I fle­re år var han man­den bag stats­mi­ni­ste­ren – nu er Mar­tin Ros­sen næst­for­mand i kon­tro­ver­si­elt sel­skab for­bun­det til sort­li­s­tet rus­sisk bank


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Mar­tin Ros­sen – Met­te Fre­de­rik­sens tid­li­ge­re høj­re hånd – blev i tors­dags udpe­get som næst­for­mand i det børsno­te­re­de sel­skab Phar­ma Equi­ty Group. 

Men Fri­heds­bre­vet kan nu afslø­re, at sel­ska­bets stør­ste aktiv, et til­go­de­ha­ven­de på knap 72 mil­li­o­ner kro­ner fra et salg af et luksu­se­jen­doms­pro­jekt i Portu­gal, er behæf­tet med mil­li­ongæld til en sort­li­s­tet bank i Rusland. 

Selv næg­ter både sel­ska­bets ledel­se og Mar­tin Ros­sen, at der er nogen problemer.

Hele histo­ri­en

Gen­nem en årræk­ke var Mar­tin Ros­sen en af de mest magt­ful­de skik­kel­ser i dansk poli­tik. Som spin­dok­tor og siden stabs­chef i både Soci­al­de­mo­kra­ti­et og Stats­mi­ni­ste­ri­et dan­ne­de han i mere end ti år et tæt par­løb med lan­dets stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S).

Som Fre­de­rik­sens høj­re hånd var Mar­tin Ros­sen med til at sty­re lan­det, da han – som den før­ste ikke-fol­ke­valg­te – blev ind­lem­met i rege­rin­gens magt­ful­de øko­no­mi- og koor­di­na­tions­ud­valg. Men i dag er Mar­tin Ros­sen for­tid på Slotsholmen. 

I ste­det har han skabt sig en kar­ri­e­re i det pri­va­te erhvervs­liv, som har ført ham for­bi en top­post i ter­mostat­kæm­pen Dan­foss, hvor han sid­ste år stop­pe­de for at hel­li­ge sig en til­væ­rel­se som selv­stæn­dig råd­gi­ver med plads til besty­rel­ses­po­ster, her­un­der en plads i den stat­se­je­de Dan­marks Eks­port- og Investeringsfond. 

Og tors­dag kun­ne Mar­tin Ros­sen så skri­ve en ny titel på sit cv, da han på en ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling blev udpe­get til næst­for­mand i Phar­ma Equi­ty Group, der ind­til tid­li­ge­re i år hed Blue Vision. 

Sel­ska­bet har i man­ge år levet en omtum­let til­væ­rel­se på den dan­ske fonds­børs, for selv­om sel­ska­bet er børsno­te­ret, har det nem­lig iføl­ge sel­ska­bets regn­ska­ber ét sær­ligt vær­di­fuldt aktiv: Et til­go­de­ha­ven­de på knap 72 mil­li­o­ner kro­ner, der skal kom­me ved salg af en byg­ge­grund på den portu­gi­si­ske atlan­ter­hav­sø Madeira. 

Men Fri­heds­bre­vet kan nu ved hjælp af omfat­ten­de research oprul­le et mystisk for­løb, der rej­ser alvor­lig tvivl om sel­ska­bets stør­ste aktiv og sam­ti­dig træk­ker trå­de til en beryg­tet og sank­tions­ramt rus­sisk bank.

Fem­stjer­net hotel på Madeira 

For at for­stå histo­ri­en om Blue Vision, der nu hed­der Phar­ma Equi­ty Group, er man nødt til at kig­ge tusind­vis af kilo­me­ter sydpå. 

På den portu­gi­si­ske atlan­ter­hav­sø Madeira lig­ger en byg­ge­grund på en stejl skrænt ned til havet. 

Den 31.123 kva­drat­me­ter sto­re byg­ge­grund har haft fle­re eje­re gen­nem åre­ne, men fæl­les for dem alle har været drøm­men om at byg­ge et fem­stjer­net hotel- og lej­lig­heds­kom­pleks på ferieøen. 

