­tio­ner står noget sted i syste­met. Stats­mi­ni­ste­ri­ets pres­se­af­de­ling har i ste­det sendt det­te skrift­li­ge svar på spørgsmålene: 

“Det kan gene­relt oply­ses, at i de til­fæl­de, hvor udpeg­ning af med­lem­mer af bl.a. eks­per­t­råd, udvalg, kom­mis­sio­ner, mv. behand­les i Rege­rin­gens Ansæt­tel­ses­ud­valg, er det ved­kom­men­de res­sort­mi­ni­ste­ri­ums ansvar at for­be­re­de indstil­lin­gen. Stats­mi­ni­ste­ri­et føl­ger natur­lig­vis de almin­de­li­ge reg­ler mv. om habi­li­tet, som per­so­ner, der del­ta­ger i ansæt­tel­ses­ud­val­gets behand­ling af sådan­ne sager, er omfat­tet af.” 

“Spørgs­mål om Triv­selskom­mis­sio­nen bedes ret­tet til Bør­ne- og Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et, spørgs­mål om Medi­e­ansvar­s­ud­val­get bedes ret­tet til Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et og spørgs­mål om Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le bedes ret­tet til Uddan­nel­ses- og Forskningsministeriet.” 

Ugens citat

Når finans­lo­ven kan sam­le alt fra Alter­na­ti­vet til Libe­ral Alli­an­ce, så er det, for­di finans­lo­ven er et spejl­bil­le­de af rege­rin­gen: Den er lige­gyl­dig. Uam­bi­tiøs. Uden ret­ning for Danmark.

Ugens citat kom­mer fra Libe­ral Alli­an­ces leder, Alex Vanop­slagh. På det soci­a­le medie X kom­men­te­rer han på den nye finans­lov. En finans­lov, hans eget par­ti selv er med i. 

Tre hur­ti­ge fra ugen i dansk politik 

1
Dan­mark har fået en digi­ta­li­se­rings­mi­ni­ster, der har stå­et i spid­sen for ulov­li­ge hjem­mesi­der: It-medi­et Version2 skød i den­ne uge Mia Wag­ners (V) mini­ster­kar­ri­e­re i gang ved at afslø­re, at man­ge af de hjem­mesi­der, hun har stå­et i spid­sen for som direk­tør i Fre­eway-kon­cer­nen og i Fema­le Foun­ders Hou­se, ulov­ligt har over­vå­get bru­ger­ne og vide­re­sendt deres data til tech­gi­gan­ter uden samtykke. 

Mia Wag­ner er nu den øverst ansvar­li­ge i Dan­mark til at sik­re, at andre ikke bry­der loven, som hun selv gjorde. 

2
Rap­port om CO2-afgift på land­bru­get udsky­des igen: Rap­por­tens snar­li­ge her­komst er igen og igen ble­vet brugt som et poli­tisk værn mod at tage en ende­lig beslut­ning om en CO2-afgift på land­bru­get, som er ble­vet fore­slå­et i åre­vis af lan­dets eksperter. 

Den­ne eks­pert­vur­de­ring skul­le være kom­met det­te efter­år, men er nu udskudt til uge seks i 2024. Der er knap halvan­det år efter, at den blev udskudt før­ste gang i for­bin­del­se med fol­ke­tings­val­get i 2022. 

3
Udlæn­din­ge­sty­rel­sen har syste­ma­tisk brudt loven i 12 år: Siden 2012 har Udlæn­din­ge­sty­rel­sen sat ansøg­nin­ger om ube­græn­set ophold­stil­la­del­se i bero, hvis ansø­ge­ren var mistænkt for at have begå­et kri­mi­na­li­tet. Men den prak­sis viser sig at være ulovlig. 

Det oply­ser udlæn­din­ge- og inte­gra­tions­mi­ni­ster Kaa­re Dybvad Bek (S) i et brev til Fol­ke­tin­get.

Han skri­ver sam­ti­dig, at det ikke har været muligt at fin­de frem til, hvor­for Udlæn­din­ge­sty­rel­sen har iværk­sat den­ne ulov­li­ge prak­sis i før­ste omgang. 

Bre­vet mel­der ikke noget om, hvor­vidt mini­ste­ren agter at fin­de ud af, hvor­for Udlæn­din­ge­sty­rel­sen har brudt loven i mere end et årti. 


En sid­ste bemærkning

I dag begyn­der COP28, kli­ma­top­mø­det i De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter under for­mand­skab af sul­tan Ahmed al-Jaber. 

Kli­ma­top­mø­det er vanen tro ble­vet kaldt det vig­tig­ste i en årræk­ke, den­ne gang af Dan­marks udsend­te mini­ster for udvik­lings­sam­ar­bej­de og glo­bal kli­ma­po­li­tik, Dan Jør­gen­sen (S).

Han har kaldt COP28 for “det vig­tig­ste kli­ma­top­mø­de siden Paris”. 

Kli­ma­top­mø­det i Paris resul­te­re­de som bekendt i den 1,5 gra­ders mål­sæt­ning, ver­dens poli­ti­ke­re bli­ver holdt op imod i dag. COP28 er det syven­de kli­ma­top­mø­de siden da, og iføl­ge FN’s sene­ste rap­port er ver­den på vej mod en tem­pe­ra­turstig­ning på 2,9 grader. 

Sul­tan Ahmed al-Jaber agter i øvrigt i for­bin­del­se med sit for­mand­skab for kli­ma­top­mø­det at lave nye afta­ler for sit ver­den­s­oms­pæn­den­de olie­fir­ma, Adnoc. Det har bri­ti­ske BBC afslø­ret ved hjælp af læk­ke­de dokumenter. 

Emira­ter­nes COP28-team afvi­ser ikke over for BBC, at møder i for­bin­del­se med kli­ma­top­mø­det skul­le bru­ges til at tale for­ret­ning. Men “pri­va­te møder er pri­va­te”, lyder det iføl­ge BBC. 


Såle­des opmun­tret og på gensyn

Fri Poli­tik har der­med leve­ret på den­ne uges nyheds­brev. Vi ven­der akut til­ba­ge i næste uge. 

Send ger­ne tips og kom­men­ta­rer til dandanell@frihedsbrevet.dk, astrid@frihedsbrevet.dk, camille@frihedsbrevet.dk eller katrine@frihedsbrevet.dk

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her