Gravid ph.d.-studerende teg­ne­de kri­tisk bil­le­de af kar­ma-kon­gen Chri­sti­an Sta­dil og Hum­mel: Så blev hun fyret

En ph.d.-studerende brug­te fle­re år på at under­sø­ge Hum­mel og Chri­sti­an Sta­di­ls sel­vop­fund­ne filo­so­fi, com­pa­ny kar­ma. Men den stu­de­ren­de end­te med – mens hun var gravid – at bli­ve fyret fra Hum­mel, der ikke læn­ge­re kun­ne se et kom­merci­elt udbyt­te i ph.d.-samarbejdet. Doku­men­ter viser sam­ti­dig, at kar­ma-mil­li­ar­dæ­ren Chri­sti­an Sta­dil blev per­son­ligt ind­dra­get i sagen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her