Ingen tvivl efter svar fra Skat­te­mi­ni­ste­ri­et: Sofie Car­sten Niel­sen og Ida Auken bur­de have betalt skat af honorar

Top­po­li­ti­ke­re som den for­hen­væ­ren­de leder af Radi­ka­le Ven­stre Sofie Car­sten Niel­sen og Soci­al­de­mo­kra­tiets Ida Auken kan have ført valg­kamp for pen­ge, der skul­le være betalt skat af. Det kan Fri­heds­bre­vet for­tæl­le på bag­grund af et nyt svar fra Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, som fast­slår, at poli­ti­ke­re ikke kan fra­si­ge sig at beta­le skat på arbej­de ved i ste­det af føre pen­ge over i kampag­ne­kas­ser­ne, som Sofie Car­sten Niel­sen og Ida Auken gjor­de i 2019. Det sker, efter at Fri­heds­bre­vet i okto­ber kun­ne afslø­re, at Sofie Car­sten Niel­sen og Ida Auken beg­ge har gjort brug af en smart fidus, som fri­tog dem fra at beta­le skat på deres arbej­de for net­værks­virk­som­he­den Samu­el­sen. Sva­ret viser, at beg­ge poli­ti­ke­re skul­le have betalt skat, vur­de­rer fle­re eks­per­ter. Ida Auken erken­der nu, at hun ikke har betalt skat, som hun bur­de. Som en direk­te kon­se­kvens af det har poli­ti­ke­ren betalt pen­ge­ne til­ba­ge til Samuelsen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her