Her er che­fer­ne, der fik 400 med­ar­bej­de­re til at ned­læg­ge arbej­det i HK

Der er alvor­li­ge pro­ble­mer med arbejds­mil­jø­et i Dan­marks næst­stør­ste fag­for­e­ning HK. Det står efter­hån­den klart, efter op mod 400 med­ar­bej­de­re i går tors­dag ned­lag­de arbej­det i pro­test mod én spe­ci­fik chef. Che­fen er kom­mu­ni­ka­tions­chef Anet­te Clau­di, som beskyl­des for at ska­be et psy­kisk hårdt arbejds­mil­jø. Det var kom­mu­ni­ka­tions­af­de­lin­gen i HK Pri­vat, der tors­dag ned­lag­de arbej­det, og så fulg­te 300–400 med­ar­bej­de­re trop ved i sym­pa­ti at føl­ge eksemp­let. Efter arbejds­ned­læg­gel­sen tors­dag, der fort­sat­te ind­til fre­dag mor­gen, er Anet­te Clau­di ind­til vide­re syge­meldt i de næste 10 dage, hvor der arbej­des på at fin­de en løs­ning. Der­u­d­over er der også hård kri­tik fra med­ar­bej­der­ne af HK Pri­vats for­mand Simon Tøgern, der iføl­ge med­ar­bej­der­ne har begå­et ledel­ses­svigt ved at fast­hol­de sin støt­te til Anet­te Claudi. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.