En poten­ti­el gul­dran­det for­ret­ning, der både har lok­ket loka­le øbo­e­re, rus­se­re og siden­hen Blue Visions aktio­næ­rer til at inve­ste­re i millionforetagendet. 

Men byg­ge­pro­jek­tet er i ste­det for en drøm udvik­let sig til et mare­ridt for både sel­ska­bet og sær­ligt dets aktio­næ­rer. På trods af utal­li­ge brand­ta­ler fra sel­ska­bets ledel­se gen­nem åre­ne, så er det aldrig lyk­ke­des at byg­ge et luksushotel. 

Det er et pro­blem, når det er ens stør­ste aktiv. Og de dår­li­ge nyhe­der har fået virk­som­he­dens aktie­kurs til at styrt­dyk­ke de sene­ste år til stor fru­stra­tion for især de helt almin­de­li­ge smås­pa­re­re, der har inve­ste­ret deres pen­ge i sel­ska­bet på børsen. 

I 2019 tog sel­ska­bets davæ­ren­de ledel­se og besty­rel­se kon­se­kven­sen og solg­te grun­den fra. Men i ste­det for at få pen­ge på kon­to­en, som aktio­næ­rer­ne var ble­vet stil­let i udsigt, blev sal­get veks­let til et til­go­de­ha­ven­de på knap 72 mil­li­o­ner kroner. 

Nu fire år sene­re har sel­ska­bet dog aldrig set en kro­ne. Hvor­for, ven­der vi til­ba­ge til. 

Mr. Seni­or Vice President 

Det andet sto­re spørgs­mål er nem­lig, hvor­for en af dansk poli­tiks mest magt­ful­de skik­kel­ser, Mar­tin Ros­sen, er gået fra en stil­ling som seni­or vice presi­dent i mil­li­ard­gi­gan­ten Dan­foss til at bli­ve næst­for­mand i det lil­le­bit­te sel­skab Phar­ma Equi­ty Group. 

Selv ønsker hoved­per­so­nen ikke at sva­re på det­te, men på papi­ret sva­rer det til at gå fra fuld­tidspro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler i Super­liga­en til semi-pro­fes­sio­nel i 3. division. 

Men måske har det opsigtsvæk­ken­de skif­te noget at gøre med det, der ske­te med Blue Vision i febru­ar i år. 

Her gik det næsten tom­me sel­skab med kun sit til­go­de­ha­ven­de nem­lig ud med en opsigtsvæk­ken­de nyhed. Sel­ska­bet vil­le købe det lil­le bio­tek­fir­ma Repo­nex Phar­ma­ceu­ti­cals og i den for­bin­del­se skif­te navn til Phar­ma Equi­ty Group. 

Bag Repo­nex Phar­ma­ceu­ti­cals står blandt andre finans­man­den Las­se Lind­blad, der er kendt for at stå i spid­sen for den krak­ke­de finans­kon­cern Capi­n­or­dic, og som sam­men med ledel­sen blev dømt til at beta­le 89 mil­li­o­ner kro­ner i erstat­ning for ufor­svar­lig lån­giv­ning til­ba­ge i 2019. 

Pla­nen var at udste­de en mil­li­ard nye aktier og rej­se pen­ge på bør­sen. Blue Vision blev med et tryl­leslag til Phar­ma Equi­ty Group og blev vur­de­ret til at være mindst 1,5 mil­li­ar­der kro­ner værd af nog­le af lan­dets stør­ste revisionsfirmaer. 

Men på trods af den høje vur­de­ring er sel­ska­bet nu i akut pen­ge­nød, viser en sel­skabs­med­del­el­se fra den 25. sep­tem­ber i år. 

Sam­ti­dig kan Fri­heds­bre­vet nu afslø­re, at rus­si­ske bank­folk, der tid­li­ge­re har ejet byg­ge­grun­den på Madeira, fort­sat har pant for fle­re mil­li­o­ner euro i byggegrunden. 

