I otte år holdt han fast – nu erken­der Mode­ra­ter­nes grup­pe­for­mand, at land­brugs­pak­ken var en fejl

I for­å­ret 2016, sam­me år som VK-rege­rin­gens stærkt omdis­ku­te­re­de land­brugs­pak­ke blev ved­ta­get i Fol­ke­tin­get, var Mode­ra­ter­nes grup­pe­for­mand og kli­ma­ord­fø­rer Hen­rik Frand­sen én af i alt fire borg­me­stre, der gik sam­men i et fæl­les opråb for land­bru­get. Med udar­bej­del­sen af en fæl­les stra­te­gi ønske­de borg­me­stre­ne at sik­re “en smi­dig og effek­tiv gen­nem­fø­rel­se af land­brugs­pak­ken”, som kom land­bru­get mest muligt til gavn. I dag, otte år sene­re, siger Hen­rik Frand­sen i et inter­view til Fri­heds­bre­vets podcast Sofies Valg, at han på linje med sin par­ti­for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen, er nået til den erken­del­se, at land­brugs­pak­ken er slå­et fejl. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her