Inter­na­tio­nal Media Sup­port får alvor­lig kri­tik for at bevil­ge kon­trakt til besty­rel­ses­for­man­den: “Det er et kæm­pe problem”

Inter­na­tio­nal Media Sup­port (IMS) har rod i butik­ken. IMS er en dansk orga­ni­sa­tion, der er stif­tet af Dan­ske Medi­er, Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le og Dansk Jour­na­list­for­bund og er finan­si­e­ret af blandt andet Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, der hvert år støt­ter IMS med mil­li­o­ner gen­nem for­skel­li­ge støt­te­o­rd­nin­ger. I alt modt­og de cir­ka 58 mil­li­o­ner fra Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i 2021. Non­pro­fit-orga­ni­sa­tio­nen arbej­der for at støt­te jour­na­li­ster og medi­er i kon­flik­tzo­ner i hele ver­den. Men de har alt­så også bevil­get kon­trak­ter til et besty­rel­ses­med­lem og en ægte­fæl­le til en ansat. Det kon­klu­de­rer en ny under­sø­gel­se lavet af ekster­ne reviso­rer. Der­for ret­ter Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et nu en alvor­lig kri­tik af IMS, der nu ret­ter ind. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.