Ida Auken betal­te ikke skat af honorar: Nu vil hun have sig selv under­søgt for mulig skattesvig

Ida Auken på talerstolen ved Socialdemokratiets Kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter, lørdag den 18. september 2021.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Radi­ka­le Ven­stres par­ti­le­der, Sofie Car­sten Niel­sen, kan arbej­de uden at beta­le skat, som Fri­heds­bre­vet kun­ne afslø­re ons­dag. Men det kan Soci­al­de­mo­kra­tiets Ida Auken til­sy­ne­la­den­de også. Hun har – lige­som Sofie Car­sten Niel­sen – arbej­det for net­værks­virk­som­he­den Samu­el­sen, hvor hun har ledet et mil­jøpo­li­tisk net­værk. I ste­det for at bli­ve beskat­tet er pen­ge­ne ble­vet over­ført som en dona­tion til hen­des egen støt­te­for­e­ning, For­e­nin­gen Grøn Omstil­ling. Men der skul­le være betalt skat, lyder vur­de­rin­gen fra fle­re eks­per­ter. Iføl­ge skat­te­ad­vo­ka­ten Micha­el Bjørn Han­sen er der end­da tale om “for­søg på skattesvig”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her