Der­med er der for alvor tvivl om, hvor­vidt det til­go­de­ha­ven­de, som har holdt sel­ska­bet oven van­de ind­til nu, kan bli­ve ind­løst lige foreløbigt.

Mang­ler penge 

Lige­som ledel­sen i det heden­gang­ne Blue Vision står Phar­ma Equi­ty Groups nye ledel­se og næst­for­mand Mar­tin Ros­sen nem­lig med det sam­me problem. 

De mang­ler pen­ge, men de kan ikke få noget for deres stør­ste aktiv, nem­lig sal­get af byg­ge­grun­den på Madeira. 

Det er på trods af, at sel­ska­bet i sin sene­ste sel­skabs­med­del­el­se fra den 25. sep­tem­ber gjor­de det klart, at pen­ge­ne ger­ne skul­le være lige på trap­per­ne, da man hav­de en god dia­log med det portu­gi­si­ske sel­skab Por­tin­ho S.A., der ejer grunden. 

“Sel­ska­bets besty­rel­se og direk­tion har fort­sat en tæt dia­log med ledel­sen i Por­tin­ho S.A. På bag­grund af den­ne dia­log og de oplys­nin­ger, der er mod­ta­get fra Por­tin­ho S.A., er det for­vent­nin­gen, at til­go­de­ha­ven­det vil bli­ve til­ba­ge­be­talt inden for kort tid og for­ment­lig sene­st decem­ber 2023,” skri­ver Phar­ma Equi­ty Group om til­go­de­ha­ven­det, der vur­de­res til at have en vær­di på 9,55 mil­li­o­ner euro inklu­si­ve ren­ter, sva­ren­de til 71,28 mil­li­o­ner dan­ske kroner. 

Men en minu­tiøs gen­nem­gang af Phar­ma Equi­ty Groups kom­mu­ni­ka­tion med aktio­næ­rer­ne i form af sel­skabs­med­del­el­ser og regn­ska­ber viser, at den histo­rie er ble­vet for­talt fle­re gan­ge, end man kan tæl­le på to hæn­der, siden det i janu­ar 2019 blev meldt ud, at der var fun­det en køber i Portugal. 

En nær­læs­ning af børs­med­del­el­sen for­tæl­ler også, at to kre­di­tin­sti­tut­ter, Nykre­dit og Spa­re­kas­sen Sjæl­land-Fyn, har sat Phar­ma Equi­ty Group sto­len for døren og bedt om at få pen­ge nu. 

“Sel­ska­bet har til en ræk­ke finan­si­el­le kre­di­to­rer her­un­der Spa­re­kas­sen Sjæl­land-Fyn A/S, Nykre­dit A/S og pri­va­te lån­gi­ve­re afgi­vet sik­ker­hed i til­go­de­ha­ven­det hos Por­tin­ho S.A,” skri­ver Phar­ma Equi­ty Group i med­del­el­sen, hvor det også bli­ver slå­et fast, at sel­ska­bet – på grund af de man­ge udsky­del­ser – har brug for pen­ge her og nu for at køre videre. 

Der­for har sel­ska­bet taget hat­ten i hån­den og bedt om finan­si­e­ring fra de eksi­ste­ren­de aktio­næ­rer for at køre videre. 

“Man skri­ver ikke for sjov, at man skal have en ord­ning på plads og har brug for brid­ge finan­si­e­ring (en finan­si­e­ring, som hol­der en virk­som­hed i gang, mens den ven­ter på en stør­re udbe­ta­ling, red.). Det lyder som en direk­tør, der har en opga­ve i at afdra­ma­ti­se­re,” siger regn­skab­s­eks­pert Lars Kiertz­ner, som tid­li­ge­re har været chef­kon­su­lent i reviso­rer­nes bran­che­or­ga­ni­sa­tion FSR og i dag er pensioneret. 

Men i et skrift­ligt svar afvi­ser Phar­ma Equi­ty Group, at ind­fri­el­sen af de knap 72 mil­li­o­ner kro­ner er nød­ven­digt for sel­ska­bets overlevelse. 

