Hård kri­tik af kom­mu­ne for til­slø­re­de bilag fra event­chefs våde ture på restau­rant og bar: “Det lig­ner, at nogen for­sø­ger at dæk­ke over den information”

Fri­heds­bre­vet har i uge­vis for­gæ­ves for­søgt at få Aal­borg Kom­mu­ne til at udle­ve­re event­chef Søren Thor­sts bilag fra hans man­ge skat­tey­der­be­tal­te mid­da­ge og ture på værts­hus. Som Fri­heds­bre­vet tid­li­ge­re har afslø­ret, så har Søren Thorst i alt brugt cir­ka en halv mil­li­on skat­te­kro­ner på fem år, men der mang­ler bilag for 133.541 kro­ner for pri­mært restau­rant­be­søg og reg­nin­ger på barer i ind- og udland. Aal­borg Kom­mu­ne har dog udle­ve­ret vis­se bilag, men her lig­ner det, at nogen bevidst har maske­ret fle­re reg­nin­ger og der­med udgif­ter­ne, lyder kri­tik­ken fra Per Niko­laj Bukh, der er pro­fes­sor i øko­no­mi­sty­ring ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, og som har gen­nem­gå­et bilagene. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.