“I for­bin­del­se med pro­ces­sen op til bør­s­in­tro­duk­tio­nen i marts 2023 blev Nas­daq fore­lagt 4 for­skel­li­ge sce­na­ri­er, hvor vi doku­men­te­re­de for­skel­li­ge kapi­tal­be­red­skabs­pla­ner. I et af dis­se sce­na­ri­er var for­drin­gen truk­ket helt ud, og vi doku­men­te­re­de i den for­bin­del­se den kapi­tal­be­red­skabs­plan, der i så fald vil­le igang­sæt­tes. Det er den­ne kapi­tal­be­red­skabs­plan, der er igang­s­at såle­des, at der er udvist ret­ti­digt omhu, hvis det skul­le vise sig, at for­drin­gen ikke bli­ver ind­fri­et som for­ven­tet,” siger besty­rel­ses­for­mand Chri­sti­an Vin­ding Thomsen.

Den rus­si­ske pant 

Selv­om Phar­ma Equi­ty Group så sent som i sep­tem­ber alt­så meld­te ud til sine aktio­næ­rer, at de for­ven­te­de, at til­go­de­ha­ven­det vil­le bli­ve til­ba­ge­be­talt inden for kort tid og for­ment­lig sene­st decem­ber 2023, så kan Fri­heds­bre­vet nu afslø­re, at det kan få meget lan­ge udsigter. 

Årsa­gen skal blandt andet fin­des i Rusland, viser aktind­sig­ter fra ret­ten i Fun­chal på Madeira og den portu­gi­si­ske tinglysningsret. 

Det viser sig nem­lig, at der er nog­le helt andre spil­le­re, som gør krav på sam­me grund i Madeira, som det dan­ske bio­tek­sel­skab for­ven­ter mil­li­o­ner fra. 

Den sort­lis­te­de og sank­tions­ram­te rus­si­ske bank Gen­bank, der sær­ligt er aktiv på den nu besat­te Krim-halvø, har pant for 12,5 mil­li­o­ner euro i grun­den på Madeira – eller godt 93 mil­li­o­ner kro­ner, viser skø­det, som Fri­heds­bre­vet er i besid­del­se af. 

Ind­til april 2014 var Gen­bank ukendt for de fle­ste russere. 

Blot to fili­a­ler i byer­ne Omsk og Rostov-on-Don kun­ne det bli­ve til. Alt det­te ændre­de sig dog, efter at Rusland inva­de­re­de Krim-halvø­en i 2014. Blot to uger efter at Rusland hav­de taget kon­trol over halvø­en, åbne­de Gen­bank sin før­ste afde­ling på Krim. 

Siden da gik det stærkt. Ban­ken vok­se­de i både omsæt­ning og antal­let af fili­a­ler. Iføl­ge ban­ken selv drev den op til 90 fili­a­ler på Krim, da den var størst. 

Ban­ken var del­vist ejet af Yev­ge­ny Dvoskin, som tid­li­ge­re er ble­vet efter­for­sket af rus­si­ske myn­dig­he­der for for­modet hvid­vask. Og efter Ruslands inva­sion af Ukrai­ne i 2022 er ban­ken ble­vet under­lagt hef­ti­ge sank­tio­ner af USA, Stor­bri­tan­ni­en, Cana­da, New Zealand og Ukraine. 

Både Blue Vision og Phar­ma Equi­ty Group har tid­li­ge­re omtalt, at tred­je­par­ter hav­de pant i grun­den, men de har aldrig for­talt offent­lig­he­den eller aktio­næ­rer­ne, at der var tale om Genbank. 

På trods af det fast­slår direk­tør i Phar­ma Equi­ty Group, Tho­mas Kaas Sel­sø, at det ikke er nogen hem­me­lig­hed, at den rus­si­ske bank har pant i grun­den og hen­vi­ser til en ræk­ke års­rap­por­ter og sel­skabs­med­del­el­ser. Ingen ste­der i dis­se frem­går det dog, at Gen­bank har pant for 12,5 mil­li­o­ner euro. 

Fri­heds­bre­vet har været i kon­takt med en tid­li­ge­re ansat fra det rus­si­ske inve­ste­rings­sel­skab Infi­na Group ved navn Ser­gey Khle­ba­lin, der stod bag købet af byg­ge­grun­den, inden Blue Vision over­tog den. 

Han siger i dag til Fri­heds­bre­vet, at den rus­si­ske mil­li­on­pant aldrig er ble­vet indfriet.

Nej tak til interview 

Direk­tør i Phar­ma Equi­ty Group, Tho­mas Kaas Sel­sø, fast­hol­der, at han tror, at pen­ge­ne fra Portu­gal er på vej. 

“Vi har til­lid til, at til­go­de­ha­ven­det vil bli­ve afreg­net, som tid­li­ge­re med­delt,” siger han i et skrift­ligt svar. 

Hver­ken ledel­sen i Phar­ma Equi­ty Group eller den nyud­nævn­te næst­for­mand Mar­tin Ros­sen har ønsket at del­ta­ge i et interview.

Mar­tin Ros­sen bekræf­ter dog, at han er bevidst om den rus­si­ske for­bin­del­se, efter at Fri­heds­bre­vet har hen­vendt sig. 

“I send­te en super­fin og rele­vant mail i går. Den har vores direk­tør sva­ret på, og jeg har ikke yder­li­ge­re at til­fø­je,” sag­de Mar­tin Ros­sen tors­dag til Frihedsbrevet. 

I ste­det har direk­tør i Phar­ma Equi­ty Group, Tho­mas Kaas Sel­sø, samt sel­ska­bets besty­rel­ses­for­mand Chri­sti­an Vin­ding Thom­sen, der er part­ner i advo­kat­fir­ma­et Loe­ven, givet en ræk­ke skrift­li­ge svar. 

Her fast­hol­der de, at sel­ska­bet ikke er afhæn­gi­ge af, at til­go­de­ha­ven­det bli­ver ind­fri­et, og de afvi­ser sam­ti­dig også, at til­go­de­ha­ven­det på knap 72 mil­li­o­ner kro­ner er sel­ska­bets stør­ste aktiv. 

“Repo­nex Phar­ma­ceu­ti­cals A/S er i for­bin­del­se med transak­tio­nen med PEG (Phar­ma Equi­ty Group) ble­vet vur­de­ret af fle­re for­skel­li­ge stør­re cor­pora­te Finan­ce huse, her­un­der er der udar­bej­det en vur­de­rings­be­ret­ning af BDO i for­bin­del­se med bør­s­in­tro­duk­tio­nen med en vær­di på mini­mum 1,5 mia. kr. Der­for til­la­der jeg mig at sige, at selv­om vi har en beret­ti­get for­vent­ning om at den for­dring vi – som det ene­ste — har ‘arvet’ fra Blue Vision bli­ver betalt, så er den­ne sag trods alt ikke afgø­ren­de for virk­som­he­dens frem­tid. Den vær­di­fast­sæt­tel­se er helt pri­mært vur­de­ret i for­hold til sel­ska­bets læge­mid­delkan­di­da­ter og deres salgs­vær­di,” skri­ver Tho­mas Kaas Selsø. 

Hvis du ved noget, kan du tip­pe Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster på frihedsbrevet@protonmail.com – alle hen­ven­del­ser behand­les med stør­ste fortrolighed.

Ret­tel­se den 6. novem­ber 2023: Tid­li­ge­re frem­gik det af artik­len, at finans­man­den Las­se Lind­blad var idømt en fængsels­dom. Det er ikke kor­rekt – i ste­det blev han sam­men med ledel­sen i Capi­n­or­dic dømt til at beta­le 89 mil­li­o­ner kro­ner i erstat­ning for ufor­svar­lig lån­giv­ning til­ba­ge i 2019. Lige­le­des frem­gik det også, at Chri­sti­an Vin­ding Thom­sen var advo­kat for Phar­ma Equi­ty Group, men det er ikke kor­rekt. Han er bestyrelsesformand.